Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 208

208. Jesteśmy RAZEM w Gminach Powiatu Legionowskiego


Lokalizacja

Projekt nie ma charakteru inwestycyjnego

Skrócony opis

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wzmocnieniem edukacji publicznej wśród Mieszkańców Gmin Powiatu Legionowskiego poprzez zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, warsztaty dla osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością w zakresie kwestii dotyczących realizacji m.in. usług opiekuńczych, dla rodziców na temat uzależnień i psychologicznych problemów dojrzewania.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wzmoc. edukacji publicznej wśród  Mieszk. Gmin Pow. Legionowskiego – Benef.  
Działania te koncent się dwóch grupach Benef: 1) dzieci i młodzież– zajęcia dla dzieci z niepeł intelekt., warsztatów dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych; 2) dorosłych i seniorów - warsztaty wśród osób z otoczenia osób z niepeł w zakresie kwestii dotyczących realizacji tzw. usług opiekuń oraz równoupraw osób z niepeł, warsztaty dla rodziców na temat uzależnień oraz psychol problemów okresu dojrzewania np. depresje, połączonych z wystawami prac i osiągnięć życiowych osób z niepeł  
Grupa docel ok. 5.000 osób.
Celem głównym projektu (zakres meryt) jest uświadom. Benef jak ważną kwestią jest niwel postrzegania osób z niepeł jako mniej wartościowych członków społeczności lokalnej, włączenie tych osób do głównego nurtu życia społecznego w Gminach wchodzących w skład Pow Legio. oraz spędzania aktywnego czasu wolnego od używek (zakres meryt Projektu) Dodat. celami projektu jest promocja zdro psychi, zwrócenie uwagi na zagroż związ z uzależn od środków psychoakt oraz uzależ behawioral, w tym aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii.  Kolejnym celem projektu jest wsparcie wysiłków Benef. w realizacji pomocy osobom z niepeł, w tym wykorzys Nowocz metod współdziałania np. mindfulness – trening uważności.  
Zadania w projekcie:
1) zorgan 5 warsztat (w każdej Gminie Pow. Legionow) dla dorosłych i seniorów - warsztaty wśród osób z otoczenia osób z niepeł w zakresie kwestii dotyczących realizacji tzw. usług opiekuńczych oraz równoupr osób z niepeł., zorgan
2) zorgan 5 spotkań w plenerze lub pod dachem przy zachowaniu wszelkich wymogów higienicznych (j.w.) – wystawy prac i osiągnięć życiowych osób z niepeł. i prelekcje dot. zakresu meryt. projektu wraz ze zdrowymi przekąskami,
3) zorgan 5 wycieczek pieszych (j.w.) dla osób z niepeł. i ich opiekunów po miejscach Powiatu Legionowskiego, jak np. park i pałac w Jabłonnie, Modlin, zakup nagród,
4) zorgan 5 warsztatów (j.w.) dot. prof uzależ i kwestii dot. zapob wyklucz społ osób z niepeł. połączonych z wycieczkami w okresie ferii dla dzieci i młodzieży do interesujących miejsc na Mazowszu np. Muzeum Wsi Maz.j, Żelazowa Wola,
5) zorgan 5 wycieczek rowerowych w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży wśród lasów Pow. Legi., zakup nagród,
6) oprac. ulotki informa z zakresu meryt projektu oraz dystr ulotki wśród Benef  - 3.000 szt.  
7) przepr kampanii medialnej w mediach społeczn., w Internecie, na tablicach ogłosz w miejsc Pow Legionow w zakresie merytor projektu, w tym oprac plakatów w wersji elektron i papierowej,
8) opraco i zamiesze artykułów na stronach intern lub/i w wersji papier w publikat lokaln i regional,
9) oprac spotu społ –  film dot. zakresu meryt Proj, w tym osiągnieć osób z niepeł, który to film będzie na stronie intet projektu oraz na stronach internet Publika. lokaln i regional,
10) oprac i utrzym strony internet interakt projektu z inform dot. zakr merytor projektu wraz z formami interakt wymiany infor z ekspertami.
Zadania będą nieodpłatne dla Benef.

Termin realizacji

1) zorganizowanie biura projektowego oraz powołanie zespołu projektowego, w tym nawiązanie współpracy z Kierownikiem projektu  - 1 osoba (umowa zlecenie/umowa o dzieło), specjalisty ds. finansów – 1 osoba (umowa zlecenie/umowa o dzieło) oraz ekspertów ds. prowadzenia warsztatów i szkoleń  -3 osoby (umowa zlecenie/umowa o dzieło) - 01.01.2021 – 31.12.20 21,
2) opracowanie i utrzymanie strony internetowej interaktywnej projektu z informacjami dot. zakresu merytorycznego projektu wraz z formami interaktywnymi wymiany informacji z ekspertami - 01.03.2021 – 30.12.2021,
3) opracowanie spotu społecznego –  film dot. zakresu merytoryczny projektu, który to film zostanie umieszczony na stronie intenetowej projektu oraz na stronach internetowych publikatorów lokalnych i regionalnych - 02.04.2021 – 31.12.2021,
4) opracowanie ulotki informacyjnej z zakresu meryt. projektu oraz dystrybucja ulotki wśród Beneficjentów  - 3.000 szt. - 01.03.2021 – 31.12.2021,
5) przeprowadzenie kampanii medialnej w mediach społecznościowych, w Internecie i na Facebook, na tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach Powiatu Legionowskiego w zakresie merytor. projektu, w tym opracowanie plakatów w wersji elektron. i papierowej - 01.04.2021 – 31.12.2021,
6) opracowanie i zamieszczenie artykułów na stronach internetowych lub/i w wersji papierowej w publikatorów lokalnych i regionalnych - 01.04.2021 – 31.12.2021,
7) zorganizowanie 5 warsztatów (w każdej Gminie Powiatu Legionowskiego) dla dorosłych i seniorów - warsztaty wśród osób z otoczenia osób z niepełnosprawnościami w zakresie kwestii dotyczących realizacji tzw. usług opiekuńczych oraz równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami, 01.05.2020 – 30.10.2020
8) zorganizowanie 5 spotkań w plenerze lub pod dachem przy zachowaniu wszelkich wymogów higienicznych (j.w.) – wystawy prac i osiągnięć życiowych osób z niepełnosprawnościami i prelekcje dot. zakresu merytycznego projektu wraz ze zdrowymi przekąskami, 01.05.2020 – 30.10.2020
9) zorganizowanie 5 wycieczek pieszych (j.w.) dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów po ciekawych miejscach Powiatu Legionowskiego, jak np. park i pałac w Jabłonnie, Modlin, zakup nagród, 01.05.2020 – 30.10.2020
10) zorganizowanie 5 warsztatów (j.w.) dot. profilaktyki uzależnień i kwestii dot. zapobieganiu  wyklucz społecznemu osób z niepełnosprawnościami połączonych z wycieczkami w okresie ferii dla dzieci i młodzieży do interesujących miejsc na Mazowszu np. Muzeum Wsi Mazowieckiej, Żelazowa Wola, 01.05.2020 – 30.11.2020
11) zorganizowanie 5 wycieczek rowerowych w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży wśród lasów Powiatu Legionowskiego, zakup nagród, 01.05.2020 – 30.10.2020

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt wpisuje się bezpośrednio w aktualne potrzeby Beneficjentów zidentyf. w Strategii Rozwoju województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze oraz w Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025. Potrzeby zostały dodatkowo zintensyfikowane przez pandemię Coronawirusa w 2020 r. oraz odizolowanie beneficjentów
Zgodnie z SRWM jednym z celów w zakresie Społeczeństwo jest : „Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki”. Projekt odpowiada na kierunki działania w ww. zakresie, w tym 22. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna, w tym działania: 22.2 Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, starszych oraz w trudnej sytuacji życiowej 22.3. Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu
W SRPL zwrócono uwagę na fakt, iż Powiat zajmuje powierzchnię 39 076 ha, a liczba jego mieszkańców wynosi 116 775 (stan na koniec 2018 roku), co stanowi nieznacznie ponad 2% ludności Mazowsza. W skład pow. legionowskiego wchodzą: gmina miejska Legionowo, gmina miejsko-wiejska Serock oraz trzy gminy wiejskie: Wieliszew, Jabłonna i Nieporęt. We wnioskach z analizy stwierdzono, iż połączenie funkcji mieszkaniowych z wybranymi obszarami specjalizacji usługowej i turystycznej umożliwi wykorzystywanie potencjału miejsca, co z kolei pozwoli mieszkańcom tego obszaru na połączenie dwóch funkcji – życiowej oraz zawodowej. W celu skutecznego i efektywnego ich realizowania oraz poprawy jakości życia i polepszania warunków dla aktywności zawodowej mieszkańców, należy także w sposób zrównoważony wykorzystać i zadbać o zasoby środowiska naturalnego, kapitał społeczny, dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu. Wizja rozwoju powiatu została określona hasłem: „Powiat legionowski – przystań w sercu Mazowsza”, który ma być realizowany poprzez wdrażanie działań w 4 celach strategicznych, w tym Budowanie kapitału społecznego. Niemniej ważne – zarówno z punktu widzenia jakości życia mieszkańców (zdrowie, atrakcyjna możliwość spędzenia czasu), jak i szeroko rozumianego bezpieczeństwa (przeciwdziałanie patologiom, aktywne organizowanie czasu ludziom młodym) – są kwestie związane z rozbudową oferty w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Z racji tych przesłanek (zdrowie, bezpieczeństwo, jakość życia) warto w sposób ciągły rozwijać i uatrakcyjniać ofertę rekreacyjną i sportową na obszarze powiatu. Dostosowywać ją do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także maksymalnie integrować działania w układzie ponadgminnym. Ostatni cel strategiczny związany jest z kwestiami bezpieczeństwa, zarówno w kontekście dostępności do usług zdrowotnych i społecznych, jak i zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, w tym walki z uzależnieniami i patologiami społecznymi. Stąd też działania zaplanowane w niniejszym projekcie wpisują się bezpośrednio w ww. strategie a szczególnie wpisują się w potrzeby beneficjentów dot. integracji, aktywnego stylu życia, zwalczania uzależnień i są jak najbardziej aktualne ze względu na wydarzenia pandemii w 2020 r., które spowodowały odizolowanie beneficjentów od siebie. Dlatego warto zrealizować ten projekt mając na względzie konieczność odbudowania kapitału społecznego opartego na pomocniczości i wzajemnych pozytywnych relacjach w środowisku lokalnym i regionalnym Mazowsza.

Adresaci projektu

Projekt zostanie zrealizowany dla Beneficjentów Pow. Legionowskiego, a co za tym idzie dla Mieszkańców Województwa Mazowieckiego. W Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego można znaleźć informację, iż powiat zajmuje powierzchnię 39 076 ha, a liczba jego mieszkańców wynosi 116 775 (stan na koniec 2018 roku), co stanowi nieznacznie ponad 2% ludności Mazowsza. Liczba mieszkańców powiatu legionowskiego w latach 2008-2018 wzrosła o ponad 15% (systematyczny wzrost). Wskaźnik ten jest o wiele wyższy niż w całym województwie mazowieckim, gdzie wzrost wynosił 3,8% (średnia ogólnopolska 0,7%). W perspektywie 2050 roku szacuje się wzrost liczby mieszkańców powiatu legionowskiego o ponad 30%. Tempo przyrostu ludności wiejskiej jest zdecydowanie szybsze niż ludności zamieszkałej w miastach (odpowiednio 27,0% do 5,6%). Jest to cechą charakterystyczną obszarów podmiejskich największych miast wojewódzkich. Przyrost naturalny utrzymuje się na wysokim poziomie (w 2018 roku 3 krotnie wyższy niż w województwie) za sprawą rosnącej liczby urodzeń, która jest efektem dodatniego i wysokiego duże salda migracji osób młodych. Zmiany struktury ludności powiatu wskazują na postępujący proces starzenia się społeczeństwa, który dotyka całe województwo i kraj. Uwidacznia się to poprzez spadający w populacji udział osób w wieku przedprodukcyjnym, wzrost osób w wieku poprodukcyjnym, a także coraz znaczniejszy udział osób sędziwych w grupie osób starszych. Od 2008 roku udział ludności w wieku przedprodukcyjnym rośnie, podobnie jak w większości analizowanych powiatów poza powiatem nowodworskim i otwockim. Udział ludności w wieku produkcyjnym spadł o 7,2%, co jest najwyższym wskaźnikiem ze wszystkim analizowanych powiatów, jednocześnie wzrósł udział osób w wieku poprodukcyjnym (o 5,76% w latach 2008- 2018), najmniejszy wzrost tego wskaźnika odnotowano w powiecie wołomińskim.
Stąd też Benef. projektu osoby z niepełnosprawnością, w tym dzieci, młodzież oraz dorośli i ich opiekunowie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie i utrzymanie strony internetowej interaktywnej projektu z informacjami dot. zakresu merytorycznego projektu wraz z formami interaktywnymi wymiany informacji z ekspertami 15 000 zł
2Opracowanie spotu społecznego – film dot. zakresu merytoryczny projektu, który to film zostanie umieszczony na stronie intenetowej projektu oraz na stronach internetowych publikatorów lokalnych i regionalnych 20 000 zł
3Opracowanie ulotki informacyjnej z zakresu meryt. projektu oraz dystrybucja ulotki wśród Beneficjentów 5 000 zł
4Przeprowadzenie kampanii medialnej w mediach społecznościowych, w Internecie i na Facebook, na tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach Powiatu Legionowskiego w zakresie merytor. projektu, w tym opracowanie plakatów w wersji elektron. i papierowej 5 000 zł
5Opracowanie i zamieszczenie artykułów na stronach internetowych lub/i w wersji papierowej w publikatorów lokalnych i regionalnych 7 000 zł
6Zorganizowanie 5 warsztatów (w każdej Gminie Powiatu Legionowskiego) dla dorosłych i seniorów - warsztaty wśród osób z otoczenia osób z niepełnosprawnościami w zakresie kwestii dotyczących realizacji tzw. usług opiekuńczych oraz równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami (koszty związane z udziałem i prelekcją eksperta, koszty dojazdu, ubezpieczenie uczestników, wynajem namiotów i ławek, wynajem wyposażenia - komputer, rzutnik, ekran, zapewnienie cateringu - kawa, herbata, warzywa, owoce, mussli, suche ciastka wraz z wyposażeniem, jednorazowe naczynia i sztućce)22 000 zł
7Zorganizowanie 5 spotkań w plenerze lub pod dachem przy zachowaniu wszelkich wymogów higienicznych (j.w.) – wystawy prac i osiągnięć życiowych osób z niepełnosprawnościami i prelekcje dot. zakresu merytorycznego projektu wraz ze zdrowymi przekąskami (koszty związane z udziałem i prelekcją eksperta, koszty dojazdu, ubezpieczenie uczestników, wynajem namiotów i ławek, wynajem wyposażenia - komputer, rzutnik, ekran, zapewnienie cateringu - kawa, herbata, warzywa, owoce, mussli, suche ciastka wraz z wyposażeniem, jednorazowe naczynia i sztućce)20 000 zł
8Zorganizowanie 5 wycieczek pieszych (j.w.) dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów po ciekawych miejscach Powiatu Legionowskiego, jak np. park i pałac w Jabłonnie, Modlin, zakup nagród (koszty związane z udziałem i prelekcją eksperta, koszty dojazdu, ubezpieczenie uczestników, wynajem namiotów i ławek, wynajem wyposażenia - komputer, rzutnik, ekran, zapewnienie cateringu - kawa, herbata, warzywa, owoce, mussli, suche ciastka wraz z wyposażeniem, jednorazowe naczynia i sztućce)20 000 zł
9Zorganizowanie 5 warsztatów (j.w.) dot. profilaktyki uzależnień i kwestii dot. zapobieganiu wyklucz społecznemu osób z niepełnosprawnościami połączonych z wycieczkami w okresie ferii dla dzieci i młodzieży do interesujących miejsc na Mazowszu np. Muzeum Wsi Mazowieckiej, Żelazowa Wola (koszty związane z udziałem i prelekcją eksperta, koszty dojazdu, ubezpieczenie uczestników, wynajem wyposażenia - komputer, rzutnik, ekran, zapewnienie cateringu - obiad, kawa, herbata, warzywa, owoce, mussli, suche ciastka wraz z wyposażeniem, jednorazowe naczynia i sztućce)20 000 zł
10Zorganizowanie 5 wycieczek rowerowych w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży wśród lasów Powiatu Legionowskiego, zakup nagród(koszty związane z udziałem i prelekcją eksperta, koszty dojazdu, ubezpieczenie uczestników, wynajem namiotów i ławek, wynajem wyposażenia - komputer, rzutnik, ekran, zapewnienie cateringu - kawa, herbata, warzywa, owoce, mussli, suche ciastka wraz z wyposażeniem, jednorazowe naczynia i sztućce) 20 000 zł
11Zorganizowanie biura projektowego oraz powołanie zespołu projektowego, w tym nawiązanie współpracy z Kierownikiem projektu - 1 osoba (umowa zlecenie/umowa o dzieło), specjalisty ds. finansów – 1 osoba (umowa zlecenie/umowa o dzieło) oraz ekspertów ds prowadzenia warsztatów i szkoleń -3 osoby (umowa zlecenie/umowa o dzieło) 20 000 zł
12Koszty paliwa - przy pracach organizacyjnych oraz związanych z działaniami w projekcie 3 000 zł
Łącznie: 177 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Jesteśmy RAZEM w Gminach Powiatu Legionowskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).