Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 427

427. Światłem malowane


Lokalizacja

Podregion płocki

Skrócony opis

Warsztaty psychologiczno-fotograficzne ukierunkowane na zwiększenie świadomości czynników chroniących zdrowie psychiczne oraz profilaktyki depresji wśród dzieci, nastolatków, młodzieży oraz ich rodziców  Adresaci projektu będą mogli  wzmacniać poczucie własnej wartości poprzez nabywanie umiejętności fotograficznych, uzyskają różną perspektywę  wyrażania  swoich myśli i uczuć poprzez sztukę.

Opis projektu

Warsztaty psychologiczno-fotograficzne skierowane do dzieci, nastolatków i młodzieży oraz ich rodziców z Płocka w celu profilaktyki  dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży oraz zapobiegania depresji.  Warsztaty grupowe (maksymalnie 15 osób) będą podzielone na dwie części. Pierwsza będzie obejmowała:
A)warsztaty psychoedukacyjne (10 h),  dotyczące radzenia sobie z emocjami trudnymi w przeżywaniu takim jak: smutek, złość, strach oraz profilaktyki stresu; budowania pozytywnego obrazu siebie oraz podkreślania roli dobrych relacji z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami.  B) Warsztaty skierowane do rodziców (10h) dotyczące psychologicznych norm rozwojowych dzieci i młodzieży oraz psychoedukacji na temat depresji, samookaleczania i czynników podtrzymujących dobre relacje z dzieckiem oraz czynników sprzyjających wspieraniu ich zdrowia psychicznego.
Druga część będzie obejmowała warsztaty z profesjonalnym fotografem, część teoretyczna oraz praktyczna (10h), który  wprowadzi zainteresowanych w tajniki sztuki fotografii, zarazi pasją do utrwalania chwil oraz nauczy patrzenia  z różnych perspektyw zarówno w sztuce jak i w życiu. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli pokazać swój sposób postrzegania świata, wyrażając uczucia nie wprost oraz stać się bohaterami portretów ukazujących ich z najlepszej strony. Każdy uczestnik będzie mógł wywołać swoich pięć najlepszych zdjęć. Całość projektu zakończy się wystawą fotograficzną prezentowaną w jednej ze  szkół podstawowych na terenie  miasta  Płock.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W czerwcu 2021 roku na zlecenie polskiego Rzecznika Praw Dziecka zostały wykonane  badania mające na celu ustalenie stanu psychicznego polskich dzieci i młodzieży. Badaniem zostało  objętych 5800 uczniów  na różnym etapie edukacji. Wyniki są alarmujące; ustalono, iż 15% dzieci, 13% nastolatków oraz 13% młodzieży odczuwa niezadowolenie ze swojego życia - co jest stanem zagrożenia zdrowia psychicznego szczególnie dotyczy ono dziewcząt oraz  młodzieży z dużych miast. Połowa młodych ludzi nie akceptuje samych siebie,  42% nastolatków i 49% młodzieży uważa, że jest tak źle, że nie chce się im nic robić. 27% nastolatków oraz 44% młodzieży uważa, że ma dość wszystkiego. Wyniki badania pokazują bardzo duże różnice w samopoczuciu psychicznym w zależności od statusu majątkowego rodziny. Wyraźnie widać, iż dzieci z rodzin o niższym dochodzie w dużo większym stopniu odczuwają niezadowolenie ze swojego życia.
W zgodnej opinii Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka wyniki badania są alarmujące i wymagają pilnego wdrożenia programów psychoedukacyjnych związanych z dobrostanem psychicznym oraz zapobieganiem i leczeniem depresji wśród dzieci i młodzieży.  Wdrażanie  tych programów powinno obejmować całą sieć społeczną nastolatków, czyli ich samych oraz rodziców.

Adresaci projektu

Dzieci, nastolatkowie, młodzież w wieku szkolnym oraz ich rodzice  z podregionu Płocka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynagrodzenie psycholog5 000 zł
2Wynagrodzenie fotograf5 000 zł
3Wynajęcie sali 25hx45 pln1 125 zł
4Wynajęcie sprzętu fotograficznego7 000 zł
5Wywołanie zdjęć + oprawa 15x 5 zdjęć x 4,50pln= 337,50pln 15x24pln=360pln698 zł
6Artykuły szkoleniowe (mazaki, flipchart, tusz drukarka, papier ksero ryza)500 zł
Łącznie: 19 323 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Światłem malowane

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).