Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 401

401. Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie warszawskim - wschodnim)


Lokalizacja

obszar warszawsko-wschodni
Lokalizacje zostaną wybrane na etapie realizacji projektu. Miejsca realizacji koncertów zostaną udostępnione bezpłatnie.

Skrócony opis

Z Kiepurą przez Mazowsze  - cykl 4 - 5 koncertów w różnych miejscach regionu warszawskiego - wschodniego, prezentujących barwną muzykę operową, operetkową, musicalową i filmową  w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.

Opis projektu

Z Kiepurą przez Mazowieckie  - cykl 4 - 5 koncertów w różnych miejscach regionu warszawskiego - wschodniego, prezentujących barwną muzykę operową operetkową, musicalową i filmową  w wykonaniu solistów (kobiet i mężczyzn) w towarzystwie zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej. Jan Kiepura, który niegdyś swoim  talentem, konsekwencją i wiarą w siebie osiągnął światowy sukces i stal się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich śpiewaków - obecnie jest inspiracją dla młodych zdolnych polskich artystów. Życie i twórczość Jana Kiepury, pełne niebanalnych sytuacji i bardzo różnorodnego dorobku artystycznego mogłyby stanowić scenariusz niejednego filmu – w tym przypadku będzie motywem przewodnim dla opowieści jaka zostanie zaprezentowana słuchaczom i widzom.
Koncerty zostałby zrealizowane z profesjonalną oprawą audio - wizualną.
Koncerty miałyby zostać zrealizowane w miejscowościach, w których na codzień nie jest dostępna taka oferta artystyczna.  W części narracyjnej widzowie dowiedzieliby się także o historii prezentowanych utworów, kompozytorów itp.
Dla każdego widza przygotowany by został także specjalny drukowany program przedstawiający biogramy artystów, treści edukacyjne prezentowane podczas występu oraz informację o realizacji koncertu w ramach BOM, w tym słowo wstępu od przedstawiciela samorządu województwa mazowieckiego. Jan Kiepura był jednym z najbardziej utalentowanych polskich artystów przedwojennych, który zdobył niebywała popularność na całym świecie. Warto pokazać go młodemu pokoleniu poprzez anegdoty, zdjęcia, liczne ilustracje i fotografie pamiątek, by mogli czerpać wzorce ze swoich rodaków. Kiepura dla młodych może być wzorem i inspiracją do podążania za własnymi marzeniami i talentami, a dla starszego pokolenia impulsem do nostalgicznej podróży do czasów młodości. Publikacja taka jest także przyjazna osobom niedosłyszącym.

Organizowane koncerty będą niebiletowane oraz nie będą imprezami masowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2171).

Miejsca realizacji koncertów (sale) zostaną udostępnione bezpłatnie. Wnioskodawcy zależy, alby realizator zadania zapewnił warunki dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, choćby poprzez dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych lub poruszających się na wózku. Informacja - promocja koncertów powinna uwzględniać formy umożliwiające dotarcie także do osób niewidzących.

Projektodawcy zależy by folder - program koncerty zawierał kulturalne treści edukacyjno-informacyjne, dla odbiorców na wzór programów teatralnych drukowanych przez wszystkie największe tatry i opery. W programie poza repertuarem koncertu, informacją o obsadzie i twórcach, powinny znaleźć się informacje zbieżne z narracją koncertu - opowieść o Janie Kiepurze oraz związane z operą, operetką itp. Folder powinien uwzględniać miejsce na informację o BOM oraz słowo wstępne od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Folder ten powinien być atrakcyjny dla odbiorcy, także dla osób niedowidzących.
Na pewno jego walor merytoryczny docenią osoby niedosłyszące i niesłyszące. Folder powinien być spójny dla wszystkich koncertów, różnić się jedynie zmiennymi informacjami takimi jak - data, miejsce lub informacje o wszystkich koncertach w ramach tego projektu uwzględnione w jednym programie, by był uniwersalny dla tych koncertów.

Projektodawca zakłada, ze folder będzie pełno kolorowy, około 32 strony, papier kreda ok. 150/180 g. Nakład: około 400 szt. na każdy koncert -czyli dla każdego odbiorcy koncertu.
Wskazane jest w miarę możliwości budżetowych wybieranie rozwiązań proekologicznych.

Organizator koncertów wybierając miejsca ich realizacji powinien kierować się przeslaniem by koncerty były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców i by w jak największym zakresie zapewniona została dostępność w rozumieniu przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zwiększenie dostępności do kultury i do ofert artystycznej. Wyrównanie szans w tym zakresie w całym województwie.

Adresaci projektu

Mieszkańcy województwa mazowieckiego - w każdym wieku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Honoraria artystyczne (muzycy, soliści) i tantiemy (ZAIKS)125 000 zł
2Technika sceniczna (podesty, światło, dźwięk, garderoba)45 000 zł
3Opracowania nutowe, aranżacje itp.5 000 zł
4Promocja: reklama w mediach oraz program - folder edukacyjno-informacyjny (5 x 3 000 zł)15 000 zł
5Transport artystów, instrumentów, ew. elementów scenografii (5 x 2 000 zł)10 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie warszawskim - wschodnim)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).