Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 55

55. Przebudowa chodnika na ciąg ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 567


Lokalizacja

Gmina Radzanowo (powiat płocki)
Numer działki: 22;85
Obręb Rogozino; Boryszewo Stare i Stróżewko
Jednostka ewidencyjna Radzanowo
Droga Wojewódzka 567

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego chodnika na ciąg ścieżki pieszo-rowerowej,  wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 567 Rogozino - Płock na odcinku ok 900m. Przebudowa chodnika i utworzenie ciągu ścieżki pieszo-rowerowej znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. To trasa z dużym natężeniem ruchu, główny szlak komunikacyjny dla mieszkańców kilku gmin powiatu płockiego,

Opis projektu

Inwestycja polega na przebudowie istniejącego chodnika wzdłuż DW  567 Rogozino-Płock  na odcinku ok 900 m, na ścieżkę pieszo-rowerową.
Droga Wojewódzka 567 łączy największy lokalny ośrodek społeczno-gospodarczy, jakim jest rozwijające się dynamicznie miasto Płock z terenami podmiejskimi powiatu płockiego, obejmującymi przyległą miastu gminę Radzanowo. To także codzienny szlak komunikacyjny dla mieszkańców innych gmin powiatu płockiego
( m.in. Staroźreby, Bulkowo, Małej Wieś, a nawet Wyszogród), którzy zarobkowo i edukacyjnie wjeżdżają tą trasą do miasta.
Zgłaszana tym wnioskiem do BOM inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju tej części regionu i stanowi wzmocnienie inwestycji przeprowadzonych i wdrażanych właśnie na tym terenie. Wybudowana obwodnica Płocka, plany rozwoju miasta w kierunku Nowego Boryszewa i osiedla przy ulicy Żyznej, a także rozpoczynana za chwilę inwestycja gminno-powiatowo-wojewódzka związana z przebudową skrzyżowania dróg DW 567 z drogą powiatową nr 5203 i drogą gminą 291019W to działania, które jednoznacznie pokazują, iż natężenie ruchu wzdłuż trasy Płock-Rogozino wymaga strategicznych rozwiązań w zakresie inwestycji drogowych. Obserwowane na tej trasie natężenie ruchu jednoznacznie potwierdza, iż niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż trasy pasa przeznaczonego dla pieszych i rowerzystów.
Przebudowa istniejącego chodnika i utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej, wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa korzystających uczestników ruchu drogowego. Chodnik ma strategiczne znaczenie dla mieszkańców, stanowi jedyny ciąg pieszy, dojście do przystanków autobusowych i do sklepu. Służy mieszkańcom również do spacerowania.  Niezbędne jest więc rozwijanie infrastruktury pieszo-rowerowej, by z jednej strony usprawnić mieszkańcom system komunikacji z pobliskim miastem, a z drugiej znacząco podnieść bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Wydzielenie pasa pieszo-rowerowego to również inwestycja w ekologię, w zdrowie mieszkańców i w rozwój rekreacji po terenach podmiejskich Płocka. Przebudowa chodnika w ciąg pieszo-rowerowy na terenach podmiejskich gminy Radzanowo wpłynie na zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju sieci komunikacji w odniesieniu do gminy sąsiednich, np. Słupna. To także na dalsze pobudzanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i stymulowanie mobilności mieszkańców, którzy odczuwają niewystarczający poziom rozwoju transportu zbiorowego, w tym brak bezpośrednich połączeń komunikacji miejskiej z Podolszycami.
Przedmiotowa inwestycja nie będzie generowała kosztów utrzymania w kolejnych latach, za to znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz estetykę otoczenia.
Realizacja projektu to także przeciwdziałanie zdiagnozowanym na terenie Województwa Mazowieckiego problemom w zakresie transportu tj. narastającej intensywności ruchu samochodowego, hałasu, tłoku, korków, zanieczyszczenia powietrza związanego z dużą emisją spalin, niebezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożenia wypadkiem. Wszystkie z tych problemów wynikają bowiem z niewystarczającego poziomu rozwoju infrastruktury drogowej dla rowerzystów i pieszych.
Niezbędna jest również zmiana podejścia do ruchu rowerowego – z formy rekreacyjnego stylu życia społeczeństwa „zakorkowanych ulic pełnych spalin” na proekologiczne zachowania komunikacyjne, będące koniecznością w nadchodzących latach. Dlatego należy dążyć do budowy dróg pieszo - rowerowych oraz popularyzacji idei wprowadzenia rowerzystów i pieszych z poboczy dróg publicznych na dedykowane im bezpieczne i komfortowe drogi i trasy pieszo - rowerowe. W ustawie o drogach publicznych wprowadzono nowe pojęcie drogi rowerowej, która jest „przeznaczona dla ruchu rowerów albo rowerów i pieszych” oraz przyjęto, że droga rowerowa jest drogą wewnętrzną, zlokalizowaną poza pasem drogowym drogi publicznej. Ponadto w ustawie o gospodarce nieruchomościami drogi rowerowe włączono do katalogu tzw. celów publicznych, a w ustawie – Prawo wodne wprowadzono możliwości przeznaczenia korony wału przeciwpowodziowego na drogę rowerową lub turystyczny szlak rowerowy. Rower jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Na terenie Województwa Mazowieckiego komunikacja rowerowa i pieszo-rowerowa, dzięki przyjaznej użytkownikom infrastrukturze, może być nawet szybsza i wygodniejsza niż użycie samochodu, dlatego ścieżki pieszo -rowerowe powinny być integralną częścią infrastruktury drogowej i jednym z jej elementów, obok transportu zbiorowego, umożliwiającym bardziej zrównoważoną mobilność mieszkańców. W ramach przedmiotowego projektu powstanie odcinek o łącznej długości 900 m, dzięki któremu sieć ścieżek rowerowych na terenie powiatu płockiego stanie się bardziej spójna, obejmie większy zasięg oraz ominięte zostaną przeszkody komunikacyjne. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów zdiagnozowanych w obszarze transportu indywidualnego na terenie Województwa Mazowieckiego, czyli narastającej intensywności ruchu samochodowego, hałasu, tłoku, korków, zanieczyszczenia powietrza związanego z dużą emisją spalin, niebezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożenia wypadkiem, z powodu niewystarczającego poziomu rozwoju infrastruktury dedykowanej rowerzystom i pieszym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

O poziomie rozwoju gmin, miast i regionów decyduje zawsze sieć komunikacji drogowej. Rosnące natężenie ruchu samochodowego, styl życia oparty o ruch na świeżym powietrzu, przeciwdziałanie korkom i hałasowi, o rekreację, przywiązywanie dużej uwagi do niezależności i mobilności to zagadnienia, które decydują o wpływają na postrzeganie potencjalnych mieszkańców o wyborze danej gminy jako dobrego miejsca na inwestycję mieszkaniową czy biznesową.
Samorząd na każdym szczeblu powinien swoimi działaniami stymulować takie zmiany i wdrażać takie przedsięwzięcia, które łamią bariery rozwoju, dbają o zdrowie, życie i bezpieczeństwo mieszkańców, sprzyjają ich mobilności i wygodzie życia codziennego. Przebudowa wyżej wspomnianego chodnika w ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż modernizowanych szlaków komunikacyjnych to właśnie odpowiedzialne stymulowanie rozwoju infrastruktury drogowej, ułatwiającej przemieszczanie się osób niezmotoryzowanych, osób starszych, matek z wózkami, czy miłośników nie tylko rekreacyjnej jazdy na rowerze. Ważne, by przedsięwzięcia takie planować strategicznie, wykorzystując potencjał inwestycyjny samorządów różnych szczebli.
Przebudowa chodnika wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa korzystających z niego pieszych i rowerzystów. Chodnik ma strategiczne znaczenie dla mieszkańców, stanowi jedyny ciąg pieszy, dojście do przystanków autobusowych i do sklepu. Służy mieszkańcom również do spacerowania.
Poza jezdnią o wpływie drogi na dostępność obszaru decydują takie elementy, jak infrastruktura piesza i rowerowa oraz dostosowanie jej do potrzeb osób starszych bądź o ograniczonej sprawności ruchowej (np. matek z wózkami lub osób z ciężkimi bagażami). Z tego względu, równolegle do budowy, modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury drogowej większy nacisk powinien zostać położony na system transportowy przyjazny dla środowiska naturalnego i mieszkańców.

Adresaci projektu

Mieszkańcy terenów podmiejskich gminy Radzanowo - którzy do pracy, szkół, sieci miejskiego transportu publicznego, galerii handlowych, czy obiektów kulturalnych chętnie będą jeździć na rowerach;
2. Mieszkańcy Płocka, którzy realizują swoje hobby sportowe, rekreacyjne, zapoznają się z walorami przyrodniczymi i dziedzictwem kulturowym terenów podmiejskich powiatu płockiego;
3. Mieszkańcy powiatu, województwa, którzy przez przebudowę chodnika w ciąg pieszo - rowerowy niezależny od szlaku komunikacji samochodowej odczują większe bezpieczeństwo ruchu drogowego pieszych, rowerzystów i kierowców;
4. Samorząd gminy Radzanowo – w wyniku przebudowy chodnika nastąpi zwiększenie walorów turystycznych i inwestycyjnych, zwłaszcza terenów podmiejskich;
5. Mieszkańcy regionu płockiego - poprawa jakości środowiska (powietrza), polepszenie stanu zdrowia;
4. Samorząd Miasta Płock, Województwa Mazowieckiego i Gminy Radzanowo - współpraca strategiczna dla zachowania zrównoważonego rozwoju i zaspokajania potrzeb Mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej100 000 zł
2Budowa ścieżki pieszo-rowerowej900 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przebudowa chodnika na ciąg ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 567

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).