Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 225

225. „Drzewa - Zielona Tarcza Mazowsza” Promocja Społecznej odpowiedzialności ekologicznej


Lokalizacja

Powiaty podwarszawskie, tereny miejskie i gminne

Skrócony opis

Projekt zakłada podjęcie konkretnych działań, których efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie. Edukacja, promocja postaw proekologicznych a przede wszystkim zwiększenie ilości drzew na terenach zarządzanych przez samorządy.

Opis projektu

Projekt zakłada podjęcie konkretnych działań, których efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie. Edukacja, promocja postaw proekologicznych a przede wszystkim zwiększenie ilości drzew na terenach zarządzanych przez samorządy.

Termin realizacji

01.01.2021 – 31.10.2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Drzewa stanowią naturalną ochronę przed zanieczyszczeniami, utrzymują naturalną równowagę. W ostatnich latach ilość drzew została poważnie zmniejszona. Należy wykorzystać miejsca na których można zasadzić drzewa, szczególnie te, które przez cały rok pochłaniają zanieczyszczenia. Każda akcja sadzenia drzew powinna być poprzedzona działaniami edukacyjnymi oraz promocją postaw proekologicznych.

Adresaci projektu

Wszyscy mieszkańcy powiatów, szczególnie młodzież szkolna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zajęcia w szkołach podstawowych na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, kształtowania postaw proekologicznych, ochrony przyrody oraz sadzenia i pielęgnacji roślin. Zajęcia w formie lekcji, prezentacji interaktywnej, przygotowane i prowadzone przez specjalistów zakończone posadzeniem drzewa na terenie szkoły ( w tym zakup sadzonek wraz z wykonaniem usługi sadzenia). 80 000 zł
2Organizacja EKO-pikników z częścią artystyczną, medyczną (np. badaniami spirometrycznymi), szkoleniem (np. segregacji odpadów) oraz konkursami i warsztatami z nagrodami (preferowane rowery) Dodatkowo rozdawane byłyby sadzonki drzew i krzewów (w tym zakup sadzonek w szczególności gatunki miododajne lub pochłaniające zanieczyszczenia). 90 000 zł
Łącznie: 170 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„Drzewa - Zielona Tarcza Mazowsza” Promocja Społecznej odpowiedzialności ekologicznej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).