Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 96

96. Wymiana starego i zniszczonego ogrodzenia wraz z obiektem do monitorowania szpitala


Lokalizacja

Projekt realizowany będzie na nieruchomości będącej własnością Województwa Mazowieckiego. Dokładny adres Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.  to;  Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin, nr działek 7734/11, 7734/12, 7734/14, 7734/16, 7734/17, 7734/18, 7734/7, 7743, obręb 0001 Garwolin.

Skrócony opis

Projekt obejmuje wymianę starego i zniszczonego ogrodzenia oraz obiektu do monitorowania Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wymienianego obiektu poprzez zainstalowanie betonowych donic z ozdobnymi bylinami.

Opis projektu

Projekt obejmuje wymianę zniszczonego, starego ogrodzenia wokół szpitala psychiatrycznego od strony zachodniej i  północnej wraz z wymianą bram wjazdowych oraz obiektu, w którym skoncentrowana jest baza monitorująca teren szpitala. Ogrodzenie to jest bardzo stare, nie spełnia współczesnych standardów oraz w pełni nie zabezpiecza przed ucieczkami pacjentów i przed przedostaniem się niepowołanych osób. Nowe ogrodzenie powstanie w miejsce starego
i będzie odtworzone po obecnym śladzie. Ponadto teren zielony szpitala zostanie wzbogacony poprzez nasadzenie wieloletnich bylin w betonowych donicach.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Stan ogrodzenia Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. jest bardzo zły, ogrodzenie jest częściowo zniszczone i zdegradowane przez warunki atmosferyczne (podmurówka posiada wiele odprysków, siatka przęseł jest skorodowana i krucha). Ogrodzenie nie spełnia współczesnych standardów oraz szpeci okolicę. Nowe zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i samopoczucie przebywających tu pacjentów. Planowana inwestycja będzie ogólnodostępna, poprawi wygląd zarówno szpitala jak i okolicy. Projekt obejmuje wymianę ogrodzenia (ok. 400 mb) wraz z dwiema bramami i furtką, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom. Najbliższe otoczenie szpitala jest bardzo ważne w procesie dochodzenia pacjenta do zdrowia, dlatego konieczna jest również wymiana obiektu do monitorowania, który obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym. Pokryty jest rakotwórczym eternitem i nie utrzymuje szczelności. Budynek jest w tak złym stanie, że nadaje się do rozbiórki dlatego w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa naszym podopiecznym konieczna jest jego wymiana. Uzupełnieniem projektu będzie zagospodarowanie terenu wokół wymienionego obiektu poprzez zainstalowanie betonowych donic z ozdobnymi bylinami. Wykonanie wszystkich wymienionych działań ma na celu poprawę zarówno estetyki jak i bezpieczeństwa szpitala.

Adresaci projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą pacjenci i pracownicy Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. oraz okoliczni mieszkańcy miasta Garwolin.    

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 5 000 zł
2Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim24 000 zł
3Roboty związane z wymianą ogrodzenia, bram wjazdowych oraz rozbiórką i montażem nowego obiektu do monitorowania 890 275 zł
4Nadzór inwestorski 15 500 zł
5Zagospodarowanie terenu56 000 zł
Łącznie: 990 775 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wymiana starego i zniszczonego ogrodzenia wraz z obiektem do monitorowania szpitala

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).