Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 174

174. Aktywne lato


Lokalizacja

nie dotyczy

Skrócony opis

Projekt "Aktywne lato" ma na celu zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego, w szczególności z całego Podregionu Warszawsko zachodniego, poprzez ich udział w Festiwalu Gier Piłkarskich, w którym weźmie udział około 500 uczestników.

Opis projektu

Projekt "Aktywne lato" ma na celu zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego, w szczególności z całego Podregionu Warszawsko zachodniego, poprzez ich udział w Festiwalu Gier Piłkarskich, w którym weźmie udział około 500 uczestników.

Cele szczegółowe:
- integracja środowiska lokalnego,
- promocja aktywnego stylu życia,
- promocja sportu w środowisku lokalnym,
- upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych poprzez realizację projektu,
- stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego,
- kształtowanie zdrowego stylu życia;
- wypromowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
- poprawienie sprawności fizycznej u uczestników projektu,
- ukształtowanie pozytywnych cechy charakteru i odpowiednich zachowań,

Festiwal Gier Piłkarskich zorganizowany zostanie 15-16 czerwca 2024 roku. Jest to bardzo dogodny termin, bowiem w szkołach jest już mniej nauki, a dzieci chętnie wychodzą na dwór i szukają rozrywki. Planujemy, że miejscem realizacji będzie stadion w Krzakach Czaplinkowskich, a impreza zgromadzi minimum 50 drużyn (500 uczestników) z Województwa Mazowieckiego, aczkolwiek, aby wzmocnić atrakcyjność Festiwalu, nie wykluczamy udziału drużyn z innych regionów Polski. Zakładany jest udział drużyn, które reprezentują kluby, szkoły, a także tak zwane "dzikie drużyny". Festiwal zakłada w głównej mierze rozgrywanie turniejów w poszczególnych 6 kategoriach wiekowych (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011), ale też szereg wydarzeń dodatkowych - Festiwal Umiejętności Piłkarskich (indywidualne konkurencje piłkarskie dla uczestników wydarzenia), Festiwal Umiejętności Sportowych (indywidualne konkurencje sportowe dla uczestników wydarzenia - tory przeszkód), pokazy freestyle piłkarskiego, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, konkursy wiedzy sportowej.

Przewidywane rezultaty projektu "Aktywne lato":
- zorganizowanych zostanie 1 Festiwal Gier Piłkarskich,
- w Festiwalu Gier Piłkarskich weźmie udział 500 uczestników,
- Festiwalu Gier Piłkarskich rozegrany zostanie w 6 kategoriach wiekowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1. Współczesne czasy mocno związane są z rozwojem technologii, dostępem do urządzeń cyfrowych i niezdrowego jedzenia. Przyzwyczajenie do domowych wygód, niestety, związanych z zagrożeniami cywilizacyjnymi (komputer, telewizor, nadmierne, często niezdrowe, jedzenie) spowodowało, że wyjście z domu, aktywność fizyczną czy sport dzieci i młodzież zaczęli traktować jako coś męczącego, niepotrzebnego, zbyt trudnego. Od realizacji projektów oddolnych, takich inicjatyw jak projekt "Aktywne lato" w dużej mierze zależy, czy ten stan się zmieni. Projekt "Aktywne lato" ma wyrwać dzieci i młodzież z domów i sprawić, że poczują radość ze spędzania czasu na świeżym powietrzu, zrozumieją sens rozwoju fizycznego i poczują potrzebę uprawiania sportu.

2. Polski sport często nie jest zorganizowany w taki sposób jak sport w innych rejonach świata, o czym świadczy badanie Global Matrix 3.0 opublikowane w „Journal of Physical
Activity and Health” (https://www.medme.pl/artykuly/az-80-dzieci-w-polsce-nie-uprawia-sportu,69790.html). Na 49 badanych krajów Polska zajęła przedostatnie miejsce. Wpływ na tak niską ocenę
naszego kraju miało m.in. to, że: aż 80 proc. polskich dzieci prowadzi siedzący tryb życia, mniej niż 20 proc. uczestniczy w zorganizowanych zajęciach sportowych, jedynie 50 proc.
korzysta z transportu wspierającego aktywność fizyczną, jak np. jazda na rowerze, około 50 proc. rodziców wspiera aktywność fizyczną dzieci kupując im sprzęt do ćwiczeń,
opłacając zajęcia sportowe czy zachęcając dzieci do aktywności fizycznej we własnym zakresie. Działaniem, który może zmienić ten stan są projekty sportowe, a taki właśnie
charakter ma projekt "Aktywne lato".

3. Dane GUS potwierdzają, że ponad połowa Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w czasie wolnym, a aktywność fizyczną najczęściej podejmują okazjonalnie, rzadko uczestniczą w systematycznej aktywności. Głównym motywem uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej wg GUS była przyjemność 58,5% oraz chęć utrzymania kondycji fizycznej i zachowania właściwej sylwetki 21% oraz powody zdrowotne 13,2%. Wśród głównych barier dla uprawiania sportu lub rekreacji ruchowej wymieniane są: brak czasu 30%, brak zainteresowania 19%, stan zdrowia i przeciwwskazania lekarza 18%. Ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących obszaru Mazowsza dane GUS dotyczące całego kraju można przyjąć jako odpowiadające również naszemu województwu na którego terenie realizujemy nasz projekt. 3. Wyniki badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowane przez Instytut Matki i Dziecka na reprezentatywnej grupie uczniów wykazują, że większość dzieci i młodzieży nie spełnia zaleceń WHO dot. minimalnego poziomu aktywności fizycznej. Projekt "Aktywne lato" może wiele w tej kwestii zmienić.

Adresaci projektu

- 500 dzieci i młodzieży z roczników 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 - uczestnicy Festiwalu Gier Piłkarskich
Uczestnicy projektu wywodzić się będą z Województwa Mazowieckiego, w szczególności z Podregionu Warszawsko zachodniego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Trofea 5 600 zł
2Napoje (500 uczestników x 3 zł)1 500 zł
3Sędziowanie (8 sędziów x 400 zł)3 200 zł
4Obsługa medyczna (2 ratowników medycznych x 500 zł)1 000 zł
5Obsługa techniczna (8 osób x 400 zł)3 200 zł
6Nagrody8 000 zł
7Warsztaty żywieniowe2 200 zł
8Usługa fotograficzna - Festiwal Gier Piłkarskich1 500 zł
9Usługa video - Festiwal Gier Piłkarskich2 000 zł
10Niezbędny sprzęt sportowy - Festiwal Gier Piłkarskich3 000 zł
11Pokaz i warsztaty freestyle1 800 zł
12Nagłośnienie, spiker1 500 zł
13Animatorzy zajęć ruchowych1 000 zł
14Ubezpieczenie NNW dla uczestników turnieju500 zł
15Wynagrodzenie koordynatora projektu "Aktywne lato"2 000 zł
16Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu "Aktywne lato"2 000 zł
Łącznie: 40 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Aktywne lato

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).