Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Kwiat polskiej wsi - zjazd Sołtysów i KGW Regionu Płockiego


Lokalizacja

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Skrócony opis

Koła Gospodyń Wiejskich i Sołtysi to kwiat polskiej wsi. W ramach realizacji projektu zorganizujemy dla KGW i sołtysów konferencję oraz jarmark wielkanocny prezentujący ich dokonania dla mieszkańców regionu płockiego. Spotkanie będzie okazją do integracji oraz wymiany doświadczeń, które napawają optymizmem i pomysłami do dalszej działalności uczestników wydarzenia.

Opis projektu

Projekt ma na celu integrację środowiska poprzez dwa kluczowe działania: konferencję dedykowaną kołom gospodyń wiejskich (zwanym dalej KGW)  i sołtysom z terenu Regionu Płockiego ( 95 organizacji  i 300 sołtysów) oraz jarmark wielkanocny KGW w formie pikniku rodzinnego dla mieszkańców powiatu sierpeckiego i płockiego.

Konferencja KGW i sołtysów mogla by sie odbyć sie w marcu 2024r. w którym to miesiacu jest dzień sostysa proponujemy 23 marca, w sali widowiskowej w powiecie sierpeckim proponujemy sale widowiskowa w HoteluSkansenConference & Spa. W wydarzeniu będzie uczestniczyć około 300 osób. Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny. Spotkanie będzie okazją do podsumowania działalności istniejącego od 2022 roku Związku Kół Gospodyń Wiejskich  i wręczenia nagród okolicznościowych. Podczas wydarzenia przeprowadzone zostaną wykłady prelegentów z zakresu aktywności obywatelskiej KGW i działalności samorządowej sołtysów jako podstawowej jednostki samorządowej, oraz funduszy dla KGW oraz roli wolontariatu w KGW.  Konferencja skierowana będzie również do doświadczonych jak i początkujących gospodarzy sołectw, którzy czują się lokalnymi liderami wiejskimi i rozwijają swoje lokalne społeczności. Podczas wydarzenia odbędą się wykłady, debaty i dyskusje. Głos zabiorą między innymi przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i pozyskiwania funduszy europejskich. Konferencję umili występ ?

Konferencja trwać będzie 6 godzin i zakończona będzie uroczystą kolacją dla uczestników. Wydarzenie pozytywnie wpłynie na nawiązanie relacji pomiędzy uczestnikami spotkania. Integracja i rozwój tych organizacji stanowi klucz do uwolnienia społecznej energii oraz rozwoju lokalnych produktów i usług turystycznych.

W kolejnym dniu tj. 24 marca 2024 r. zorganizujemy jarmark wielkanocny KGW w formie pikniku rodzinnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Piknik rodzinny, który planujemy zorganizować będzie imprezą otwartą dla wszystkich.  Rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą.
Podczas eventu koła gospodyń wiejskich będą prezentowały swoje dotychczasowe osiągniecia oraz produkty, będzie to festiwal dobrej zabawy i regionalnych smaków. W trakcie pikniku chcemy zorganizować występny lokalnych zespołów  folklorystycznych oraz zaprosić gwiazdę zespół Mazovia z Politechniki Warszawskiej. Zespół uświetni uroczystości Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej
Ponadto zorganizujemy konkursy z nagrodami dla KGW:
1) konkurs kulinarny " Powrót do smaków dzieciństwa",
2) konkurs na najlepszą nalewkę, przygotowaną według tradycyjnych receptur,
3) konkurs za najlepszy regionalny wypiek,
4) konkurs za rękodzieło ludowe,
5) konkurs na tradycyjną babę wielkanocna

Sołtysi z Regionu Płockiego będą mogli wziąć udział w Turnieju Sołtysów. Chętni uczestnicy zmierzą się w konkurencjach takich jak:
1)  test na spostrzegawczość
2) test ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie,
3) wybieranie "ziaren z popiołu"

Dla wszystkich uczestników wydarzenia odbędzie się konkurs na najbardziej pomysłową stylizację inspirowaną strojem ludowym, tradycyjnym lub historycznym. Najciekawsze stroje zostaną nagrodzone upominkami związanymi z tradycją i dziedzictwem kulturowym Mazowsza.
Aby wziąć udział w konkursie na jarmark należy przyjść w pełnym ubiorze lub w stroju zawierającym elementy stylizowane na ludowo/ tradycyjnie/ historycznie (od pełnego kostiumu, przez pojedyncze elementy, takie jak lniana koszula czy barwna chusta, krajka wpleciona we włosy, korale na szyi, czy fibula w klapie marynarki). Ważne, żeby elementy stylizacji nawiązywały do ludowości, folkloru, tradycji lub historii naszego regionu. Następnie zgłosić się do oznakowanego punktu organizatora przy scenie, zapisać się na listę i otrzymać naklejkę z numerem, którą należy przykleić na sobie, w widocznym miejscu.
O zwycięstwie decyduje publiczność, warto aby jak najwięcej osób zauważyło stylizację i numer. W ciągu dnia będzie też kilka okazji, żeby opowiedzieć o swoim stroju do mikrofonu i w ten sposób pozyskać przychylność publiczności.  Nagrodzone zostaną te stylizacje, które uzyskają najwięcej głosów publiczności.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia poziomu aktywności i samodzielności członków Kół Gospodyń Wiejskich i sołtysów z Regionu Płockiego. Jest odpowiedzią na zdiagnozowaną przez nas podczas współpracy przy procesie tworzenia I Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Sierpeckiego potrzebę wsparcia KGW w rozwoju ich kompetencji i umiejętności niezbędnych do poprawy ich zaangażowania społecznego i w obszarze aktywności obywatelskiej oraz świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Podjęliśmy szereg działań wspierających społeczności lokalne, w tym podejmujemy działania wzmacniające kompetencje nowych organizacji pozarządowych działających w naszym otoczeniu, duży nacisk położyliśmy na wsparcie KGW z naszego regionu, w tym celu od ponad roku realizowane były różnego typu spotkania edukacyjne dla członków tych kół, przy współpracy ze stowarzyszeniami. Podczas spotkań z kołami mimo zapału ich uczestników do działania widoczne były deficyty z zakresu wiedzy i umiejętności, które byłyby możliwe do przekucia na zasobów instytucjonalnych ich organizacji.  W szczególności widoczny był brak odpowiedniej wiedzy na temat efektywnego planowania działań, a także z zakresu ich realizacji, w tym zarządzania. Często koła mimo ciekawych założeń nie były ich w stanie zrealizować z uwagi na brak możliwości ich sfinansowania, co wynikało z braku wiedzy gdzie szukać i jak efektywnie pozyskiwać środki.  Spostrzeżenia te nie wynikają tylko z obserwacji uczestników tych działań, aby ugruntować swoje spostrzeżenia podjęliśmy działania z zakresu badań ankietowych (w 2021 r.), którymi objęliśmy grupę 130 osób (członków KGW). Anonimowa ankieta uwzględniała pytania związane z zasadami funkcjonowania organizacji pozarządowych (w szczególności KGW) i weryfikowała kompetencje ankietowanych w różnych obszarach „życia” organizacji. Uczestnicy odpowiadali na pytania odnoszące np. do wskazania źródeł wiedzy o potencjalnych grantach z których możliwe jest sfinansowanie ich działań, na to pytanie z grona 130 osób blisko 40 % ankietowanych wskazało, że są to głównie ich środki własne, 30 % badany wskazało wyłącznie dotacje ARiMR dedykowanych KGW, 10 % wskazało że nie wie gdzie szukać środków, a tylko 7 % wskazało konkretne informacje np. fundusze.ngo.pl. W przypadku pytania czy są skłonni podjąć aktywność w zakresie pracy społecznej, blisko 40 % uczestników wskazało, że nie zastanawiało się nad tego typu formą aktywności, a blisko 25 % osób wskazało, że tego typu działania nie mają sensu. Z ciekawości jedno z pytań skierowanych do KGW odnosiło się do określenia przez uczestników celów działania ich KGW, tu widoczny był problem z jasnym sprecyzowaniem przez uczestników ich wspólnych celów, tylko 15 %  ankietowanych odnosił się do powtarzalnych i zgodnych z celami KGW kierunków, pozostałe osoby nie potrafiły określić co dla nich jest spójnym celem i jakimi kierunkami mogą go osiągnąć.

Powyższe badanie wskazuje na widoczne braki instytucjonalne KGW, nie mniej braki te są możliwe do wyeliminowania lub zminimalizowania poprzez odpowiedni proces edukacji uczestników KGW, edukacji kompleksowej, która pozwoli im wspólnie wypracować strategie działania dla Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu sierpeckiego i płockiego, a także uzbroi uczestników w narzędzia do efektywnego realizowania założeń tej strategii w pojedynkę a także jako ogół.

Co warto podkreślić powyższe badanie mimo że odnosi się do wypowiedzi wyłącznie małej grupy badawczej pokazuje, stanowi dość precyzyjne odwzorowanie wiedzy KGW w stosunku do ogółu tych instytucji na terenie naszego działania. Należy podkreślić, iż zgodnie z Krajowym Rejestrem Kół Gospodyń Wiejskich (stan na dzień 5 grudnia 2022 r. www.krkgw.arimr.gov.pl) na terenie powiatu sierpeckiego zarejestrowane jest 45 takich organizacji, a na terenie płockiego 50. Liczby te pokazują jak wielki potencjał drzemie w KGW, co obecnie nie jest w pełni wykorzystane w związku z powyższymi brakami instytucjonalnymi.

Rola sołtysów na polskiej wsi i ich praca jest bardzo ważna, dlatego powinna być szczególnie doceniana. Każdy sołtys jest zobowiązany do godnego reprezentowania mieszkańców, dbania o ich interesy, wsłuchiwania się w problemy oraz dążenia do rozwoju lokalnych społeczności.
Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Zostaje wybrany przez zebranie wiejskie. Jego działalność wspiera rada sołecka. Korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa ustalone są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.
Sołtysi dbają o swoje małe ojczyzny, poświęcając czas i uwagę lokalnym problemom, które interesują mieszkańców. Pełnią też niezwykle istotną rolę w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego, uczestnicząc w sesjach rady gminy i posiedzeniach komisji rady gminy. W ich kompetencjach znajduje się także reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich czy też realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa. To niezwykle ważne zadania, które pozwalają kształtować lokalne społeczności i artykułować ich oczekiwania. Ważne, aby w swoich tak ważnych działaniach mogli uzyskać wsparcie. Zjazd Sołtysów i KGW to najlepsza okazja by uzyskać wsparcie swoich działań i wymienić się swoimi doświadczeniami z uczestnikami wydarzenia.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz Sołtysów z terenu powiatu sierpeckiego i płockiego. Łącznie odbiorcami bezpośrednimi projektu będzie grupa około 300 osób. Udział uczestników będzie dokumentowany w oparciu o formularze zgłoszeniowe, listy uczestników działań projektowych. Udział w działaniach projektowych wymagać będzie również wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na udostępnianie wizerunku.
Projekt przewiduje możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu podejmiemy działania w celu spełnienia zasad określonych ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, nie mniej udogodnienia zostaną ustalone zgodnie z potrzebami uczestników projektu na etapie rekrutacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wynajem sali konferencyjnej10 000 zł
2wynagrodzenie dla prelegentów (konferencja)10 000 zł
3wynagrodzenie prowadzącego (konferencja)8 000 zł
4wynagrodzenie zespołu muzycznego (konferencja)30 000 zł
5catering dla uczestników (konferencja)50 000 zł
6media promujące wydarzenie 10 000 zł
7audycje radiowe (prelegent i koszty audycji)4 000 zł
8opracowanie i druk plakatów promujących, zaproszeń, banerów 10 000 zł
9wynagrodzenie zespołu muzycznego (jarmark)30 000 zł
10nagrody (jarmark)20 000 zł
11statuetki 7 000 zł
12wynagrodzenie osoby ds. promocji4 000 zł
13koordynator 4 000 zł
Łącznie: 197 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kwiat polskiej wsi - zjazd Sołtysów i KGW Regionu Płockiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).