projekt nr 155

155. STEAMobil. Laboratorium na kółkach.


Lokalizacja

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Warszawie

Skrócony opis

Celem projektu jest zakupienie "szytego na miarę" pojazdu, który stanowił będzie mobilne laboratorium umożliwiające szybkie przetransportowanie sprzętu oraz innych pomocy do dowolnej szkoły w celu przeprowadzenia zajęć w zakresie rozwijania umiejętności przyrodniczo-techniczno-inżynieryjno-artystyczno-matematycznych (STEAM).

Opis projektu

Wiele szkół wciąż boryka się z brakami sprzętowymi, które uniemożliwiają przeprowadzenie bardziej zaawansowanych eksperymentów lub doświadczeń w terenie. Ten projekt ma to zmienić i pomóc szkołom w realizacji zajęć doświadczalnych ze sprzętem, którym nie dysponują. Opracowany projekt ma za zadanie zakupienie "szytego na miarę" pojazdu, który stanowił będzie mobilne laboratorium umożliwiające szybkie przetransportowanie sprzętu oraz innych pomocy do dowolnej szkoły w celu przeprowadzenia zajęć w zakresie rozwijania umiejętności przyrodniczo-techniczno-inżynieryjno-artystyczno-matematycznych (STEAM). Taka forma pracy kształtuje u ucznia m.in. przedsiębiorczość, postawę twórczą zorientowaną na rozwiązywanie problemów, kreatywność oraz skutecznie przygotowuje go do potrzeb rynku pracy (m.in. umiejętność pracy w grupie, uczenia się, autoprezentacja, umiejętność ewaluacji podejmowanych działań). Uczeń wykorzystuje wymienione obszary do tworzenia własnych rozwiązań, projektów i innowacji. Nauka w modelu STEAM to rozwijanie indywidualnych talentów każdego z uczniów oraz jednoczesny rozwój kompetencji społecznych, cyfrowych. Projekt zakłada również zakupienie potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Zatrudnienie wykwalifikowanych trenerów do prowadzenia zajęć z nauczycielami. Opracowanie innowacyjnych, kreatywnych i atrakcyjnych w formie scenariuszy zajęć opartych na metodzie STEAM.  

W ramach otrzymanej dotacji planowane jest przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, superwizji dla nauczycieli z 30 szkół podstawowych (z każdej szkoły 2-3 reprezentantów). Zajęcia dla nauczycieli będą prowadzić dwaj trenerzy dzięki czemu praca ma być bardziej efektywna i dostosowana do indywidualnego tempra pracy. W ten sposób wzmocnione zostaną  kompetencje nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć wg metodologii STEAM. Dzięki temu nauczyciel będzie mógł projektować własne rozwiązania zgodne z najnowszymi kierunkami w edukacji.

Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą następnie, pod okiem trenerów, zajęcia z uczniami z wykorzystaniem metodologii STEAM i Mobilnego Centrum STEAM. Zajęcia pozwolą uczniom zrealizowanie wybranych zagadnień podstawy programowej w sposób interdyscyplinarny, innowacyjny i pobudzający ciekawość. Zakładamy, że w ramach projektu w zajęciach STEAM z wykorzystaniem Mobilnego Centrum (we wnętrzu, którego będą przeprowadzane zajęcia) weźmie udział ok. 5000 uczniów.

Po zakończeniu projektu pojazd powinien być w dalszym ciągu przeznaczony do realizacji zadań szkoleniowo-edukacyjnych na terenie województwa mazowieckiego.

W załączeniu:
1) przykład takiego pojazdu ze Stanów Zjednoczonych
2) przykładowa wizualizacja takiego pojazdu
3) przykładowy kosztorys wykonania pojazdu

Termin realizacji

Styczeń-luty - opracowanie scenariuszy zajęć
Styczeń-marzec - zakupienie odpowiednio zaprojektowanego samochodu
Luty-marzec - zakup potrzebnego sprzętu, odczynników wynikających z opracowanych scenariuszy
Luty - zatrudnienie trenerów
Marzec - szkolenia dla nauczycieli
Kwiecień-czerwiec - prowadzenie zajęć w 15 szkołach
Lipiec - częściowa ewaluacja i wnioski do dalszej pracy, ewentualna modyfikacja scenariuszy
Lipiec-sierpień - wizyty w szkołach w ramach akcji "Lato w Mieście"
Wrzesień-listopad - prowadzenie zajęć w 15 szkołach
Grudzień - całościowa ewaluacja projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu:
- pomoc szkołom w rozwijaniu umiejętności wynikających z Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (m.in. selekcjonowania informacji, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami, badawczych, pracy w grupie, autoprezentacji),
- zainteresowanie nauczycieli nowoczesnymi metodami i formami pracy;
- kształtowanie umiejętności praktycznych nauczycieli, co przełoży się na wzrost zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.

Adresaci projektu

Nauczyciele szkół podstawowych i ich uczniowie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup samochodu, rejestracja, adaptacja, paliwo, ubezpieczenie350 000 zł
2Zakup 17 iPadów (15 dla uczniów/słuchaczy + 2 dla trenerów), Apple Pencil, Apple TV, Macbook Air, ruter, internet mobilny, oprogramowanie50 000 zł
3Zakup 17 urządzeń pomiarowych LabDisc + dodatkowe czujniki60 000 zł
4Zakup pomocy dydaktycznych m.in LEGO® MINDSTORMS®, sprzętu laboratoryjnego, odczyników (rodzaj zakupowanych pomocy zależał będzie w dużym stopniu od opracowanych scenariuszy zajęć)60 000 zł
5Opracowanie scenariuszy zajęć, modyfikacja, druk25 000 zł
6Obsługa projektu25 000 zł
7Wynagrodzenie trenerów (szkolenia, obserwacje zajęć, superwizje)90 000 zł
8Ekran dotykowy 65" + oprogramowanie, zwykły telewizor 45"17 000 zł
Łącznie: 677 000 zł