Zaproszenie do konsultowania roboczych wersji projektów

Czwartek, 4 czerwca 2020

JAKIE KWESTIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W TOKU OCENY?

Przypominamy Państwu zasady oceny projektów opisane w uchwale nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego dostępnej na tej stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”:

OCENA FORMALNA

Ocena formalna projektu  polega na weryfikacji czy:
•    projekt został zgłoszony przez mieszkańca lub mieszkańców województwa,
•    projekt został złożony na właściwym formularzu oraz w określonym terminie (do 30 czerwca 2020 r.),
•    projekt jest kompletny i dołączono do niego wszystkie wymagane załączniki,
•    lista poparcia projektu jest zgodna z wzorem i zawiera minimalną liczbę wymaganych podpisów.

Błędy pisarskie i inne stwierdzone oczywiste omyłki są poprawiane w toku oceny bez wzywania projektodawcy do ich poprawienia. Jeśli projekt uzyskał negatywną ocenę formalną, projektodawca jest informowany o możliwości usunięcia braków lub uchybień. Projekt może zostać poprawiony lub uzupełniony w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez projektodawcę informacji.

OCENA CO DO ZGODNOŚCI Z PRAWEM ORAZ WYKONALNOŚCI TECHNICZNEJ

Projekt, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej, jest poddawany ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej.

Ocena co do zgodności z prawem oraz w zakresie wykonalności technicznej polega na analizie, czy:

•    projekt dotyczy zadania o charakterze wojewódzkim, określonego ustawami, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
•    projekt jest zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktami prawa miejscowego oraz aktami prawa innymi niż akty prawa miejscowego uchwalonymi przez organy Województwa, w tym aktami określającymi strategię rozwoju województwa mazowieckiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,
•    województwo posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany projekt inwestycyjny,
•    wydatkowanie środków w ramach projektu będzie dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
•    nie występują przeszkody prawne w realizacji projektu,
•    projekt nie narusza obowiązujących norm, standardów oraz wytycznych i przepisów technicznych,
•    projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji,
•    realizacja projektu nie koliduje z przedsięwzięciami planowanymi lub realizowanymi przez województwo lub inne podmioty,
•    dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
•    do realizacji projektu nie są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie jednego roku budżetowego,
•    koszt projektu mieści się w określonych kwotach (projekt nieinwestycyjny – do 200 tys. zł, projekt inwestycyjny – do 1 mln zł),
•    koszty projektu oszacowane przez projektodawcę odpowiadają rynkowym cenom towarów lub usług,
•    projekt nie zawiera bezpośredniego lub pośredniego wskazania potencjalnego wykonawcy projektu, trybu jego wyboru lub zastrzeżonych znaków towarowych,
•    projekt nie polega na zorganizowaniu imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    projekt nie zakłada wykonania jednego z etapów realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego etapów,
•    projekt nie obejmuje wyłącznie wykonania dokumentacji projektowej, jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym,
•    wskazany przez projektodawcę/projektodawców teren lokalizacji projektu nie podlega roszczeniu z tytułu art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym,
•    projekt nie zawiera treści uznanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne,
•    projekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców województwa.

W trakcie oceny wykonalności technicznej weryfikowane są podane przez projektodawcę szacunkowe koszty realizacji projektu. Jeśli szacowana przez projektodawcę wartość projektu będzie zaniżona lub zawyżona (podane ceny towarów lub usług będą odbiegać od cen rynkowych) wartość projektu będzie urealniana.
Powrót