Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 180

180. W zdrowym ciele zdrowy duch wśród Mieszkańców Powiatu Legionowskiego


Lokalizacja

Projekt nie ma charakteru inwestycyjnego.

Skrócony opis

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych m.in. z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki uzależnień oraz promocją zdrowia psychicznego, jak również działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19, zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby, w tym dostarczanie żywności osobom starszym i ubogim w związku z zagrożeniem COVID-19.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki uzależnień oraz promocją zdrowia psychicznego, jak również działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19, zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby, w tym dostarczanie żywności osobom starszym i ubogim w związku z zagrożeniem COVID-19, zakup niezbędnych środków ochrony osobistej oraz przekazywanie ww. środków Mieszkańcom Powiatu Legionowskiego – Beneficjentom – Benef.
Grupa docel. ok. 10.000 osób.
Celem głównym projektu (zakres meryt.) jest uświadomienie Benef. jak ważną kwestią jest zdrowy tryb życia bez używania substancji psychoaktywnych, ważną jest profilaktyka zachowań przemocowych oraz profilaktyka uzależnień.  Dodat. celami projektu jest promocja zdrowia psychicznego związana z pandemią coronawirusa i przymusow. ograniczeniami, jakie dotknęły społeczeństwo Polski w 2020r. Ponadto w związku z ciągłym zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19 kolejnym celem projektu jest wsparcie wysiłków Beneficjentom związanych ze zwalczaniem skutków tej epidemii i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby poprzez podniesienie wiedzy z zakresu COVID -19.
Zadania w projekcie:
1) zorgan. 5 spotkań w plenerze-1 spot. w każdej gminie Powiatu(lub pod dachem przy zachowaniu wymogów higien.) z Benef. i prelekcje dot. zakresu merytorycz. projektu wraz ze zdrowymi przekąskami,
2) zorgan. 5 warsztatów kulinarnych-jw-podczas których Benef. rozszerzą swoją wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia,
3) zorgan. 5 wycieczek pieszych dla rodzin z dziećmi i seniorów połączonych z nordic wolking po ciekawych miejscach Powiatu Legionowskiego, jak np. park i pałac w Jabłonnie, Modlin, zakup nagród,
4) zorgan. 5 wycieczek rowerowych-jw-dla młodzieży i dorosłych wśród lasów Powiatu Legionowskiego, zakup nagród,
5) przepr. 400 rozmów indywid. – wsparcie psychologiczne połączone z dostarczaniem żywności -500 szt. ciepłe posiłki osobom starszym i ubogim w związku z zagrożeniem Covid-19,
6) opracowanie ulotki informacyjnej z zakresu meryt. projektu oraz dystrybucja ulotki wśród Beneficjentów-3.000 szt.  
7) zakup oraz dystrybucja niezbędnych środków ochrony osobistej wśród Benef., w tym:  maseczki ochron. – 5.000 szt., przyłbice – 100 szt., płyny do dezynfekcji - 150 ml – 1.000 szt.,
8) przeprowadzenie kampanii medialnej w mediach społeczn., w Internecie i na Facebook, na tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach Powiatu Legionowskiego w zakresie merytor. projektu, w tym opracowanie plakatów w wersji elektron. i papierowej,
9) opracowanie i zamieszczenie artykułów na stronach intern. lub/i w wersji papier. w publikatorów lokalnych i regionalnych,
10) opracowanie spotu społecznego –  film dot. zakresu merytor. projektu, który to film zostanie umieszczony na stronie intenetowej projektu oraz na stronach internetowych publikatorów lokalnych i regionalnych,
11) opracowanie i utrzymanie strony internetowej interaktywnej projektu z informacjami dot. zakresu merytorycznego projektu wraz z formami interaktywnymi wymiany informacji z ekspertami.
Zadania przewidziane w projekcie są zbieżne z celami wskazanymi w ustawie z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz stanowią zadania o charakterze wojewódzkim wskazane w art. 14 ust. 1 ustawy o samorz. województwa.
Wszystkie realizowane zadania będą nieodpłatne dla Benef.

Termin realizacji

1) zorganizowanie biura projektowego oraz powołanie zespołu projektowego, w tym nawiązanie współpracy z Kierownikiem projektu  - 1 osoba (umowa zlecenie/umowa o dzieło), specjalisty ds. finansów – 1 osoba (umowa zlecenie/umowa o dzieło) oraz eksperta ds. profilaktyki i zdrowego trybu życia -1 osoba (umowa zlecenie/umowa o dzieło) - 01.01.2021 – 31.12.2021,
2) opracowanie i utrzymanie strony internetowej interaktywnej projektu z informacjami dot. zakresu merytorycznego projektu wraz z formami interaktywnymi wymiany informacji z ekspertami - 01.03.2021 – 30.12.2021,
3) opracowanie spotu społecznego - 1 spot –  film dot. zakresu merytoryczny projektu, który to film zostanie umieszczony na stronie intenetowej projektu oraz na stronach internetowych publikatorów lokalnych i regionalnych - 02.04.2021 – 31.12.2021,
4) opracowanie ulotki informacyjnej z zakresu meryt. projektu oraz dystrybucja ulotki wśród Beneficjentów  - 3.000 szt. - 01.03.2021 – 31.12.2021,
5) przeprowadzenie kampanii medialnej w mediach społecznościowych, w Internecie i na Facebook, na tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach Powiatu Legionowskiego w zakresie merytor. projektu, w tym opracowanie plakatów w wersji elektron. i papierowej - 01.04.2021 – 31.12.2021,
6) opracowanie i zamieszczenie artykułów  - 15 artykułów na stronach internetowych lub/i w wersji papierowej w publikatorów lokalnych i regionalnych - 01.04.2021 – 31.12.2021,
7) zakup oraz dystrybucja niezbędnych środków ochrony osobistej wśród Benef., w tym:  maseczki ochronne – 5.000 szt., przyłbice – 100 szt., płyny do dezynfekcji - 150 ml – 1.000 szt., - 01.04.2021 – 31.05.2021,
8) przeprowadzenie rozmów indywidualnych 400 rozmów  – wsparcie psychologiczne połączone z dostarczaniem żywności  - ciepłe posiłki  - 500 szt. osobom starszym i ubogim w związku z zagrożeniem Covid-19 - 01.05.2021 – 31.12.2021,
9) zorganizowanie 5 warsztatów kulinarnych 1 spot. w każdej gminie Powiatu - podczas których Benef. rozszerzą swoją wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia, - 01.06.2021 – 30.09.2021,
10) zorganizowanie 5 spotkań w plenerze - jw.- (lub pod dachem przy zachowaniu wszelkich wymogów higienicznych) z Benef. i prelekcje dot. zakresu merytorycznego projektu wraz ze zdrowymi przekąskami, - 01.06.2021 – 30.11.2021,
11) zorganizowanie 5 wycieczek pieszych -j.w.- dla rodzin z dziećmi i seniorów połączonych z nordic wolking po ciekawych miejscach Powiatu Legionowskiego, jak np. park i pałac w Jabłonnie, Modlin, zakup nagród, - 01.06.2021 – 30.11.2021,
12) zorganizowanie 5 wycieczek rowerowych- j.w- dla młodzieży i dorosłych wśród lasów Powiatu Legionowskiego, zakup nagród, - 01.06.2021 – 30.11.2021,

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt wpisuje się bezpośrednio w aktualne potrzeby Beneficjentów zidentyf. w w Strategii Rozwoju województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze oraz Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025. Potrzeby zostały dodatkowo zintensyfikowane przez pandemię Coronawirusa w 2020 r. oraz odizolowanie beneficjentów
Zgodnie z SRWM jednym z celów w zakresie Społeczeństwo jest : „Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki”. Projekt odpowiada na kierunki działania w ww. zakresie, w tym 22. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna, w tym działania: 22.2 Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, starszych oraz w trudnej sytuacji życiowej 22.3. Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu
W SRPL zwrócono uwagę na fakt, iż Powiat zajmuje powierzchnię 39 076 ha, a liczba jego mieszkańców wynosi 116 775 (stan na koniec 2018 roku), co stanowi nieznacznie ponad 2% ludności Mazowsza. W skład pow. legionowskiego wchodzą: gmina miejska Legionowo, gmina miejsko-wiejska Serock oraz trzy gminy wiejskie: Wieliszew, Jabłonna i Nieporęt. We wnioskach z analizy stwierdzono, iż połączenie funkcji mieszkaniowych z wybranymi obszarami specjalizacji usługowej i turystycznej umożliwi wykorzystywanie potencjału miejsca, co z kolei pozwoli mieszkańcom tego obszaru na połączenie dwóch funkcji – życiowej oraz zawodowej. W celu skutecznego i efektywnego ich realizowania oraz poprawy jakości życia i polepszania warunków dla aktywności zawodowej mieszkańców, należy także w sposób zrównoważony wykorzystać i zadbać o zasoby środowiska naturalnego, kapitał społeczny, dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu. Wizja rozwoju powiatu została określona hasłem: „Powiat legionowski – przystań w sercu Mazowsza”, który ma być realizowany poprzez wdrażanie działań w 4 celach strategicznych, w tym Budowanie kapitału społecznego. Niemniej ważne – zarówno z punktu widzenia jakości życia mieszkańców (zdrowie, atrakcyjna możliwość spędzenia czasu), jak i szeroko rozumianego bezpieczeństwa (przeciwdziałanie patologiom, aktywne organizowanie czasu ludziom młodym) – są kwestie związane z rozbudową oferty w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Z racji tych przesłanek (zdrowie, bezpieczeństwo, jakość życia) warto w sposób ciągły rozwijać i uatrakcyjniać ofertę rekreacyjną i sportową na obszarze powiatu. Dostosowywać ją do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także maksymalnie integrować działania w układzie ponadgminnym. Ostatni cel strategiczny związany jest z kwestiami bezpieczeństwa, zarówno w kontekście dostępności do usług zdrowotnych i społecznych, jak i zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, w tym walki z uzależnieniami i patologiami społecznymi. Stąd też działania zaplanowane w niniejszym projekcie wpisują się bezpośrednio w ww. strategie a szczególnie wpisują się w potrzeby beneficjentów dot. integracji, aktywnego stylu życia, zwalczania uzależnień i są jak najbardziej aktualne ze względu na wydarzenia pandemii w 2020 r., które spowodowały odizolowanie beneficjentów od siebie. Dlatego warto zrealizować ten projekt mając na względzie konieczność odbudowania kapitału społecznego opartego na pomocniczości i wzajemnych pozytywnych relacjach w środowisku lokalnym i regionalnym Mazowsza.  

Adresaci projektu

Projekt zostanie zrealizowany dla Beneficjentów Pow. Legionowskiego, a co za tym idzie dla Mieszkańców Województwa Mazowieckiego. W Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego można znaleźć informację, iż powiat zajmuje powierzchnię 39 076 ha, a liczba jego mieszkańców wynosi 116 775 (stan na koniec 2018 roku), co stanowi nieznacznie ponad 2% ludności Mazowsza. Liczba mieszkańców powiatu legionowskiego w latach 2008-2018 wzrosła o ponad 15% (systematyczny wzrost). Wskaźnik ten jest o wiele wyższy niż w całym województwie mazowieckim, gdzie wzrost wynosił 3,8% (średnia ogólnopolska 0,7%). W perspektywie 2050 roku szacuje się wzrost liczby mieszkańców powiatu legionowskiego o ponad 30%. Tempo przyrostu ludności wiejskiej jest zdecydowanie szybsze niż ludności zamieszkałej w miastach (odpowiednio 27,0% do 5,6%). Jest to cechą charakterystyczną obszarów podmiejskich największych miast wojewódzkich. Przyrost naturalny utrzymuje się na wysokim poziomie (w 2018 roku 3 krotnie wyższy niż w województwie) za sprawą rosnącej liczby urodzeń, która jest efektem dodatniego i wysokiego duże salda migracji osób młodych. Zmiany struktury ludności powiatu wskazują na postępujący proces starzenia się społeczeństwa, który dotyka całe województwo i kraj. Uwidacznia się to poprzez spadający w populacji udział osób w wieku przedprodukcyjnym, wzrost osób w wieku poprodukcyjnym, a także coraz znaczniejszy udział osób sędziwych w grupie osób starszych. Od 2008 roku udział ludności w wieku przedprodukcyjnym rośnie, podobnie jak w większości analizowanych powiatów poza powiatem nowodworskim i otwockim. Udział ludności w wieku produkcyjnym spadł o 7,2%, co jest najwyższym wskaźnikiem ze wszystkim analizowanych powiatów, jednocześnie wzrósł udział osób w wieku poprodukcyjnym (o 5,76% w latach 2008- 2018), najmniejszy wzrost tego wskaźnika odnotowano w powiecie wołomińskim. Stąd też beneficjentami projektu będą zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy mieszkający w Powiecie Legionowskim

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zorganizowanie 5 spotkań w plenerze (lub pod dachem przy zachowaniu wszelkich wymogów higienicznych) z Benef. i prelekcje dot. zakresu merytorycznego projektu wraz ze zdrowymi przekąskami, (koszty związane z udziałem i prelekcją eksperta, koszty dojazdu, ubezpieczenie uczestników, wynajem namiotów i ławek, wynajem wyposażenia - komputer, rzutnik, ekran, zapewnienie cateringu - kawa, herbata, warzywa, owoce, mussli, suche ciastka wraz z wyposażeniem, jednorazowe naczynia i sztućce)25 000 zł
2Zorganizowanie 5 warsztatów kulinarnych w plenerze lub pod dachem przy zachowaniu wszelkich wymogów higienicznych) - podczas których Benef. rozszerzą swoją wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia (koszty związane z udziałem i prelekcją eksperta oraz dietetyka, koszty dojazdu, ubezpieczenie uczestników, wynajem namiotów i ławek, wynajem wyposażenia - komputer, rzutnik, ekran, zapewnienie cateringu - kawa, herbata, warzywa, owoce, mussli, suche ciastka wraz z wyposażeniem, jednorazowe naczynia i sztućce)25 000 zł
3Zorganizowanie 5 wycieczek pieszych dla rodzin z dziećmi i seniorów połączonych z nordic wolking po ciekawych miejscach Powiatu Legionowskiego, jak np. park i pałac w Jabłonnie, Modlin, zakup nagród oraz koszty związane z udziałem eksperta, koszty dojazdu, ubezpieczenie uczestników, wynajem namiotów i ławek, wynajem wyposażenia - komputer, rzutnik, ekran - prezentacja na zakończenie wycieczek - na mecie, zapewnienie cateringu - kawa, herbata, woda dla uczestników, warzywa, owoce, mussli, suche ciastka, zorganizowanie ogniska z kiełbaskami i chlebem, wraz z wyposażeniem, jednorazowe naczynia i sztućce) 18 000 zł
4Zorganizowanie 5 wycieczek rowerowych dla młodzieży i dorosłych wśród lasów Powiatu Legionowskiego, zakup nagród, oraz koszty związane z udziałem eksperta, koszty dojazdu, ubezpieczenie uczestników, wynajem namiotów i ławek, wynajem wyposażenia - komputer, rzutnik, ekran - prezentacja na zakończenie wycieczek - na mecie, zapewnienie cateringu - kawa, herbata, woda dla uczestników, warzywa, owoce, mussli, suche ciastka, zorganizowanie ogniska z kiełbaskami i chlebem, wraz z wyposażeniem, jednorazowe naczynia i sztućce) 18 000 zł
5Przeprowadzenie 400 rozmów indywidualnych – wsparcie psychologiczne połączone z dostarczaniem żywności - ciepłe posiłki – 500 szt. osobom starszym i ubogim w związku z zagrożeniem Covid-19, koszty związane z udziałem eksperta, koszty dojazdu, koszty przygotowania posiłków oraz naczyń jednorazowych20 000 zł
6Opracowanie ulotki informacyjnej z zakresu meryt. projektu oraz dystrybucja ulotki wśród Beneficjentów - 3.000 szt. 5 000 zł
7Zakup oraz dystrybucja niezbędnych środków ochrony osobistej wśród Beneficjentów10 000 zł
8Przeprowadzenie kampanii medialnej w mediach społeczn., w Internecie i na Facebook, na tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach Powiatu Legionowskiego w zakresie merytor. projektu, w tym opracowanie plakatów w wersji elektron. i papierowej,8 000 zł
9Opracowanie i zamieszczenie artykułów na stronach internetowych lub/i w wersji papierowej w publikatorów lokalnych i regionalnych,10 000 zł
10Opracowanie spotu społecznego – film dot. zakresu merytor. projektu, który to film zostanie umieszczony na stronie intenetowej projektu oraz na stronach internetowych publikatorów lokalnych i regionalnych,20 000 zł
11Opracowanie i utrzymanie strony internetowej interaktywnej projektu z informacjami dot. zakresu merytorycznego projektu wraz z formami interaktywnymi wymiany informacji z ekspertami.18 000 zł
12Zorganizowanie biura projektowego oraz powołanie zespołu projektowego, w tym nawiązanie współpracy z Kierownikiem projektu - 1 osoba (umowa zlecenie/umowa o dzieło), specjalisty ds. finansów – 1 osoba (umowa zlecenie/umowa o dzieło) oraz eksperta ds. profilaktyki i zdrowego trybu życia -1 lub 2 osoby (umowa zlecenie/umowa o dzieło) 20 000 zł
13Koszty paliwa - przy pracach organizacyjnych oraz związanych z działaniami w projekcie 3 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
W zdrowym ciele zdrowy duch wśród Mieszkańców Powiatu Legionowskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).