Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 219

219. Zwierzęta Epoki Lodowej 2.0 – wędrująca wystawa plenerowa


Lokalizacja

Realizacja projektu przewidziana jest na terenie i w obszarze miast województwa mazowieckiego w zależności od zgłoszonej woli uczestnictwa w projekcie ze strony władz miejskich lub władz poszczególnych instytucji.
Jako jednostkę koordynującą realizację zadania proponuje się natomiast Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, ul. Rynek 11, 26-600 Radom.

Skrócony opis

Projekt dotyczy stworzenia mobilnej, prezentowanej kolejno w kilku miastach województwa mazowieckiego, wystawy plenerowej przybliżającej widzom ciekawostki, realia, specyfikę i wreszcie samych zwierzęcych bohaterów epoki plejstocenu zwanej epoką lodową. Wystawa ma powstać na bazie trzech ultrarealistycznych modeli zwierząt plejstoceńskich tj. mamuta, nosorożca włochatego i jelenia olbrzymiego.

Opis projektu

Projekt jest bezpośrednim nawiązaniem do opisującej epokę plejstocenu i prezentowanej w 1999 roku, w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, wystawy pt.: „Zwierzęta Epoki Lodowej”, która została zorganizowana przez Polską Fundację Ochrony Przyrody PRO NATURA oraz Muzeum Przyrodnicze ISiEZ PAN w Krakowie. Po premierowej prezentacji w Krakowie (1998), wystawa odwiedziła szereg instytucji muzealnych w całym kraju, wzbudzając wszędzie sensację i bijąc przez kolejne dwa lata rekordy frekwencyjne. Niezaprzeczalnym atutem wystawy był naturalnej wielkości model mamuta włochatego wykonany przez preparatora Dietera Luksch’a na zlecenie Państwowego Muzeum Zoologicznego w Dreźnie. Rozmiary modelu bazowały na szczątkach tzw. mamuta Adams’a odnalezionych w wiecznej zmarzłoci, w delcie rzeki Leny, w roku 1799.  Kolejnym „mamucim” akcentem wystawy był gipsowy odlew mamuciątka „Dima”, którego doskonale zachowane zmumifikowane ciało znaleziono w czerwcu 1977 roku, w kopalni złota na Syberii nad rzeką Kiriliach.

Niniejszy projekt, będący niejako kontynuacją, czy też uwspółcześnioną o nowe fakty i odkrycia wersją wspomnianej wystawy sprzed lat, zakłada wykonanie trzech realistycznych, zaopatrzonych w sztuczną sierść, naturalnej wielkości, modeli zwierząt plejstoceńskich tj.: mamuta włochatego, nosorożca włochatego i jelenia olbrzymiego. Informacyjnym i merytorycznym dopełnieniem prezentacji będą towarzyszące modelom dwa samonośne standy mieszczące dane faktograficzne opisujące epokę plejstocenu jak również najważniejsze znaleziska z tego okresu, pochodzące z obszaru całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Mazowsza, takie jak np.: odkryte w latach 1880-81 w Szczęśliwicach szczątki mamuta, nosorożca włochatego, jelenia olbrzymiego; szczątki mamuta odnalezione w trakcie prac ziemnych w kwietniu 1926 roku na terenie Fabryki Broni w Radomiu; odnalezienie niemal kompletnego szkieletu słonia leśnego w trakcie prac ziemnych przy ulicy Leszno w Warszawie w 1962 roku, wydobycie w 1971 roku z dna Wisły w okolicach Warszawy czaszki nosorożca leśnego – jednej spośród 4 okazów na świecie; szczątki mamutów, prażubrów, nosorożców włochatych oraz narzędzia ludzi kultury mikockiej sprzed 80 tys. lat odkryte w 1983 roku w okolicach Zwolenia; szczątki mamuta, nosorożca włochatego, prażubra, renifera sprzed 40 tys. lat odnalezione w trakcie budowy obwodnicy Garwolina w 2006 roku.

Docelowym zamysłem powstałej w ten sposób edukacyjnej wystawy plenerowej, jest jej prezentacja w co najmniej 4 (lub więcej), miastach województwa mazowieckiego, na terenie przestrzeni miejskich lub w obszarze poszczególnych przychylnych projektowi instytucji.  Wspomniana wystawa byłaby eksponowana kolejno w wymienionych wyżej miejscach, w kilkumiesięcznych okresach, przez cały rok 2024, by wraz z jego końcem powrócić do Muzeum im. Jacka Malczewskiego jako jej właściciela i docelowego dysponenta.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu wskazuje się również ze zrozumiałych względów jako instytucjonalnego organizatora planowanej wystawy.

Planowana wystawa nie będzie imprezą masową, głównie ze względu na jej plenerowy, otwarty, nieodpłatny i ogólnodostępny charakter, a także z uwagi na rozłożony w czasie wielomiesięczny okres prezentacji. Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności treścią Art. 3, pkt 1, nie można za takie uznać wydarzeń/eventów organizowanych w muzeach, placówkach kultury i podobnych obiektach, w szkołach i ich placówkach zarządzających a także ogólnodostępnych, nieodpłatnych imprez rekreacji ruchowej organizowanych na terenach otwartych. Wystawy nie można również traktować w kategoriach jednorazowego, krótkotrwałego eventu lecz każdorazowo będzie to wydarzenie o kilkumiesięcznym okresie udostępnienia i prezentacji. Ewentualna frekwencja oglądających/odwiedzających wystawę będzie więc zmienna i rozłożona w czasie z założenia nie przekraczając ustawowych parametrów jednorazowej liczebności uczestników wydarzenia. W pierwotnym zamyśle prezentacja wystawy ma być więc działaniem towarzyszącym i uzupełniającym do naturalnej frekwencji osób i publiczności odwiedzającej parki, place miejskie i inne ogólnodostępne tereny. Trudno w tym kontekście określić zbiorczą i docelową ilość osób ją odwiedzających na przestrzeni wielu miesięcy i w kilku różnych miejscach prezentacji, ale należy przypuszczać że może się ona zamknąć w liczbie kilku lub kilkunastu tysięcy. Plenerowy charakter ekspozycji  wymusza również eksponowanie obiektów na ogólnodostępnych terenach np.: placów i parków miejskich, dziedzińcach placówek kultury etc., które z definicji i na mocy przepisów budowlanych, pozbawione są barier architektonicznych uniemożliwiających dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Plejstocen jest epoką, która wywarła bezpośredni wpływ na kształt obecnego środowiska przyrodniczego, rzeźbę terenu i warunki klimatyczne w których przyszło nam żyć. Jej ramy czasowe sięgające wstecz okresu sprzed 2,5 mln lat są niemal tożsame z momentem pojawienia się w afrykańskiej kolebce ludzkości pierwszych istot człowiekowatych, protoplastów ludzi współczesnych. Z Afryki w środkowym plejstocenie przybywa do Europy Homo heidelbergensis, przodek typowo europejskiego gatunku czyli neandertalczyka. Zarówno oni jak i przybyły na kontynent później, tj. ok. 150 tys. lat temu Homo sapiens, związali swój łowiecko-koczowniczy tryb życia z zasiedlającymi wówczas licznie europejską stepotundrę gatunkami megafauny (mamuty włochate, nosorożce włochate, jelenie olbrzymie, itd., etc.), która była zdawałoby się niewyczerpanym źródłem pokarmu. W istocie to wówczas zapoczątkowany został proces bezprecedensowego w historii globu masowego wymierania gatunków, spowodowanego świadomą działalnością człowieka, eksploatującego ponad miarę zasoby środowiska. Proces, który nie zakończył się wraz z końcem plejstocenu, wymarciem wielkich gatunków ssaków i nastaniem trwającego wciąż holocenu. Śmiało można przyjąć tezę, że wraz ze wzrostem ludzkiej populacji proces wymierania gatunków przybrał na sile i stale, lawinowo narasta co zostało nawet nazwane mianem Szóstego Wielkiego Wymierania, wyjątkowego, bo dziejącego się na naszych oczach i naszymi rękoma spowodowanego. Wedle analiz statystycznych naturalne tempo wymierania gatunków („wymieranie tła”) wynosi w przypadku ssaków – 2 gatunki na milion lat, lecz tylko w ciągu minionych 500 lat wymarło 96 gatunków ssaków (stan na 2017 rok) spośród znanych nauce 6495, oraz 140 gatunków ptaków spośród 10 300.
Plejstocen to nie tylko początek kolejnego z wielkich wymierań. To również czas gwałtownych i radykalnych zmian klimatu, które zmieniły na wiele tysięcy lat kształt świata przyrody. Podobnie gwałtowna, bo zachodząca w ciągu życia jednego pokolenia, zmiana warunków klimatycznych zachodzi również obecnie, czego nieustannie jesteśmy świadkami.
Podsumowując, wystawa przedstawiająca i opisująca poprzedzającą nasze czasy epokę, niesie ze sobą bezcenny, bo odnoszący się również do obecnych czasów, walor poznawczy. Także poprzez czysto informacyjny charakter odnoszący się do wielu znanych z terenu Mazowsza plejstoceńskich znalezisk, których istnienie nie jest do końca uświadomione  w powszechnej świadomości mieszkańców naszego regionu.
Dlatego wszelkie działania, (w tym także i proponowana wystawa) które mogą zmienić ten stan rzeczy, są konieczne i ze wszech miar wskazane.

Adresaci projektu

Wszyscy mieszkańcy Województwa Mazowieckiego niezależnie od wieku, poziomu i etapu indywidualnej edukacji. Konstrukcja wystawy i jej otwarty, ogólnodostępny charakter umożliwia wielopoziomową percepcję wrażeń, odczuć i treści, stosownie i adekwatnie do indywidualnych predyspozycji widza. W sposób naturalny i oczywisty, w szczególności treści w niej zawarte powinny oddziaływać na najmłodszych, dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym, uwrażliwiając ich pośrednio na problematykę wymierania gatunków, antropopresji środowiskowej czy też zmian klimatycznych, co winno wpłynąć na ich życiowe wybory i właściwą, odpowiedzialną, prośrodowiskową oraz aktywną postawę jako późniejszego, dorosłego członka społeczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Naturalnej wielkości "usierścione" modele: mamuta włochatego, nosorożca włochatego i jelenia olbrzymiego120 000 zł
2Wzmocnione betonem, stabilne i "wiatroodporne", krzyżakowe standy informacyjne (2 szt.)20 000 zł
3Honoraria za opracowanie opisów tekstowych oraz prawa autorskie do zdjęć i grafik na użytek plansz informacyjnych prezentowanych na standach6 000 zł
4Skład graficzny i druk plansz4 000 zł
5Koszt transportu wystawy pomiedzy miejscami jej prezentacji - 5 transportów na odległość do 200 km30 000 zł
6Ubezpieczenie wystawy na czas transportu i prezentacji5 000 zł
7Koszt wykonania datowań radioweglowych szczątków mamuta ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu3 000 zł
8Film promocyjno-edukacyjny podsumowujacy reliazację projektu (wraz z delegacjami)12 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zwierzęta Epoki Lodowej 2.0 – wędrująca wystawa plenerowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).