Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 198

198. Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach


Lokalizacja

Teren Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, nr działki: 199/6, obręb: 25.

Skrócony opis

Celem projektu jest rewitalizacja terenów zielonych wokół Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia oraz budowa drobnej infrastruktury prozdrowotnej (zadaszone wiaty na rowery, siłownia zewnętrzna, rewitalizacja zieleni, ławki, kosze na śmieci, mini-amfiteatr, wjazd rowerowy w pobliżu mostu WKD nad Utratą)

Opis projektu

Przeznaczenie środków na rewitalizację terenów zielonych wokół Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia oraz budowę drobnej infrastruktury prozdrowotnej. W szczególności dotyczy:
• Budowa zadaszonych wiat na rowery przy wejściach do oddziałów
• Budowa siłowni typu out-door oraz tzw. „ścieżki zdrowia”
• Rewitalizacja roślinności w części parkowej Centrum, nasadzenia roślin tanich w utrzymaniu
• Uregulowanie roślinności w części leśnej Centrum, zwiększenie potencjału rekreacyjnego, wyznaczenie trasy biegowej i rowerowej na obwodzie terenu Centrum
• Budowa nowych ławek oraz ławek z daszkami z sąsiadującymi koszami na śmieci
• Budowa mini-amfiteatru parkowego
• Budowa wjazdu rowerowego na teren MSCZ w pobliżu mostu WKD nad Utratą na rogu parku Potulickich

Termin realizacji

Realizacja w roku 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, daw. Szpital Tworki zajmuje duży teren parkowo-leśny w pobliżu rzeki Utraty w Pruszkowie. Obecnie potencjał tego terenu jest w dużej mierze niewykorzystany. Zwiększenie jakości infrastruktury podniosłoby walory rehabilitacyjne środowiska naturalnego, które stanowi nieodzowny element w zdrowieniu z wszelkich schorzeń psychiatrycznych. Dostępność sprzętu do aktywności fizycznej przyczyniłoby się do podniesienia aktywizacji pacjentów MSCZ, umożliwiłoby również poszerzenie niefarmakologicznej oferty szpitala. Adekwatnie rewitalizowany teren MSCZ stanowiłby udane kompozycyjne przedłużenie pobliskiego parku Potulickich. Jako, że teren MSCZ jest otwarty i dostępny dla mieszkańców pobliskich osiedli powyższe zmiany przyczyniłyby się to ogólnego podniesienia jakości życia okolicznych obywateli a także podniesienia wartości pobliskich nieruchomości. Obecnie dostępny mostek nad Utratą na rogu parku Potulickim jest zbyt wąski aby minęły się na nim rowery – budowa drugiej przeprawy z wjazdem do MSCZ znacząco poprawiłaby przepustowość głównej trasy rowerowej z Pruszkowa w kierunku Warszawy.

Adresaci projektu

Pacjenci Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz mieszkańcy korzystający z Parku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Osiem urządzeń do ćwiczeń 1. Twister, stepper/słup, 2. Wyciskania, ściąganie / pylon 3. Orbitrek, narciarz / pylon 4. Wioślarz 5. Rower 6. Biegacz 7. Wahadło 8. Jeździec70 000 zł
2Ławki szt. 835 000 zł
3Wiaty na rowery45 000 zł
4Roślinność20 000 zł
5Mini-amfiteatr i wjazd rowerowy40 000 zł
Łącznie: 210 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).