Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 292

292. Siedlecki Ogród Społeczny


Lokalizacja

Teren Miasta Siedlce - przestrzeń zielona nieużytkowa znajdująca się przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. Świrskiego 34 (nr działki 56/1) oraz Starowiejska 16 (nr działki 12/3).

Skrócony opis

Ogród społeczny to fragment przestrzeni miejskiej wspólnie tworzonej przez grupę mieszkańców, służącej uprawie roślinności, spotkaniom i integracji, działaniom edukacyjnym i wydarzeniom kulturalnym. Użytkownicy są zaangażowani w prace na rzecz ogrodu już na etapie projektowania, a także uczestniczą w porządkowaniu terenu infrastruktury ogrodowej, sadzeniu roślin, biorą udział w ich pielęgnacji.

Opis projektu

Siedlecki Ogród Społeczny będzie służyć  zarówno celom społecznym, ekologicznym, jak i kulturalnym i rekreacji, organizowane w nim będą rozmaite warsztaty, pikniki, spotkania integracyjne, kameralne koncerty. Przykładem są działania edukacyjne, informacyjne oraz społeczne. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne na tego typu inicjatywy. Niniejszy projekt jest wielopłaszczyznowy. Po pierwsze ma wzbogacić naszą wiedzę z dziedziny ekologii i środowiska, a po drugie ma wpłynąć na stworzenie przestrzeni integracyjnej poprzez przedsięwzięcie, które łączy pokolenia i różne grupy społeczne. Siedlecki ogród społeczny będzie ogólnodostępny. Do współpracy przy założeniu a następnie prowadzeniu ogrodu społecznego chcemy zapraszać zróżnicowane grupy i podmioty zarówno publiczne jak i prywatne.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
- organizację warsztatów/szkoleń/animacji w liczbie min. 100 godz. dla min. łącznie 200 osób. Zajęcia będą organizowane po rozpoznaniu potrzeb uczestników ale dotyczyć będą takich zagadnień jak: zakładanie i pielęgnacja rabat, łąk kwietnych, zbierania deszczówki, pielęgnacji roślin domowych, pszczelnictwo, ziołolecznictwo ale też z zakresu kompetencji miękkich tj. zajęcia inter- i intrapersonalne, integracyjne i animacyjne; podczas warsztatów będziemy zdobywać wiedzę, wymieniać się doświadczeniem i integrować;
- organizacja wydarzenia kulturalnego - 1 koncertu (dla min. 50 osób) - w ramach oddolnej inicjatywy (na kocach, koncert charytatywny dla wszystkich)
- organizacja kiermaszu rękodzieła lokalnych podmiotów ekonomii społecznej (dla min. 3 podmiotów), wystawa nieodpłatna dla podmiotów;
- zakup roślin, stolarki ogrodniczej, mebli ogrodowych, altanek - będzie to sprzęt niezbędnych do założenia i prowadzenia ogrodu społecznego jak również podejmowanych aktywności społecznych i rekreacyjnych wg zidentyfikowanych potrzeb i możliwości;
- wycieczkę informacyjno-integracyjną do "zielonego miejsca" związanego z ogrodnictwem i ekologią dla min. 50 osób aktywnie zaangażowanych w założenie i prowadzenie ogrodu społecznego.
Szczególnym owocem funkcjonowania takiego ogrodu będzie współpraca z samorządem, która pozwoli na tworzenie w mieście Siedlce klimatu przychylności dla różnego rodzaju inicjatyw prospołecznych i proekologicznych.
Celem Siedleckiego Ogrodu Społecznego będzie:
- międzypokoleniowa integracja,
- włączenie osób zagrożonych wykluczeniem w życie społeczne,
- zwiększenie bioróżnorodności,
- ożywienie przestrzeni w nowatorski sposób,
- zwrócenie uwagi na zagadnienie miejskiego ogrodnictwa i inicjowanie zakładania kolejnych ogrodów społecznych,
- edukacja mieszkanek i mieszkańców oraz zachęcenie ich do wzięcia odpowiedzialności za swoją przestrzeń.

W ramach projektu zaplanowano działania promocyjne tj. zakup banera oraz filmu promocyjnego jak również prowadzenie działań promocyjnych na stronach internetowych i social mediach partnerów projektu. Zaplanowano również utworzenie fanpage na Facebooku Siedleckiego Ogrodu Społecznego.
Nad działaniami promocyjnymi/informacyjnymi oraz rekrutacją, prowadzeniem dokumentacji projektowej będzie czuwał koordynator projektu, nad sprawami związanymi z rozliczeniami finansowymi i kadrowymi będzie odpowiadać księgowa.
Realizacja projektu jest możliwa w przeciągu jednego roku budżetowego.

Kwalifikacje kadry zaangażowanej w projekt:
Koordynator zadania: wykształcenie wyższe, minimum 3 lata stażu pracy, doświadczenie w obszarze przygotowywania i rozliczania zadań publicznych, bardzo dobra umiejętność organizacji pracy, niekaralność.
Obsługa księgowa zadania: wykształcenie wyższe magisterskie, minimum 3 lata stażu pracy, doświadczenie w obszarze rozliczania zadań publicznych, bardzo dobra umiejętność organizacji pracy, ukończone kursy kadrowo-płacowe, niekaralność.
Prowadzący warsztaty/szkolenia/animacje: wykształcenie min. średnie, kierunkowe doświadczenie, komunikatywność, empatia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W mieście Siedlce nie ma ogrodów społecznych, a poprzez realizację projektu chcę promować i zainicjować powstawanie takich przestrzeni. Ogrody społeczne pozwalają poszerzyć zieloną przestrzeń w miastach. Sprawiają, że mieszkańcy blokowisk zyskują miejsca, w których mogą na chwilę złapać oddech, wyciszyć się, zbliżyć się do natury i wypocząć w otoczeniu zieleni. Są wspaniałą strefą do rekreacji i spędzania wolnego czasu. Dzięki nim mieszkańcy miast mogą cieszyć się smakiem świeżo zerwanych ziół czy ekologicznych warzyw i owoców, przenieść się na chwilę na wiejską kwietną łąkę lub posłuchać śpiewu ptaków.
Tym, co decyduje o wyjątkowości ogrodów społecznych, jest jednak przede wszystkim ich wspólnotowy charakter. Miejskie zielone oazy są miejscem integracji lokalnych społeczności. Wspólne dbanie o ogród pomaga pogłębić relacje między sąsiadami. Buduje poczucie wspólnoty i sprzyja częstszym kontaktom społecznym. Prace w ogrodzie miejskim nierzadko stają się pretekstem do rozmów czy spotkań – również na gruncie prywatnym. Często pozwalają przełamać bariery międzypokoleniowe i społeczne, lepiej się poznać oraz zrozumieć. Przekłada się to na większe zadowolenie z życia w dzielnicy czy na osiedlu.
Udział w pielęgnacji ogrodu społecznego kształtuje u członków społeczności postawę proaktywną. Uczy współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu, buduje odpowiedzialność za najbliższą okolicę, silnie wiąże z miejscem zamieszkania i innymi członkami społeczności, daje poczucie bycia potrzebnym. Sprawia, że ludzie stają się bardziej zainteresowani swoim otoczeniem i zaangażowani w sprawy wspólnoty. Niejednokrotnie jest też początkiem dla innych inicjatyw sąsiedzkich. Tworzenie ogrodów społecznych w miastach bywa więc prawdziwym remedium na samotność mieszkańców aglomeracji.
Zielone tereny w miastach są doskonałym miejscem do organizowania spotkań, aktywności towarzyskich, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, pikników rodzinnych, warsztatów. Ogrody wspólnotowe podejmują współpracę ze szkołami i placówkami edukacyjnymi, dzięki czemu organizowane są w nich ciekawe wydarzenia dla szerokiego grona odbiorców.
Uprawianie ogrodów społecznych daje mieszkańcom miast możliwość korzystania z dobrodziejstw hortiterapii. Bliski kontakt z roślinami i udział w pracach ogrodniczych wpływa korzystnie na wszystkie sfery życia człowieka. Pozwala zachować sprawność fizyczną, łagodzi stres, poprawia nastrój, rozwija kreatywność i wyobraźnię. Ogrody społeczne tworzone się w pobliżu osiedli zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Umożliwiają efektywne spożytkowanie energii.
Niewątpliwą zaletą ogrodów społecznych w miastach jest ich uniwersalny wymiar. Korzystać mogą z nich wszyscy członkowie społeczności – bez względu na wiek, wykonywany zawód czy stan zdrowia. W zielonej oazie każdy znajdzie coś dla siebie. Co więcej, różnorodność zainteresowań i umiejętności osób opiekujących się ogrodem sprzyja osiąganiu wspaniałych efektów. Członkowie społeczności mogą dzielić się obowiązkami w taki sposób, by każdy mógł jak najpełniej wykorzystać swój potencjał w ramach ogrodnictwa miejskiego.
Ogrody w miastach zwiększają walory dekoracyjne i przyrodnicze okolicy. Są elementem rewitalizacji otoczenia. Dzięki nim środowisko staje się dużo bardziej barwne i przyjazne dla mieszkańców. Miłośnicy przyrody w ogrodach społecznych mogą cieszyć się towarzystwem ptaków, owadów, podziwiać różne gatunki roślin czy podejmować inicjatywy na rzecz ochrony przyrody (np. tworzenie pasiek, dokarmianie ptaków).

Siedlecki Ogród Społeczny to oddolna inicjatywa ogrodnicza w przestrzeni miasta Siedlce, która przyczyni się do m.in.:
• widocznej poprawy jakości otoczenia mieszkaniowego (poprawa wizualna, środowiskowa, funkcjonalna) – ogrody nierzadko zajmują nieużytki, adaptują zaniedbane przestrzenie, zmieniają ich jakość już samym faktem pojawienia się opiekunów miejsca i wprowadzenia zorganizowanego zagospodarowania,
• budowania sieci sąsiedzkich, integracji i wzmacniania relacji z lokalnym środowiskiem, zmniejszania anonimowości – wspólne prace w ziemi są świetnym pretekstem do integracji,
• wzrostu bezpieczeństwa – z jednej strony dzięki ożywieniu ruchu w konkretnej przestrzeni i wzmocnieniu dozoru społecznego, z drugiej strony – dzięki zagospodarowaniu przestrzeni odznaczającej się uprzednio deficytami w warunkach bezpieczeństwa,
• edukacji ekologicznej, propagowania wiedzy ogrodniczej, budowania postaw zmierzających do oddolnego zaangażowania w interes społeczności lokalnej i działania wspólne, pozytywnego przykładu,
• wzmocnienia poczucia identyfikacji zaangażowanych mieszkańców z miejscem życia oraz poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie, w tym włączenie dobrze rozumianego dozoru społecznego w lokalne bezpieczeństwo,
• uzupełnienia na lokalnym gruncie oferty odpowiadającej szczególnym zidentyfikowanym potrzebom miejsca (np. włączających niepełnosprawnych - WTZ, dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, uczestników CIS, podopiecznych spółdzielni socjalnej).

Adresaci projektu

Projekt pt. Siedlecki Ogród Społeczny – adresowany jest do mieszkańców powiatu Siedlce.
Miejsce realizacji projektu - Miasto Siedlce - przestrzeń zielona nieużytkowa znajdująca się przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. Świrskiego 34 (nr działki 56/1) oraz Starowiejska 16 (nr działki 12/3).
Uczestnicy projektu - osoby zainteresowane założeniem i prowadzeniem ogrodu społecznego. Założeniem projektu jest aby adresatami ogrodu społecznego były osoby w różnym wieku. Do działań na terenie ogrodu chcemy zachęcać w szczególności osoby, które wymagają integracji, a sami nie mają do tego przestrzeni zielonej tj.:
- uczestników Centrum Integracji Społecznej
- osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej
- osoby korzystające z jadłodajni dla ubogich
- dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych
- podopiecznych Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas
- wolontariuszy z Centrum Wolontariatu i Duszpasterstwa Młodzieży
- seniorów
Rekrutacja do projektu uczestników będzie się odbywać w sposób ciągły. Każdy z uczestników wypełni kwestionariusz zgłoszeniowy. Zaplanowane rezultaty (liczba osób w poszczególnych działaniach będzie zmierzona w oparciu o listy obecności). Planuje się rekrutację min. 200 osób do projektu. Za rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup nasion i nasadzeń roślinnych (krzewów, drzewek, bylin itp.) - szacunkowa wartość w oparciu o rozeznanie rynku i plan nasadzeń60 000 zł
2Projekt ogrodu (rozmieszczenie nasadzeń, altanek, mebli, pergoli, donic itd.)10 000 zł
3Zakup stolarki ogrodniczej (donice, pergole itp.)20 000 zł
4Zakup mebli ogrodowych30 000 zł
5Zakup altanek (2 sztuki)50 000 zł
6Wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty/szkolenie/animacje (100 godz.)13 000 zł
7Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów/szkoleń/animacji20 000 zł
8Wyjazd informacyjno-integracyjny (koszt transportu, wejściówek, wyżywienie)12 000 zł
9Działania promocyjne (film promujacy, baner itp.)15 000 zł
10Wynagrodzenie koordynatora projektu za całość projektu13 000 zł
11Wynagrodzenie księgowej projektu za całość projektu7 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Siedlecki Ogród Społeczny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).