Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Pomiary promieniotwórczego gazu radonu w przedszkolach.


Lokalizacja

placówki przedszkolne na terenie województwa mazowieckiego

Skrócony opis

Projekt polega na zbadaniu poziomu promieniotwórczego gazu radonu w placówkach przedszkolnych. Radon to gaz, który występuje wszędzie, jest składnikiem powietrza, którym oddychamy. Jeśli jego poziom jest podwyższony to może prowadzić do powstawania nowotworów układu oddechowego. Zgodnie ze stanowiskiem WHO, radon jest drugim po paleniu czynnikiem odpowiedzialnym za nowotwory układu oddechowego.

Opis projektu

Projekt polega na przeprowadzeniu pomiarów promieniotwórczego gazu radonu w placówkach przedszkolnych. Radon to gaz, który występuje wszędzie, jest składnikiem powietrza, którym oddychamy. Jeśli jego poziom jest podwyższony to może prowadzić do powstawania nowotworów układu oddechowego. (Zgodnie ze stanowiskiem WHO, radon jest drugim po paleniu czynnikiem odpowiedzialnym za nowotwory układu oddechowego u ludzi na świecie).
Projekt ma na celu zbadanie tego poziomu. Sam pomiar polega na umieszczeniu specjalnego detektora w pomieszczeniu. Po 3 miesiącach odsyłany jest do analizy w laboratorium. Detektory są bezpieczne i nie mają żadnego wpływu na ludzi. Dzieci są szczególnie wrażliwe na oddziaływanie promieniowania pochodzącego od radonu, dlatego tak ważne jest przeprowadzanie pomiarów w pomieszczeniach zamkniętych, w którym najmłodsi spędzają wiele godzin w ciągu każdego dnia.

Termin realizacji

styczeń - luty 2021 roku - przygotowywanie materiałów informacyjnych na temat radonu, promieniowania jonizującego, wpływu promieniowania na zdrowie metod pomiarowych itp.
marzec- maj 2021 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej, wykładów, prelekcji, webinariów online, rozesłanie ulotek i plakatów do placówek przedszkolnych, dostarczenie detektorów i instrukcji
wrzesień 2021 - przeprowadzenie miesięcznego pomiaru (zgodnie z przepisami opisanymi w Ustawie Prawo Atomowe) i wytycznymi UE
październik 2021 - odesłanie detektorów do analizy w laboratorium, analiza, uzyskanie raportu z wyników
listopad - opracowanie wyników i przedstawienie ich placówkom przedszkolnym. W przypadku stwierdzenia przekroczeń stężenia radonu, udzielenie porady w kwestii możliwości poprawy jakości powietrza
grudzień - zakończenie projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Warto zrealizować ten projekt przede wszystkim ze względu na troskę o zdrowie najmłodszych obywateli. Dzieci spędzają wiele godzin w placówkach przedszkolnych, a wewnątrz pomieszczeń stężenia radonu się kumulują i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Człowiek nie ma zmysłów pozwalających zorientować się, jeśli poziom radonu jest podwyższony, bo gaz ten jest bezbarwny, bezwonny, nie ma koloru ani smaku. jedyną metodą oceny jego ilości jest wykonanie pomiaru. W całej Europie prowadzone są pomiary radonu w budynkach mieszkalnych i budynkach publicznych jak żłobki i przedszkola. W polskim prawie obowiązkiem pomiaru póki co objęte są wybrane miejsca pracy. Nie przewiduje się finansowania pomiarów w miejscach przebywania dzieci, a ich organizmy są szczególnie wrażliwe na oddziaływanie promieniowania pochodzącego od radonu. Jako rodzice chcielibyśmy mieć pewność, że powietrze, którym oddychają nasze dzieci nie wyrządza im krzywdy i nie spowoduje za pewien czas poważnych skutków zdrowotnych. Dlatego przeznaczenie środków z Budżetu Obywatelskiego pozwoliłoby na pokrycie kosztów pomiarów w placówkach przedszkolnych i na zwiększenie świadomości zagrożenia dla zdrowia. Warto przypomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia uznaje radon za drugi po paleniu czynnik powodujący nowotwory układu oddechowego u ludzi. Ten problem dotyczy każdego z nas, bo radon występuje na całym świecie. Jak duża jest skala problemu? szacuje się, że każdego roku w samych Stanach Zjednoczonych w związku z oddziaływaniem radonu na raka płuc umiera nawet 21 tys. osób.
Warto przeprowadzić prosty pomiar i nauczyć się jak postępować, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom.

Adresaci projektu

Program adresowany do placówek przedszkolnych na terenie woj. Mazowieckiego - dzieci uczęszczające do placówek, pracownicy, opiekunowie).
Program w mojej ocenie przyczyni się też do zwiększenia świadomości ryzyka związanego z promieniotwórczym gazem radonem wśród licznej grupy odbiorców (rodzice, opiekunowie, pracownicy przedszkoli), co pozwoli na zwiększenie naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszych dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
12390 detektorów radonu z usługą odczytu w laboratorium - po jednym detektorze w każdej placówce130 000 zł
2przygotowanie materiałów drukowanych (koncepcja i wydruk)20 000 zł
3dostarczenie materiałów (plakaty, ulotki, instrukcje) oraz samych detektorów do placówek plus koszty obsługi wysyłki30 000 zł
4przygotowanie prezentacji, prelekcji, wykładów (nagrania) przez ekspertów, opieka merytoryczna nad projektem, odpowiadanie na pytania, kontakt z placówkami w trakcie trwania projektu18 000 zł
Łącznie: 198 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Pomiary promieniotwórczego gazu radonu w przedszkolach.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).