Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Juwenalia Północnego Mazowsza UTW


Lokalizacja

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Skrócony opis

Juwenalia dla studentów uniwersytetów III wieku dla Północnego Mazowsza. To wyśmienita okazja do spotkania się wszystkich studentów z północnego Mazowsza, na wspólnych wykładach i zabawie integracyjnej. W programie rozdanie wyróżnień nagród i konkursy wiedzy zdobytej przez cały rok akademicki. Na zakończenie Juwenalii koncert zespołu. Planowane wydarzenie nie ma charakteru wydarzenia masowego.

Opis projektu

W obliczu faktu, że współczesne społeczeństwo się starzeje, a wszystkie wskaźniki demograficzne wskazują, iż ten trend będzie się w najbliższych latach nasilał, konieczne jest dostosowanie oferty kulturalnej do aktualnych warunków i potrzeb mieszkańców naszego Województwa. Rozszerzanie działań mających na celu aktywizację i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób w wieku senioralnym nie powinno się ograniczać jedynie do działań skierowanych do małych grupek osób, ale powinno obejmować także organizację większych imprez kulturalnych, w których seniorzy mogliby uczestniczyć, a takich wydarzeń w naszym regionie brakuje.
Odpowiedzią na te potrzeby są planowane przez nas „Juwenalia Uniwersytetów III Wieku północnego Mazowsza”, które chcemy zorganizować w czerwcu  2024 roku na terenie  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. To impreza skierowana do osób będących w wieku powyżej 60. roku życia, ale także ich rodzin. Wydarzenie posłuży nie tylko integracji środowisk senioralnych, ale także umocnieniu więzi rodzinnych. Planuje się by w imprezie wzięło udział nawet 2 tysiące osób przez cały dzień do 1000 osób  rotacyjnie, zamieszkałych na terenie powiatu Północnego Mazowsza. W trakcie wydarzenia odbędą się 2 wykłady zaproszonych prelegentów, które zakończą rok szkolny 2023- 2024 rozpoczną juwenalia, wykłady po 30 min na tematy dostosowane do potrzeb studentów. Koncert zespołu muzycznego 5 osobowego na rozpoczęcie juwenaliów i DJ który będzie prowadził dalszą część imprezy od godziny 18 do 22, których oferta będzie dostosowana i atrakcyjna dla starszego pokolenia mieszkańców. Oprócz tego na imprezie planuje się wiele punktów, konkursów i atrakcji o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym, a których specyfika będzie idealnie trafiać w gusta studentów. Przewiduje się 9 szt. nagród w konkurencjach zespołowych i 40 nagród w konkurencjach indywidualnych. Konkurencje zespołowe wykonanie piosenki, przyśpiewki ludowej oraz mini sztuki teatralnej. Konkurencjach indywidualnych piosenki przyśpiewki ludowe mini etiudy teatralne. Można by podzielić  to na 4 kategorię wiekowe do 60 do 65 do 70 i powyżej 75 lat w tym 12 nagród głównych oraz konferencjach indywidualnych  przewiduje się rozdać również 28 nagród pocieszenia dla wszystkich występujących artystów. W ramach zadania przewiduje się audycje radiowe promujące wydarzenie oraz relacje z imprezy w lokalnych rozgłośniach radiowych, działanie te mają na celu popularyzację uniwersytetów III wieku jak również prezentacje występujących seniorów w konkursach.
Prezentacjom scenicznym towarzyszyć może również konkurs literacki seniorów " Opowiedz o szczęściu", który można ogłosić  wcześniej w mediach społecznościowych i radio. Podczas spotkania mogą być zaprezentowane  prace seniorów, a jury wybierze i nagrodzi najlepsze z nich.
W tym konkursie można by rozdać 9 nagród głównych w trzech kategoriach wiekowych oraz 15 nagród pocieszenia dla uczestników konkursu literackiego dla seniorów.
Zadaniem konferansjera będzie prowadzenie całodniowego wydarzenia, a także zapowiadaniem artystów i informowaniem o przebiegu konkursów.
Koordynatora będzie odpowiadać za prawidłowy przebieg całego przedsięwzięcia, będzie czuwał nad poprawnym przebiegiem imprezy jak również przygotowaniem konkursów, dyplomów, nagród, prelegentów zespołu.
Impreza  jest wydarzeniem z bezpłatnym wstępem. Przewiduje się pomoc w dowiezieniu seniorów na teren Muzeum. Planuje się dowieść 10 autokarami słuchaczy UTW z okolicznych powiatów Płockiego, Żuromińskiego, Ciechanowskiego, Mławskiego, Gostynińskiego i Sierpeckiego, po zakończonych juwenaliach odwieść ich na miejsce.  Opracowanie i druk dyplomów dla 1500 studentów na zakończenie roku akademickiego, 200 plakatów promujących wydarzenie będą rozwieszone w powiatach północnego Mazowsza, 200 zaproszeń dla zaproszonych gości honorowych, 20 banerów informujących o wydarzeniu.
W projekcie zaplanowano zabezpieczenie medyczne przez wykwalifikowanych medyków oraz karetkę która będzie na miejscu przez cały czas wydarzenia, oraz zabezpieczenie terenu przez wykfalifikowaną agencje ochrony.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem projektu jest wyjście naprzeciw aktualnej sytuacji demograficznej i dążenie, by życie było komfortowe dla stale rosnącej grupy seniorów. W obliczu faktu, że współczesne społeczeństwo się starzeje, a wszystkie wskaźniki demograficzne wskazują, iż ten trend będzie się w najbliższych latach nasilał, konieczne jest dostosowanie oferty kulturalnej do aktualnych warunków i potrzeb mieszkańców naszego subregionu. Rozszerzanie działań mających na celu aktywizację i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób w wieku senioralnym nie powinno się ograniczać jedynie do działań skierowanych do małych grupek osób, ale powinno obejmować także organizację większych imprez kulturalnych, w których seniorzy mogliby uczestniczyć, a takich wydarzeń w naszym subregionie brakuje. Juwenalia Uniwersytetu Trzeciego Wieku to przede wszystkim oryginalna edukacja kulturalna osób w wieku 60+. Zależy nam, aby zerwać ze stereotypowym wizerunkiem artystycznych zespołów seniora, jako "sztuki drugiego sortu". Chcemy pokazać, że występy seniora wcale nie muszą kojarzyć się z trzęsącymi głosami, czy biesiadnym repertuarem.

Odpowiedzią na te potrzeby są planowane przez nas Juwenalia, które chcemy zorganizować w czerwcu 2024 roku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej. To impreza skierowana do osób będących w wieku powyżej 60. roku życia, ale także ich rodzin, by wydarzenie służyło nie tylko integracji środowisk senioralnych, ale także umocnieniu więzi rodzinnych. Spotkanie to również niepowtarzalna okazja, by wsłuchać się w głos starszego pokolenia. Pamiętajmy, że bez tej historii, którą te osoby piszą przez całe życie, nie byłoby nas. Nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi. Możemy i musimy czerpać z ich ogromnego doświadczenia i wiedzy zdobywanej latami.

Adresaci projektu

Studenci i słuchacze uniwersytetów III wieku z powiatów gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, płońskiego. Do uniwersytetów uczęszcza ponad 3000 słuchaczy w wieku powyżej 60+ lat

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1koncert40 000 zł
2catering dla wszystkich uczestników50 000 zł
3transport 30 000 zł
4nagrody statuetki18 000 zł
5wynajem terenu10 000 zł
6wynagrodzenie dla prelegentów (konferencja)5 000 zł
7wynagrodzenie prowadzącego (konferencja)8 000 zł
8kordynator5 000 zł
9opracowanie i druk dyplomów, plakatów promujących, zaproszeń, banerów 8 000 zł
10wynajem stołów namiotów toalet14 000 zł
11zabezpieczenie medyczne2 000 zł
12zabezpieczenie terenu (agencja ochrony)4 000 zł
133 audycje radiowe z prelegentem5 000 zł
Łącznie: 199 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Juwenalia Północnego Mazowsza UTW

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).