Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 110

110. Kampania edukacyjno-promocyjna na rzecz walki z ubóstwem energetycznym na Mazowszu


Lokalizacja

Warsztaty są zaplanowane w 9 podregionach Mazowsza  - po jednym warsztacie na każdy region:
- Ostrołęckim - planowana lokalizacja warsztatu: Miasto Ostrołęka ,
- Siedleckim - planowana lokalizacja warsztatu: Miasto Siedlce ,
- Radomskim - planowana lokalizacja warsztatu: Miasto Radom ,
- Żyrardowskim - planowana lokalizacja warsztatu: Miasto Żyrardów,
- Płockim - planowana lokalizacja warsztatu: Miasto Płock ,
- Ciechanowskim - planowana lokalizacja warsztatu:Miasto Ciechanów ,
- Warszawskim zachodnim - planowana lokalizacja warsztatu:Miasto Piastów ,
- Warszawskim wschodnim - planowana lokalizacja warsztatu: Miasto Legionowo,
- Mieście Stołecznym Warszawa - planowana lokalizacja 2 warsztatów: Miasto Warszawa.
Lokalizacje będą potwierdzone możliwością wynajęcia odpowiedniej sali zgodnie z zachowaną zasadą najkorzystniejszego stosunku jakości do ceny

Skrócony opis

Projekt obejmie przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz organizację warsztatów skierowanych do mieszkańców Mazowsza obejmujących kwestie rosnącego zjawiska ubóstwa energetycznego w regionie i dostępnych możliwości jego przeciwdziałania. Warsztaty obejmą m.in. omówienie dostępnych dofinansowań, analizę zużycia energii w budynkach oraz możliwości bezinwazyjnego obniżenia rachunków.

Opis projektu

Projekt "Kampania edukacyjno-promocyjna na rzecz walki z ubóstwem energetycznym na Mazowszu" obejmie przygotowanie i przeprowadzenie:
1. 10 warsztatów tematycznych w 10 lokalizacjach (podregionach) województwa mazowieckiego. Tematyka warsztatów skupi się na kwestii rosnącego zjawiska ubóstwa energetycznego w regionie. Kampania będzie skierowana do wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, szczególnie odbiorców wrażliwych społecznie na rynku energii  (szacunkowo ok. 50-100 uczestników na każdym spotkaniu). Podczas warsztatów eksperci i wyspecjalizowani prelegenci zaprezentują m.in.:
- definicję, przyczyny, skalę i skutki ubóstwa energetycznego w regionie, dokładnie analizując adresatów i sektory najbardziej wrażliwe na to zjawisko,
- analizę zużycia energii w gospodarstwie domowym, weryfikując kwestie techniczne urządzeń, wpływ kubatury budynku i stosowanych źródeł ciepła,
- przyczyny wysokich rachunków za energię w tym m.in. brak zapewnienia efektywności energetycznej budynków i urządzeń, brak dywersyfikacji dostawcy i sprzedawcy energii elektrycznej, a także czynnik ludzki – złe nawyki i przyzwyczajenia mieszkańców,
- potencjalne możliwości bezinwazyjnego obniżenia rachunków za energię poprzez m.in. monitorowanie działań, zmianę zachowań, rozsądne użytkowanie sprzętu ,
- możliwość integracji odnawialnych źródeł energii w prywatnym miksie energetycznym,
- dostępne dla mieszkańców instrumenty finansowe (Program Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie itp.), uwzględniając omówienie wymagań i procedur aplikowania o środki.
Uczestnikom warsztatów zostaną udostępnione broszury i materiały szkoleniowe, które obejmą podsumowanie prezentowanych informacji, aby po spotkaniu nadal mieli dostęp do prezentowanych wiadomości.
Dzięki zaprezentowanym w przystępny sposób informacjom mieszkańcy będą mogli poprawić jakość swojego życia i wpłynąć na obniżenie kosztów przeznaczonych na energię.
Jeden z warsztatów będzie skierowany i przeznaczony wyłącznie dla pracowników samorządowych (m.in. burmistrzów, wójtów, pracowników JST, pracowników socjalnych) i skupi się na zagadnieniu roli gminy w redukcji zjawiska ubóstwa energetycznego w swoim regionie. Warsztat ten będzie miał na celu zakotwiczenie wiedzy oraz zbudowanie kompetencji pracowników publicznych, którzy po zakończeniu projektu będą mogli dalej wspierać lokalne społeczeństwo.
2. kampanii promocyjnej obejmującej:
-  przygotowanie i dystrybucję materiałów promocyjno-edukacyjnych (obejmujące broszury, ulotki, materiały szkoleniowe z warsztatów) we wszystkich zainteresowanych jednostkach terytorialnych województwa mazowieckiej,
- publikacja min. 5 artykułów dot. ubóstwa energetycznego i realizowanego projektu w mediach regionalnych.
Oba działania miałyby na celu szersze rozpowszechnienie informacji i zwiększanie świadomości mieszkańców o problemie i skali ubóstwa energetyczne, a także możliwych działań, które może podjąć każdy mieszkaniec, aby temu zaradzić.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Ubóstwo energetyczne to wieloaspektowy problem dotykający kwestii ekonomicznych, zdrowotnych, spraw społecznych oraz budownictwa mieszkalnego. Pojęcie to oznacza brak dostępu do energii rozumianej jako prąd, ciepło i gaz (głównie z powodów finansowych), a także niemożność opłacenia rachunków, dokonania odpowiednich modernizacji, zakupu bardziej efektywnych systemów grzewczych czy urządzeń. W ślad za kryzysem energetycznym próg ubóstwa energetycznego, które można definiować jako przekroczenie 10 procent dochodu gospodarstwa domowego wydawane na energię, jest osiągany w rosnącej liczbie domów na Mazowszu. Ubóstwo energetyczne wzrosło w trakcie pandemii, co było potęgowane utratą pracy oraz zmniejszeniem zarobków, szczególnie u osób o najniższym i średnim dochodzie. W obecnej sytuacji na którą wpływ mają skutki prowadzonej wojny na Ukrainie, nadal odczuwalne rezultaty pandemii, zakłócenie łańcucha dostaw, a co za tym idzie rosnąca inflacja poziom ubóstwa energetycznego będzie dalej rósł i obejmował nowe gospodarstwa. W Polsce udział wydatków na energię elektryczną, gaz i inne paliwa w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych jest dwukrotnie wyższy niż średnio w Unii Europejskiej, jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Zjawisko to niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji dla zdrowia i samopoczucia: choroby układu oddechowego i układu krążenia, a także problemy zdrowia psychicznego, które nasilają się z powodu niskiej temperatury i stresu związanego z niemożnością pokrycia rachunków za energię, oraz osiąganie niskich wyników w nauce dzieci, których ono dotyka. Ma ono pośredni wpływ na wiele obszarów polityki: w tym na zdrowie, środowisko i wydajność. Wraz z poszerzeniem i pogłębieniem się zjawiska ubóstwa energetycznego można spodziewać się wykorzystywania paliw o znacznie gorszej jakości, które służyć będą do zaspokajania podstawowych potrzeb energetycznych ubogich mieszkańców w sposób pozaprawny (spalanie drewna i śmieci w dodatkowo instalowanych piecach o niższej generacji).
Rozpowszechnianie informacji jest kluczowe walce z ubóstwem energetycznym. Dotarcie do jak największej liczby osób, pokazując im skalę  zjawiska sprawi, że ludzie zaczną zwracać większą uwagę na to, co dzieje się w ich domach czy w ich sąsiedztwie. Przejrzysta informacja o dostępnych formach wsparcia i prewencji ułatwi korzystanie z nich szerszemu gronu odbiorców. Ważny jest tutaj kontakt bezpośredni (spotkania, rozmowy), włączając w ten sposób osoby, które nie pozyskują wiedzy z Internetu czy telewizji, a skupiając się na osobach bez dostępu do takich źródeł informacji - to właśnie ta część społeczeństwa jest obarczona większą wrażliwością na bycie w kręgu podatnym na ubóstwo. Ważny jest również wpływ edukacji na przełamywanie poczucia wstydu i niechęci do korzystania z pomocy. Działania promocyjno-edukacyjne są niezbędnym elementem walki z ubóstwem energetycznym, wpływającym na zmianę postaw społecznych i przełamującym tabu, z powodu którego zjawisko to jest często ukrywane przez dotknięte nim osoby.
Jednakże zajmowanie się problemem ubóstwa energetycznego wymaga szczególnych kwalifikacji, łączących wiedzę techniczną z zakresu efektywności energetycznej, techniki budowlanej czy ogrzewnictwa, ekonomiczną pozwalającą orientować się w dostępnych instrumentach finansowych, a także umiejętności interpersonalnych, koniecznych do nawiązania relacji z osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Samorządy często nie dysponują dostateczną liczbą pracowników, których mogłyby odpowiednio przygotować, a to one stoją na czele w walce z rosnącym zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Rozwiązaniem może okazać się ich wsparcie, dostarczając niezbędną wiedzę merytoryczną i doświadczenie. Dzięki temu, oprócz zwiększaniu wiedzy mieszkańców, udział w planowanych działaniach mógłby również pomóc zbudować kompetencję pracowników jednostek samorządów terytorialnych, którzy po zakończeniu projektu będą dalej wspierać lokalne społeczeństwo.
Zaradzenie problemowi ubóstwa energetycznego może przynieść wiele korzyści, w tym ograniczenie wydatków samorządów na zdrowie, mniejsze zanieczyszczenie i emisje CO2, większy komfort i lepsze samopoczucie, poprawę stanu budżetów domowych i wzrost działalności gospodarczej. Dostęp do czystej i bezpiecznej energii jest jednym z kluczowych celów niskoemisyjnej polityki UE. Zmniejszanie ubóstwa energetycznego jest trudnym wyzwaniem, jednak jest niezbędnym warunkiem sprawiedliwej transformacji.

Adresaci projektu

Adresatem projektu są wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy borykają się z coraz wyższymi opłatami za energię. Do grupy osób szczególnie wrażliwych należą m. in. rodziny wielopokoleniowe lub wielodzietne,rolnicy i mieszkańcy wsi, osoby samotne oraz starsze. Ponad 86% osób dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego mieszka w domach jednorodzinnych wolnostojących i to właśnie do tej grupy skierowane będą spotkania.
Warsztaty są zaplanowane w 9 podregionach Mazowsza (Ostrołęckim, Siedleckim, Radomskim, Żyrardowskim, Płockim, Ciechanowskim, Warszawskim zachodnim, Warszawskim wschodnim oraz Mieście Stołecznym Warszawa) - po jednym warsztacie na każdy region. Ostatni dziesiąty warsztat będzie skierowany do pracowników jednostek samorządów terytorialnych Województwa Mazowieckiego.
Warsztaty będą skonstruowane w sposób bardzo przystępny i łatwy do zrozumienia. Słownictwo i zakres będzie dostosowane do każdego nietechnicznego odbiorcy, tak aby przekazana wiedza została przyswojona i mogła zostać wykorzystana w działaniu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszty osobowe - wynagrodzenia 3 prelegentów/specjalistów na 10 planowanych warsztatach105 000 zł
2Przygotowanie materiałów promocyjno - szkoleniowych 15 000 zł
3Działania promocyjne - publikacja min. 5 artykułów lub reklam w mediach regionalnych (m.in. WUKADKA; Gospodarz.Poradnik Samorządowy; Tygodnik Płocki; Mazowsze serce Polski; Tygodnik Ostrołęcki). Cena publikacji jednego artykułu zależy od wybranego środka przekazu i oscyluje w granicach 1000 - 4000 zł brutto 15 000 zł
4Koszty transportu (10 delegacji po 3 osoby - samochody służbowe lub wynajęty transport zewnętrzny)10 000 zł
5Koszty przeprowadzenia 10 warsztatów (wynajem sali i niezbędnego sprzetu - odp. nagłośnienie, rzutnik, flipcharty, krzesła, stoły, ew. środki do dezynfekcji) szacunkowo łączne koszty wynajęcia odpowiedniej sali z niezbędnym sprzętem 3000 zł/warsztat30 000 zł
6Koszty przeprowadzenia 10 warsztatów (catering - przerwa kawowa + słodkie/słone przekąski dla uczestników, organizatorów i prelegentów - szacunkowo 50-100 uczestników na każdym spotkaniu- średnio 22,50 zł od osoby w zależności od obłożenia warsztatów)15 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kampania edukacyjno-promocyjna na rzecz walki z ubóstwem energetycznym na Mazowszu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).