Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 407

407. Lokalne atrakcje kulinarne Ziemi Siedleckiej


Skrócony opis

Celem niniejszego projektu jest  promocja żywności wysokiej jakości, produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych poprzez organizację warsztatów kulinarnych, połączonych z promocją zdrowego stylu odżywiania.

Opis projektu

Celem projektu jest promocja dziedzictwa kulinarnego i kulturowego naszego regionu. Projekt zakłada wsparcie działalności gospodarczych opartych na lokalnych produktach i usługach, podniesienie wiedzy lokalnych przedsiębiorców, producentów, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, mieszkańców województwa mazowieckiego na temat dziedzictwa kulinarnego. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na rozwój obszaru siedleckiego i promocję lokalnych produktów i usług oraz promocję przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem produktów i usług lokalnych poprzez realizację działań promocyjnych, edukacyjnych oraz wspólną integrację, wymianę doświadczeń i aktywizację społeczną na obszarze powiatu siedleckiego.

Produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej to ochrona naszego dziedzictwa kulinarnego i kulturowego. To także integracja lokalnych społeczności i rozwój regionu poprzez uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach. W ramach projektu zaplanowano organizację 13 warsztatów kulinarnych, po jednym warsztacie w  każdej gminie na terenie powiatu siedleckiego.
Warsztaty tradycyjne będą promocją żywności wysokiej jakości, produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych. Warsztaty kulinarne połączone będą z promocją zdrowego stylu odżywiania. Spotkania będą skierowane do członków Kół Gospodyń Wiejskich/Stowarzyszeń, osób fizycznych, producentów, przedsiębiorców zajmujących się produktem lokalnym i tradycyjnym.Ogłoszenia o realizacji projektu  zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD ZS (www.lgdsiedlce.pl), facebooku LGD ZS , informacje telefoniczne, mailowe. Nabór do udziału w  spotkaniach będzie otwarty.
O wyborze uczestników  decydować będzie: a) posiadane doświadczenie w zakresie produktu lokalnego/tradycyjnego (ankieta rekrutacyjna), b) kolejność zgłoszeń. Warsztaty zaplanowano na około 8 godzin, podczas nich odbędzie się  prelekcja dotycząca zdrowego stylu życia, następnie przygotowane zostaną potrawy tradycyjne z zakupionych w ramach projektu produktów. Produkty tradycyjne, w zależności od zgłoszonej do przygotowania potrawy, przygotowane metodą naturalną bez oprysków. Będą to np. warzywa, owoce, mąka, jajka z chowu tradycyjnego, np. zakupione prosto od rolnika prowadzącego małe gospodarstwo. Warsztaty będą skierowane na przygotowanie potraw tradycyjnych z produktów, w większej mierze pozyskanej od małych, lokalnych wytwórców (jeśli będzie taka możliwość) będzie to uzależnione od potrawy i dostępności danych produktów.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
WARSZTATY
Na organizację jednego warsztatu będzie się składało:
- wynajęcie sali,
- zakup produktów,
- wynagrodzenie prowadzącego warsztaty,
- wynagrodzenie prelegenta prowadzącego prelekcje dotyczącego zdrowego stylu życia,
- poczęstunek podczas warsztatów-drobny catering.
Planujemy, że w jednym warsztacie weźmie udział minimum 15 osób, co łącznie daje nam minimum 195 osób, które wezmą udział w warsztatach oraz innych formach wsparcia w projekcie.
Szacunkowy koszt organizacji jednego warsztatu - 4500 zł (sala 500 zł, produkty 1000 zł, prelekcje dot. zdrowego stylu 500 zł, prowadzenie warsztatu 1500 zł, poczęstunek 1000 zł)
W ramach działania dotyczącego promocji  produktów lokalnych i tradycyjnych zostaną zorganizowane warsztaty promujące dziedzictwo kulinarne LGD ZS .  
SEMINARIUM
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano seminarium podsumowujące warsztaty, w którym weźmie udział około 100 osób.  Seminarium będzie działaniem upowszechniającym wiedzę  nt. idei związanej z zero waste lub strategii od pola do stołu i roli produktów lokalnych i tradycyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Będzie to działanie dotyczące promocji  produktów lokalnych i tradycyjnych. Seminarium  będzie skierowane do członków Kół Gospodyń Wiejskich/Stowarzyszeń, osób fizycznych, producentów, przedsiębiorców oraz zaproszonych gości zajmujących się produktem lokalnym i tradycyjnym.
Na organizację seminarium będzie się składało:
- wynajęcie sali,
- usługa cateringowa,
- wynagrodzenie prelegentów.
Szacunkowy koszt organizacji seminarium (sala 1000 zł, catering 8000 zł, prelegenci 4 osoby -2000 zł)
WIZYTA STUDYJNA
Zaplanowano 2-dniową wizytę studyjną dla około 50 osób. Wizyta będzie okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz integracji osób biorących udział w projekcie. Dokładne miejsce zostanie wybrane w porozumieniu z samymi uczestnikami i będzie efektem refleksji po przeprowadzonych warsztatach. W ramach działania dotyczącego promocji  produktów lokalnych i tradycyjnych zaplanowano organizację wizyty studyjnej np. na  na teren działania  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” i zwiedzenie w ramach dobrych praktyk minimum 4 miejsc z tamtego terenu  promujących ideę dziedzictwa kulinarnego. Wyjazd studyjny  będzie skierowany do członków Kół Gospodyń Wiejskich/Stowarzyszeń, osób fizycznych, producentów, przedsiębiorców  z  zajmujących się produktem lokalnym i tradycyjnym.Ogłoszenie o rekrutacji na wizytę zostanie umieszczone na stronie internetowej LGD ZS (www.lgdsiedlce.pl), facebooku LGD ZS, informacje telefoniczne, mailowe. Nabór do udziału w  wizycie będzie otwarty. O wyborze uczestników  decydować będzie: a) posiadane doświadczenie w zakresie produktu lokalnego/tradycyjnego (ankieta rekrutacyjna), b) kolejność zgłoszeń.
Szacunkowy koszt wizyty to 25 000 zł.
Informacja o projekcie będzie ogólnodostępna i szeroko rozpromowana, tak, aby każdy potencjalny zainteresowany miał możliwość skorzystania.
Do prawidłowej realizacji projektu zaangażowana zostanie osoba, która będzie odpowiedzialna za rekrutację, organizację działań oraz prawidłowe rozliczenie. Wynagrodzenie osoby koordynującej całe przedsięwzięcie zaplanowano na kwotę 4000 zł kosztów całkowitych.
Realizację projektu zaplanowano  w okresie VIII - XII 2025 ROKU.
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba dostosujemy nasze działania do osób ze szczególnymi potrzebami, np. poprzez:
• dostępność architektoniczną miejsca - podczas wyboru miejsca na warsztaty oraz seminarium, a także na wizycie
• zapewnienie tłumacza PJM dla osób niesłyszących, które chciałyby  wziąć udział w projekcie
• napisy dla niesłyszących w materiałach audiowizualnych
• audiodeskrypcję dla osób niewidomych
• dostosowany środek transportu dla osób poruszających się na wózkach
• dostępne materiały promocyjne informujące o wydarzeniu
• zaproszenie na wydarzenie w formie uwzględniającej rodzaj niepełnosprawności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Organizacja 13 warsztatów58 500 zł
2Organizacja seminarium11 000 zł
3Organizacja wizyty studyjnej25 000 zł
4Obsługa zadania5 000 zł
Łącznie: 99 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Lokalne atrakcje kulinarne Ziemi Siedleckiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).