projekt nr 313

313. Rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Fortach Bema (Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką)


Lokalizacja

Ostrołęka, działka nr: 10319/12

Skrócony opis

Celem projektu jest rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Fortach Bema (Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką)

Opis projektu

Budowa parkingu przy Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką oraz rewitalizacja terenu poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - nowoczesnego placu zabaw dla dzieci.

Termin realizacji

Projekt realizowany będzie w 2021 roku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ten wpisuje się w ramowy cel strategiczny województwa mazowieckiego wyrażony w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, tj. wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia.
Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką zlokalizowane jest w miejscu bardzo atrakcyjnym przyrodniczo, jak również niezwykle cennym pod względem historycznym. Usytuowane jest na polu największej bitwy powstania listopadowego, na terenie byłej prochowni wojsk carskich. Miejsce to jest znaczące w skali ponadlokalnej - wiąże się ściśle z historią nie tylko Ostrołęki i Mazowsza, ale całej Polski. Mauzoleum otoczone jest fosami wkomponowanymi w naturalną zieleń, w tym wieloletnie drzewa liściaste, co czyni je miejscem niezwykle urokliwym i unikalnym w skali kraju. Teren objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków.
Mimo lokalizacji przy bardzo uczęszczanych trasach, tj. u zbiegu dróg krajowych nr 53 i 61, w sąsiedztwie znanej regionalnej restauracji i stacji paliw, jak również pomimo rewitalizacji pomnika i uporządkowaniu otaczającej go zieleni w 2011 roku, miejsce nie przyciąga dużej liczby zwiedzających. Jednym z powodów jest niedostateczna liczba miejsc parkingowych uniemożliwiająca przejezdnym zatrzymanie się celem zwiedzania. Ponadto, niewystarczająca atrakcyjność miejsca dla rodzin z dziećmi z uwagi na brak atrakcyjnej infrastruktury towarzyszącej, np. nowoczesnego placu zabaw (obecnie istniejący plac zabaw jest w stanie wysoce niezadowalającym zarówno pod względem rodzaju i liczby zabawek jak i ogólnego ich stanu), powoduje, że teren mauzoleum traci tę cenną grupę odwiedzających. Odpowiedzią na ten problem będzie z kolei usytuowanie nowego, atrakcyjnego i nowoczesnego placu zabaw, nawiązującego wizualnie i tematycznie do terenu mauzoleum (np. drewniane wieżyczki, tory przeszkód, ścieżka edukacyjna). Plac zabaw zachęci najmłodszych mieszkańców województwa mazowieckiego do zapoznawania się z dziedzictwem kulturowym i historycznym Mazowsza. Uzupełnienie infrastruktury w otoczeniu Mauzoleum z całą pewnością przyczyni się do poprawy wizerunku tego miejsca a tym samym pozwoli wykorzystać tkwiący w nim potencjał przyrodniczo- kulturowy. Oczekuje się, że w wyniku przeprowadzonych działań inwestycyjnych wzrośnie znaczenie turystyki w gospodarce regionalnej. Po realizacji inwestycji omawiany obszar ma szansę przyciągnąć nie tylko turystów z regionu i spoza niego, ale również lokalnych spacerowiczów, w tym zwłaszcza rodziny z dziećmi. To z kolei pozwoli na dalszy rozwój gospodarczy tego miejsca i całej Ostrołęki oraz regionu. Ponadto, wykorzystanie przestrzeni mauzoleum, wzbogaconej w nową infrastrukturę, do celów upowszechniania kultury i twórczości, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, wystaw itp., pozwoli na wykreowanie Ostrołęki jako regionalnego centrum aktywności kulturalnej.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego oraz innych osób - potencjalnych odwiedzających Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką. W szczególności, dzięki atrakcyjnemu placowi zabaw, z projektu skorzystają rodziny z dziećmi, dla których wycieczka do mauzoleum będzie atrakcyjnym sposobem spędzenia wolnego czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Budowa 20 miejsc parkingowych60 000 zł
2Nowoczesny plac zabaw400 000 zł
Łącznie: 460 000 zł