Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 86

86. " Spotkajmy się na szlaku pięknej kultury Mazowsza"


Lokalizacja

Bodzanów powiat płocki

Skrócony opis

Projekt polega na organizacji 20 spotkań w instytucjach kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego. Działania projektowe przeznaczone są dla 800 osób. Uczestnicy projektu wezmą udział w spektaklach teatralnych i operowych. Zwiedzać będą muzea oraz uczestniczyć w wydarzeniach muzyczno-poetyckich.
Zorganizowana będzie konferencja pn."Znaczenie kultury w życiu człowieka" wraz z koncertem muzycznym.

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do instytucji kultury dla 800 mieszkańców województwa mazowieckiego zamieszkujących na terenie wiejskim w okresie trwania projektu.

Przedsięwzięcie polega na organizacji cyklu 20 spotkań w  instytucjach kultury prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w okresie od kwietnia do grudnia 2024 r..
Projekt skierowany jest dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych a w szczególności do seniorów i osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy poznają piękną kulturę Mazowsza, instytucje kultury, urokliwe miejsca krzewienia kultury województwa mazowieckiego.
Uczestnicy projektu będą odbiorcami spektakli teatralnych, operowych, lekcji muzealnych, wydarzeń muzyczno-poetyckich.
Podsumowaniem projektu będzie zorganizowana w listopadzie 2024 r. konferencja pn. :"Znaczenie kultury w życiu człowieka", podczas której odbędzie się wykład kulturoznawcy, prezentacja efektów zrealizowanego projektu, zapewniony będzie serwis kawowy dla uczestników  projektu oraz koncert muzyczny. Konferencja odbędzie się w szkole na terenie Gminy Bodzanów. Organizacja konferencji pn. "Znaczenie kultury w życiu człowieka"
nie będzie imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia  20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Podczas realizacji projektu uczestnicy odwiedzą instytucje kultury prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego takie jak:

-organizacja przedstawień teatralnych, operowych oraz wydarzeń muzycznych:

1. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 1 wyjazd dla 40 dorosłych osób.
2. Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 1 wyjazd dla 80 dorosłych osób.
3. Warszawska Opera Kameralna - 1 wyjazd dla 40 dorosłych.
4. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 6 wyjazdów dla 80 dorosłych osób i 160 dzieci.
5. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie - 1 wyjazd  dla 40 dorosłych osób.
6. Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach-  2 wyjazdy dla 80 dorosłych osób.

-organizacja lekcji muzealnych z przewodnikiem -licencjonowanym pilotem:

1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 2 wyjazdy  dla 80 osób /młodzież 13-15 lat/.
2. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu -  2 wyjazdy dla 80 osób /dzieci do 13 lat/.
3. Muzeum Mazowieckie w Płocku - 2 wyjazdy dla 80 osób /dzieci do lat 13/.
4. Zamek w Liwie - Muzeum Zbrojowni -   1 wyjazd dla 40 osób /młodzież 13-15 lat/.
.
W ramach projektu przygotowanych zostanie 20 spotkań wyjazdowych. Zakupionych zostanie: 800 biletów wstępu do 10 instytucji kultury, 21 usług transportowych oraz 4 lekcje muzealne wraz z licencjonowanym pilotem-przewodnikiem.

Rekrutacja:
Rekrutacja będzie prowadzona przez organizatora oraz partnerów formalnych. Plakaty promocyjne będą umieszczone na stronach internetowych  organizatora jak również na stronach internetowych partnerów. Ogłoszenia o  rekrutacji ukażą się również w gazecie lokalnej. Informacje o naborze uczestników zostaną przekazane do  instytucji i stowarzyszeń. Każdy uczestnik wypełni kartę udziału w projekcie.
Dokumentacja projektowa będzie prowadzona przez koordynatora projektu.

Promocja projektu:
W ramach promocji zostanie przygotowany plakat promocyjny, zaproszenia, banery reklamowe z logo darczyńcy oraz folder promocyjny projektu. Przygotowany zostanie  spot reklamowy w zakresie realizacja zadania.

Z działań projektowych, podczas 20 wyjazdów, skorzysta 800 mieszkańców Województwa  Mazowieckiego.
Uczestnicy projektu zostaną ubezpieczeni w ramach organizowanych wyjazdów.

Zapewnienie dostępności  organizowanych wydarzeń projektowych w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Opis dostępności:
- Wydarzenia odbędą organizowane w wolnej od barier poziomych i pionowych przestrzeniach, z łatwym dostępem dla wózków inwalidzkich w instytucjach kultury województwa mazowieckiego, które są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
- Osobom ze szczególnymi potrzebami będzie zapewniona pomoc wolontariusza na  wypadek możliwości ewakuacji lub uratowania się w przypadku zdarzeń losowych.
2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
-W przestrzeni publicznej gdzie odbędą się  działania projektowe istnieją miejsca parkingowe, specjalnie oznaczone dla osób niepełnosprawnych.
3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
-W przestrzeni publicznej gdzie odbędą się wydarzenia  zapewnione jest prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika, zapewniona zostanie również pomoc wolontariusza.
4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
- Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
- Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNA
Zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zapewni się obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się poprzez:
- korzystanie z poczty elektronicznej
- przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
- stronę internetową,
- komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
DEKLARACJA CYFROWA
W ramach realizacji zadania zostanie zapewniony dostęp alternatywny tj.
- możliwość kontaktu telefonicznego, listownego lub mailowego,
- możliwość kontaktu ze wsparciem tłumacza języka migowego (osobiście lub online),
- możliwość kontaktu ze wsparciem tłumacza-przewodnika
  z wolontariuszem z którym oferent podpisze porozumienie w ramach realizacji zadania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Kultura jest nadrzędną wartością, która kształtuje naszą tożsamość.
Obecne czasy nie wpływają pozytywnie na rozwój kultury oraz uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych.
Mieszkańcy z terenów wiejskich Mazowsza rzadko uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. Instytucje kultury są skupione w dużych miastach co stanowi dużą barierę komunikacyjną, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Barierą są również środki finansowe. Obecne czasy nie sprzyjają wizytom w teatrze, muzeach czy też w operach, zwłaszcza osób mniej zamożnych. Mieszkańcy  przeznaczają środki finansowe na  zakup podstawowych  potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, a posiadane niskie dochody powodują, że środki przeznaczane na kulturę są coraz mniejsze. Na terenach wiejskich nie ma teatrów, sal koncertowych, kin, muzeów. Funkcjonują jedynie biblioteki i domy kultury, które w swej ofercie nie zabezpieczają potrzeb związanych z kulturą wysoką. Bariera komunikacyjna i finansowa to zdecydowanie problem osób uboższych co niekorzystnie wpływa na ich uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Projekt został oparty na danych statystycznych Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015–2020, która przedstawia że, dostęp do stałych form działalności kultury wyraźnie najsłabszy jest na terenach wiejskich w wokół Płocka.

Realizacja działań projektowych zaspokoi potrzeby mieszkańców wsi mazowieckiej w zakresie dostępu do instytucji kultury, spowoduje wyjście uczestników projektu z domu oraz nawiązanie wspólnych relacji, obcowania z muzyką oraz poezją i sztuką w zakresie kultury wysokiej.
To będzie czas spotkań z wyjątkowymi ludźmi i artystami, którzy przybliżą nam wyjątkowość kulturalnych doznań.

Wartością dodaną projektu jest kształtowanie właściwych postaw wobec rozwoju piękna kultury oraz edukacji kulturalnej.
Projekt przyczyni się również  do przełamania wykluczenia terytorialnego terenów wiejskich z kultury.

Organizacja tego wydarzenia  stworzy możliwości na  promocję, uczestnictwo i rozwój kultury na terenie wiejskim w Województwie Mazowieckim.
Realizacja  zadania przyczyni się do  zaspokojenia potrzeb mieszkańców Mazowsza mieszkających na terenie wiejskim  w zakresie dostępu do edukacji kulturalnej, uwrażliwienia na  wartości kultury muzycznej i słownej, wartości historycznych oraz sprzyjać będzie społecznej integracji.

Zatem uzasadnione jest aby zwiększyć działania polegające na organizacji wydarzeń kulturalnych dla osób zamieszkałych na terenie wiejskim i stworzyć możliwości mieszkańcom dotarcia do instytucji kultury Mazowsza i zapewnić aktywne uczestnictwo w ofercie tych jednostek.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w zakresie upowszechniania kultury.

Adresaci projektu

Uczestnikami projektu są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego - Podregionu Płockiego zamieszkujący na terenie wiejskim - dzieci, młodzież, dorośli w szczególności seniorzy 60+, kobiety i mężczyźni, w tym:
- osoby niepełnosprawne,
- członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- członkowie Kół Gospodyń Wiejskich,
- członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- osoby bezrobotne,
- osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej,
- czytelnicy bibliotek,
- uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych,

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Organizacja 1 wyjazdu dla 40 osób dorosłych do Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie /usługa transportowa, zakup biletów, zakup ubezpieczenia NNW/.5 200 zł
2Organizacja 2 wyjazdów dla 80 osób dorosłych do Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie /usługa transportowa, zakup biletów, zakup ubezpieczenia NNW/.9 000 zł
3Organizacja 1 wyjazd dla 40 osób dorosłych do Warszawskiej Opery Kameralnej /usługa transportowa, zakup biletów, zakup ubezpieczenia NNW/.5 200 zł
4Organizacja 6 wyjazdów dla dzieci i dorosłych dla 240 osób do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku /usługa transportowa, zakup biletów, zakup ubezpieczenia NNW/.7 000 zł
5Organizacja 1 wyjazdów dla 40 osób dorsłych i dzieci na występ Państwowego Zespółu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach /usługa transportowa, zakup biletów, zakup ubezpieczenia NNW/.4 200 zł
6Organizacja 2 wyjazdu dla 80 osób dorosłych do Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach /usługa transportowa, zakup biletów, zakup ubezpieczenia NNW/.5 200 zł
7Organizacja 2 wyjazdów dla 80 osób dorołych i dzieci do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze /usługa transportowa, koszt licencjonowanego pilota - przewodnika, zakup biletów, zakup ubezpieczenia NNW/.6 200 zł
8Organizacja 2 wyjazdów dla 80 osób dorosłych i dzieci do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu /usługa transportowa, koszt licencjonowanego pilota - przewodnika, zakup biletów, zakup ubezpieczenia NNW/.5 200 zł
9Organizacja 2 wyjazdu dla 80 osób do Muzeum Mazowieckiego w Płocku /usługa transportowa, koszt licencjonowanego pilota - przewodnika, zakup biletów, zakup ubezpieczenia NNW/.4 200 zł
10Organizacja 1 wyjazdu dla 40 osób do Zamku w Liwie - Muzeum Zbrojowni /usługa transportowa, koszt licencjonowanego pilota - przewodnika, zakup biletów, zakup ubezpieczenia NNW/.5 200 zł
11Podsumowanie projektu - organizacja konferencji pn. "Znaczenie kultury w życiu człowieka"- w tym organizacja koncertu muzycznego /wykład kulturoznawcy, serwis kawowy dla uczestników, obsługa techniczna - światło i dźwięk, występ zespołu muzycznego, opłata Zaiks/.18 400 zł
12Koordynator projektu 5000 zł brutto, asystent projektu 3000 zł brutto, księgowa 2000 zł brutto / umowa zlecenie dla 3 osób - podane kwoty brutto wraz z pochodnymi/.10 000 zł
13Promocja projektu15 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
" Spotkajmy się na szlaku pięknej kultury Mazowsza"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).