Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 54

54. Grajmy razem


Lokalizacja

Projekt nieinwestycyjny

Skrócony opis

Projekt Grajmy razem zakłada realizację artystyczno-muzyczną z udziałem od 3-4 orkiestr dętych, w składzie których będą zarówno profesjonalni muzycy jak i amatorzy. Realizacja projektu mogłaby się odbyć w maju, czerwcu lub na początku września 2024 roku. W ramach projektu zostałyby zorganizowane 2 koncerty w 2 Powiatach z regionu mazowieckiego z udziałem 3-4 orkiestr dętych.

Opis projektu

Projekt Grajmy razem zakłada realizację wydarzenia artystyczno-muzycznego z udziałem od 3-4 orkiestr dętych, w składzie których będą zarówno profesjonalni muzycy jak i amatorzy. Realizacja projektu mogłaby się odbyć w maju, czerwcu lub na początku września 2024 roku.
W ramach projektu zostałyby zorganizowane 2 koncerty w 2 Powiatach z regionu mazowieckiego (liczba 2 koncertów jest uwarunkowana wysokością maksymalnego budżetu na realizację projektu. Wg szacunku koszt jednego koncertu to ok 100 tys. PLN) z udziałem 3-4 orkiestr dętych oczywiście wszystkie z regionu mazowieckiego. Proponowane orkiestry dęte:
1. Orkiestra Dęta Pruszkowianka wraz z sekcjami,
2. Orkiestra Dęta Miasta Ząbki;
3. Orkiestra Dęta OSP Mszczonów wraz z Mażoretkami;
4. Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego;
5. Otwocka Orkiestra Dęta, lub inne.
Przewidziany czas na scenie każdej z orkiestr wynosić będzie ok. 45 minut,  podczas których zespoły muzyczne zaprezentują swój dorobek artystyczny, wykonując utwory o zróżnicowanej tematyce. Opcjonalnie przewiduje się wspólny występ zaproszonych orkiestr dętych polegający na wykonaniu wspólnie jednego utworu na rozpoczęcie lub zakończenie Koncertu. Wydarzenie poprowadzi konferansjer, który będzie przybliżał zgromadzonej publiczności historię, wydarzenia i anegdoty z życia zaproszonych orkiestr dętych. Realizacja koncertu zakłada wynajęcie sceny (o wymiarach min. 8 m x 10 m) wraz z zadaszeniem i nagłośnieniem, oraz namiot jako zaplecze organizacyjne dla zespołów muzycznych.
Wydarzenie będzie otwarte oraz bezpłatne, poprzedzone działaniami promocyjnymi, tj.: plakaty, publikacja materiałów na funpage oraz na portalach społecznościowych.
Założeniem niniejszego projektu jest promocja zespołów dętych w różnych miastach Mazowsza, a także zaproszenie społeczności lokalnej do rozpoczęcia kształcenia muzycznego. Chcielibyśmy również przy tej okazji przełamać stereotypy i pokazać że orkiestra dęta może się pochwalić nie tylko utworami marszowymi, patriotycznymi czy też religijnymi, ale także świetnie brzmi w aranżacjach muzyki  nowoczesnej, rozrywkowej, a nawet filmowej. Widzownie będą mogli również zobaczyć, że w  zespołach panuje wspaniała rodzinna atmosfera, co również może być zachętą do wstąpienia w  szeregi swojej lokalnej orkiestry. Pamiętajmy, że trening muzyczny trwale wpływa na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, trwale poprawia słuch muzyczny, wyobraźnię muzyczną, pamięć, twórcze myślenie oraz samodyscyplinę. Dlatego bardzo ważne jest tworzenie (głównie dla dzieci i młodzieży) alternatywnego sposobu spędzania czasu poprzez zaangażowanie się w działalność muzyczną.
Koncerty będą o charakterze otwartym, dlatego uczestniczyć w nim będą mogły również osoby o niższym statusie materialnym. W wydarzeniu będą uczestniczyć m.in. osoby niepełnosprawne  – impreza będzie w miejscu zamieszkania, z łatwym dostępem do wydarzenia. Realizacja Koncertów musi zapewniać osobom ze szczególnymi potrzebami dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania wskazane w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) tj.:
• uwzględniać potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności poprzez usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.
• w miarę możliwości zastosować środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
Wydarzenia nie będą imprezami masowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Szacuje się, że w obydwu Koncertach będzie uczestniczyć nie więcej niż 500 osób zarówno w przypadku organizacji wydarzenia w pomieszczeniu jak i w przypadku organizacji wydarzenia w plenerze.
Mamy nadzieję, że projekt Grajmy razem spotka się z dużym zainteresowaniem oraz zapisze się na stałe w kalendarzu wydarzeń Mazowsza. W kolejnych latach koncerty mogłyby być zorganizowane w miastach orkiestr, które uczestniczyły w projekcie, jednak z uwagi na ograniczony budżet projektu nie mogły być gospodarzami wydarzenia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem projektu jest rozpowszechnienie twórczości kulturalnej i artystycznej wśród społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim wskazanie kierunku rozwoju artystycznego młodemu pokoleniu i zachęcenie młodzieży do gry na instrumentach dętych. Najbardziej przyciągającym elementem oprócz wspaniałej rodzinnej atmosfery w zespołach dętych, są występy i koncerty na dużych scenach.

Adresaci projektu

Adresatami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy miasta, w którym odbędzie się koncert, czyli lokalna społeczność i mieszkańcy, którzy przyjdą na koncert jako publiczność. Docelowo i bezpośrednio odbiorcami projektu będą dzieci, młodzież i dorośli, którzy będą mogli dołączyć w szeregi orkiestry dętej aby realizować swoje muzyczne marzenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynagrodzenie zaproszonych orkiestr dętych 52 400 zł
2Wynajęcie sceny, oświetlenia i nagłośnienia80 000 zł
3Plakaty i promocja (m.in. projekt, wydruk , dystrybucja itp.)6 000 zł
4Koszty organizacji zaplecza (tj. koszty wynajęcia dodatkowych namiotów lub pomieszczeń dla wykonawców; koszty toi toi, ochrony, sprzątania po koncertach)28 514,80 zł
5Wynagrodzenie Konferansjera prowadzącego Koncerty8 000 zł
6Poczęstunek dla wykonawców (woda, posiłek)18 640 zł
7Koszty praw autorskich6 445,20 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Grajmy razem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).