Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 261

261. O zdrowie dbamy – udaru nie mamy!


Lokalizacja

Gminy: Bodzanów, Wyszogród, Mała Wieś, Bulkowo

Skrócony opis

Każdy człowiek ma wpływ na jakość swojego życia.Świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwego stylu życia prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa i docelowo,często uniknięcia poważnych następstw choroby.Celem projektu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy o sposobach zapobiegania udarom.Zmiana stylu życia i odejście od złych przyzwyczajeń jest najlepszą drogą do podniesienia jakości życia.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyką uzależnień oraz promocją zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej. Skierowany jest do osób dorosłych z terenu gmin Wyszogród, Bodzanów, Mała Wieś, Bulkowo i ich rodzin.
Celem głównym projektu jest uświadomienie uczestnikom  jak bardzo ważną kwestią jest zdrowie fizyczne jak i psychiczne, jak ważny jest zdrowy tryb życia bez używania substancji psychoaktywnych, jak poważne skutki może mieć prowadzenie niezdrowego trybu życia. Poprzez warsztaty kulinarne chcemy wskazać możliwości zastępowania tzw. "śmieciowego jedzenia", jedzeniem zdrowym. Będą to warsztaty rodzinne, by rodzina nauczyła się zasad zdrowego żywienia. Warsztaty z terapeutami, psychologiem będą szansą na zasięgnięcia opinii w ważnych dla  zainteresowanych kwestiach.  Cykl spotkań uwieńczy wydarzenie, podczas którego będzie możliwość spotkania osób, które brały udział w projekcie.
Podczas trwania projektu odbędzie się cykl spotkań:
-  warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem, przepracowywanie sytuacji konfliktowych, odbudowywania relacji ( szczególnie po izolacji), radzenie sobie z hejtem oraz cyberprzemocą
- warsztaty dla osób uzależnionych
- wykłady dotyczące budowania odporności
- warsztaty kulinarne połączone ze spotkaniem z dietetykiem
- ogólnodostępne treningi fitness na świeżym powietrzu

W trakcie trwania projektu lub na jego podsumowanie odbędzie się wydarzenie pro-zdrowotne na świeżym powietrzu. W trakcie wydarzenia będzie można wziąć udział w zabawach prowadzonych przez animatorów, spróbować dietetycznych potraw,. Dla uczestników projektu zaplanowane są drobne upominki. Zakładamy, że w wydarzeniu weźmie udział około 400 osób.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Udar mózgu to nagłe, miejscowe zaburzenie krążenia krwi w mózgu. W Polsce co roku udar mózgu dosięga ok. 80 tys. osób, z czego aż 30 tys. umiera w ciągu miesiąca. Warto zaznaczyć, że ok. 5 proc. z tych 80 tys. jest w młodym wieku. Choć zdecydowana większość pacjentów, którzy mają udar mózgu, to osoby starsze (średnia wieku to 60 lat), to udary zdarzają się także u osób młodych (od 20 do 35 lat). Najważniejszą kluczową potrzebą realizacji projektu jest zbudowanie świadomości zagrożeń wynikających z niezdrowego stylu życia. Konflikty domowe, agresja, uzależnienia, brak ruchu, sytuacje stresogenne, są stałymi czynnikami wywołującymi udary. Naszymi działaniami chcemy wyjść naprzeciw problemom, o których często się nie mówi. Brak aktywności ruchowej i kontaktu z przyrodą,  stanowi  niekorzystny czynnik, mający wpływ na nasz dobrostan psychiczny. Szereg spotkań, ze specjalistami ma na celu pomoc osobom, które mają niską świadomość zagrożeń i nie posiadają wyrobionych właściwych nawyków, ani żywieniowych, ani dotyczących ruchu na świeżym powietrzu. Zdrowe odżywianie, praca z samym ze sobą - to wszystko może pomóc komuś kto do tej pory nie zdawał sobie sprawy, jakie zagrożenia niosą ze sobą złe nawyki. Naszym działaniem chcemy zaszczepić chęć zmiany oraz pokazać różne formy i możliwości zapobiegania udarom.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są przede wszystkim mieszkańcy gmin: Wyszogród, Bodzanów, Mała Wieś oraz Bulkowo. Cykl spotkań ze specjalistami będzie otwarty na całe rodziny, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Warsztaty pomogą zgłębić uczestnikom wiedzę, która w znaczny sposób pomoże im w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz w prowadzeniu zdrowego trybu życia, który przede wszystkim w dzisiejszych czasach jest bardzo istotny. Zajęcia ruchowe dostosowane będą do możliwości osób trenujących. Podczas każdych warsztatów, spotkań, treningów będziemy zachęcać do wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących. Tak, aby jak najwięcej osób wzięło udział w wydarzeniu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przeprowadzenie 5 spotkań warsztatowych - kulinarnych, które będą miały na celu nauczenie rodzin sposobów na smaczne i zdrowe dania, którymi możemy zastąpić tzw. "śmieciowe jedzenie". 5 spotkań po około 20 osób. Czas trwania jednego warsztatu to 60 - 90 minut. 5000 zł za jeden warsztat25 000 zł
2Przeprowadzenie 5 warsztatów z psychologiem - dla dorosłych. Warsztaty będą dotyczyły takich zagadnień jak: radzenie sobie ze stresem, hejtem, odbudowywanie pewności siebie, panowanie nad emocjami, rozwiązywanie konfliktów - 5 spotkań po około 20 osób, czas trwania jednego warsztatu - 120 min, koszt 5000 zł za jeden warsztat25 000 zł
3Przeprowadzenie 5 spotkań warsztatowych dotyczących uzależnień - 5 spotkań po około 20 osób, czas trwania jednego warsztatu - 120 min. 3000 za jeden warsztat15 000 zł
4Przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, w Internecie i na Facebook, dystrybucja plakatów ulotek na tablicach ogłoszeniowych, w tym opracowanie plakatów w wersji elektronicznej i papierowej7 000 zł
5Opracowanie spotu reklamującego działanie zachęcające do udziału w wydarzeniach i promowanie tym samym zdrowego stylu życia.15 000 zł
6Wynajem sali na podsumowanie projektu, koszty uwzględniają catering dla uczestników.30 000 zł
7Przeprowadzenie 5 warsztatów z dietetykiem. Warsztaty będą dotyczyły takich zagadnień jak: komponowanie diety, układanie jadłospisów, ćwiczenia kulinarne. 5 spotkań po 20 osób, czas trwania jednego warsztatu 120 min. 5000 zł za jeden warsztat, produkty żywnościowe do treningu kulinarnego 1500 na jeden warsztat.32 500 zł
8Przeprowadzenie 5 treningów na świeżym powietrzu - w ramach przygotowań do głównego wydarzenia. 5 treningów po 20 osób. Czas trwania jednego treningu 60-90 minut. Koszt jednego treningu - 1000 zł.5 000 zł
9Przeprowadzenie 5 wykładów z lekarzem dotyczących dobrych praktyk, systematycznego pomiaru ciśnienia, konsekwentnego leczenia nadciśnienia tętniczego, profilaktyki i leczenia cukrzycy, zapobiegania odkładania cholesterolu i powstawania płytki miażdżycowej, czas trwania - 120 min, 4000zł za jeden warsztat20 000 zł
10Koszty wynagrodzeń osób prowadzących realizację projektu i koszty administracyjne.25 000 zł
Łącznie: 199 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
O zdrowie dbamy – udaru nie mamy!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).