Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 36

36. Projekt i budowa brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej na DW721 w m. Sękocin Las


Lokalizacja

Sękocin Las, Gmina Raszyn, nr ew. dz.386/2, 386/4. Działki te stanowią pas drogowy, którego zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Skrócony opis

Projekt polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 724 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Sękocin Las w celu utworzenia spójnej trasy i podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów, pieszych, jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Opis projektu

Droga Wojewódzka nr 721 jest jedną z ważniejszych dróg w warszawskim węźle drogowym. Jest ona elementem tzw. Małej Obwodnicy Warszawy, której zadaniem jest zapewnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy podwarszawskimi gminami. Droga wojewódzka DW 721 pomiędzy Nadarzynem a Konstancinem przenosi ruch o znacznym natężeniu, przekraczającym jej przepustowość. Na tej ruchliwej trasie niezwykle często można spotkać rowerzystów, szczególnie tam gdzie nie mogą oni korzystać ze szlaków rowerowych istniejących wzdłuż drogi wojewódzkiej. Mijamy zarówno tych rowerzystów, którzy wykorzystują trasę do celów czysto transportowych w drodze do pracy i szkoły, jak i typowych turystów podróżujących wzdłuż niepowtarzalnego kompleksu leśnego zaliczanego do zespołu Lasów Chojnowskich ciągnących się od Gminy Nadarzyn, przez Gminę Raszyn do Gminy Lesznowola. Odcinek DW721 od skrzyżowania drogi krajowej E77 do ul. Granicznej nie zachęca do podróży rowerowych. Na tym odcinku brakuje bowiem ok. 724 metrów ścieżki pieszo-rowerowej, co czyni podróże rowerowe na tym odcinku niezwykle stresującymi i niebezpiecznymi. Zbudowanie na tym odcinku brakującej ścieżki jest bardzo potrzebne. Ma się wręcz wrażenie, że ktoś "zapomniał" o tym fragmencie trasy pieszo-rowerowej. Zrealizowana ścieżka przeniesie ruch rowerowy poza jezdnię, poprawiając bezpieczeństwo zarówno rowerzystów, pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Rowery są coraz chętniej używanym środkiem transportu. Upowszechnia się również turystyka rowerowa. Teren Lasów Chojnowskich przez swoje walory przyrodnicze i bliskość aglomeracji Warszawskiej sprzyja turystyce rowerowej. Jednocześnie poruszanie się rowerem po tej samej jezdni, po której poruszają się samochody stwarza wiele zagrożeń dla uczestników ruchu.
Prowadząc wizję lokalną i analizę kosztów realizacji zadania zasadną wydaje się realizacja wydzielonej ścieżki pieszo-rowerowej przy DW721 łączącej istniejące odcinki ścieżek od strony skrzyżowania z drogą krajową E77 do skrzyżowania z ul. Graniczną na styku Gmin Raszyn i Lesznowola. Ostateczna decyzja co to wyboru rodzaju ścieżki pozostaje jednak w gestii Zarządcy DW721. Na tej trasie pojawia się coraz więcej pieszych, z uwagi na rosnącą liczbę zabudowań mieszkaniowych w Sękocinie Lesie i pobliskim Słominie. Budowa brakującego odcinka ciągu pieszo-rowerowego jest zasadna, zwłaszcza, że coraz więcej osób decyduje się na dojazd trasą DW721 do pracy i szkoły rowerem lub komunikacją zbiorową i nie chce powodować niebezpiecznych sytuacji na tak ruchliwej drodze.

Koszty realizacji projektu i budowy ścieżki pieszo-rowerowej zostały oszacowane na podstawie szeregu podobnych inwestycji realizowanych w ciągu minionego roku. Zaprojektowanie i wykonanie projektu w ciągu jednego roku jest jak najbardziej realne. Dodatkowym argumentem przemawiającym za dotrzymaniem terminów jest fakt stosunkowo prostych prac projektowych i uregulowanego stanu prawnego działek ewidencyjnych, na których planowana jest budowa. Działki te stanowią pas drogowy, którego zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, mieszkańcy gmin Raszyn i Lesznowola poruszający się po drodze wojewódzkiej DW721 będącej główną drogą komunikacyjną oraz wszyscy turyści odwiedzający Lasy Chojnowskie. Ścieżka będzie pełnić ważną rolę transportową dla lokalnych mieszkańców. Jej realizacja będzie uzupełnieniem istniejących szlaków pieszo-rowerowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt ścieżki pieszo-rowerowej i infrastruktury powiązanej100 000 zł
2Budowa ok. 724 mb ścieżki pieszo-rowerowej 700 000 zł
Łącznie: 800 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Projekt i budowa brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej na DW721 w m. Sękocin Las

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).