Szczegóły projektu

Etno Dream


Lokalizacja

Gmina Jednorożec,powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

Opis projektu

Celem projektu jest promocja kultury oraz ochrona dziedzictwa. Osią projektu będzie muzyka oraz kultura kurpiowska. Adresatami projektu będą dzieci i młodzieży z gminy wiejskiej Jednorożec. Od kilku lat zauważam w gminie Jednorożec rosnące zainteresowanie grupy docelowej kultywowaniem i popularyzacją lokalnych tradycji w dziedzinie folkloru kurpiowskiego poprzez muzykę, taniec, śpiew oraz tradycje obrzędowe. Działania będą prowadzone we współpracy z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Młode Kurpie”, który popularyzuje dorobek Kurpiów Puszczy Zielonej. Projekt będzie stwarzał możliwość młodemu pokoleniu do aktywności na rzecz Małej Ojczyzny- Kurpiowszczyzny oraz promowania bogatej i pięknej kurpiowskiej kultury poprzez warsztaty etniczno- muzyczne oraz występy sceniczne z zespołem "Młode Kurpie", który cechuje min. bogaty dorobek oraz doświadczenie. Zespół prezentował dorobek Kurpiów w kilku województwach oraz 14 powiatach Polski podczas różnych uroczystości (konkursy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, przeglądy, koncerty charytatywne, festyny, dożynki, zapusty mazowieckie). Każdego roku zespół aktywnie wpisuje się w budowanie naszej tożsamości narodowej, poprzez koncerty z pieśnią patriotyczną, legionową i żołnierską oraz kolędą i pastorałką, wykonywane także w gwarze kurpiowskiej podczas różnych uroczystości świeckich i religijnych. Celem projektu jest zaktywizowanie większej liczby dzieci oraz młodzieży do współtworzenia zespołu, rozwijania swoich zainteresowań oraz zagospodarowania czasu wolnego. Uczestnictwo w projekcie będzie okazją do zgłębienia wiedzy o kulturze oraz historii Kurpiów Puszczy Zielonej, przybliży obrzędowość oraz tradycje kurpiowskie. Projekt będzie miał dużą wartość edukacyjną, poprzez naukę piosenek w gwarze kurpiowskiej oraz wyjazd do Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Nasze dziedzictwo narodowe, nasza kultura jest wieloaspektowa - muzyka, gwara, pismo, obrzędy, tradycje to tylko niektóre z nich. Warto je pielęgnować i chronić od zapomnienia. Nie wątpliwie w kulturę każdego regionu wpisuje się też strój regionalny. W przypadku Puszczy Zielonej - regionalny strój kurpiowski. W celu ochrony tego dziedzictwa, projekt zakłada zakup regionalnych strojów kurpiowskich dla Uczestników warsztatów etniczno- muzycznych.

Termin realizacji

styczeń 2021
Przygotowanie i rozesłanie informacji o projekcie w formie artykułu do mediów tradycyjnych ("Głos Gminy Jednorożec", "Tygodnik Przasnyski", "Kurier Przasnyski", "Tygodnik Ostrołęcki") oraz mass- mediów.
styczeń 2021 - wrzesień 2021
Promocja projektu.
luty 2021
Rekrutacja dzieci i młodzieży na warsztaty etniczno- muzyczne.
marzec 2021- czerwiec 2021
Warsztaty etniczno- muzyczne. Udział w uroczystościach szkolnych i gminnych w celu prezentacji efektów pracy warsztatowej.
kwiecień 2021
Poszukiwania Wykonawców strojów, ustalanie szczegółów realizacji i warunków umów.
kwiecień 2021 - sierpień 2021
Szycie strojów przez Wykonawców.
maj 2021
Wyjazd integracyjno- edukacyjny do Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie.
wrzesień 2021 - październik 2021
Warsztaty etniczno- muzyczne.
listopad 2021
Finał projektu Etno Dream - koncert w Lokalnym Ośrodku Kultury w Jednorożcu dla społeczności lokalnej z okazji obchodów odzyskania Niepodległości przez Polskę.
grudzień 2021
Ewaluacja. Przygotowanie sprawozdania oraz rozliczenie projektu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt będzie odpowiedzią na potrzeby dzieci oraz młodzieży z gminy Jednorożec, które zauważam od kilku lat oraz które konsultowałam z przedstawicielami różnych grup społecznych oraz wiekowych:
1. Potrzeba zgłębiania wiedzy o kulturze oraz historii w tym w szczególności regionalnej wśród młodzieży oraz dzieci z gminy Jednorożec. Uczestnictwo w warsztatach etniczno- muzycznych zorganizowanych we współpracy z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca "Młode Kurpie" byłoby odpowiedzią oraz formą zaspokojenia tej potrzeby a zarazem atrakcyjną żywą lekcją historii. Idei powołania Zespołu przyświecało pielęgnowanie i promowanie dorobku patrona szkoły Adama Chętnika, wybitnego piewcy kultury Kurpiów Zielonych. Efektem projektu będzie odbudowywanie kultury kurpiowskiej wśród dzieci oraz młodzieży, rozbudzanie tożsamości kulturowej oraz identyfikowanie się z własną historią i kulturą regionalną. Ponad to projekt zakłada wyjazd integracyjno- edukacyjny do Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, którego założycielem był Adam Chętnik.
2. Potrzeba aktywnego spędzania czasu wolnego, zagospodarowania czasu wolnego dzieci oraz młodzieży. W moim odczuciu jest to grupa społeczna poszukująca swoich dróg, zainteresowań oraz pasji. Ważnym aspektem jest dawanie możliwości dzieciom oraz młodzieży w celu poszukiwania "siebie" oraz dawania bodźców zewnętrznych. Warsztaty muzyczne, które zakłada projekt, mają szanse okazać się bardzo owocne w odkrywaniu nowych talentów- muzycznych bądź scenicznych. Przede wszystkim byłyby alternatywną formą spędzania czasu wolnego.
3. Potrzeba udziału w wydarzeniach kulturalnych, utrudniona często ze względów finansowych oraz czasowych rodziców. Projekt wypełni lukę w dostępie do wydarzeń kulturalnych, artystycznych oraz edukacyjnych adresatów zadania. Efekty swojej pracy warsztatowej uczestnicy prezentować będą na licznych koncertach oraz uroczystościach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim, za razem uczestnicząc w życiu oraz wydarzeniach kulturalnych.
4. Potrzeba promowania kultury oraz zachowania dziedzictwa kulturowego terenu Kurpi Zielonych. Uczestnicy projektu będą brali udział w warsztatach, gdzie będą doskonalić swój kunszt i regionalne pasje, celem ocalenia od zapomnienia. Efekt swojej pracy będą prezentować na wielu scenach muzycznych. Jednak dziedzictwo kulturowe to nie tylko muzyka, gwara, piśmiennictwo, obrzędy czy tradycje ale także strój. W przypadku Kurpiów Puszczy Zielonej to regionalny strój kurpiowski. Projekt zakłada zakup regionalnych strojów kurpiowskich dla Osób biorących udział w warsztatach etniczno- muzycznych. Członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Młode Kurpie" posiadają stroje, pozyskane w 2003r. przez założycielkę zespołu od sponsorów. Są to stroje używane przez artystów od 17 lat. W wyniku intensywnej działalności zespołu, stroje posiadają widoczne ślady użytkowania, defekty a także są niekompletne. Część artystów nie ma możliwości zaprezentowania się na scenie z powodu braku strojów. Braki w wyposażeniu zespołu bardzo utrudniają występy oraz promowanie kultury regionalnej, co jest celem projektu.

Adresaci projektu

Bezpośrednimi adresatami projektu będzie młodzież oraz dzieci z gminy wiejskiej Jednorożec. Warsztaty etniczno- muzyczne będą skierowane bezpośrednio do nich, dając im możliwość zaspokojenia opisanych przeze mnie Ich potrzeb a zarazem potrzeb realizacji projektu. Pośrednimi odbiorcami projektu będzie szerokie grono mieszkańców województwa mazowieckiego, z różnych grup wiekowych oraz różnych środowisk. Zespół przyjmując formułę występów scenicznych, warsztatów artystycznych ma możliwość zainteresowania oraz dotarcia do osób z różnych grup wiekowych oraz środowiskowych, w tym osób z grup de-faworyzowanych (seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób ze środowisk zagrożonych patologiami i i ubóstwem bądź długotrwale bezrobotnych). Grono odbiorców jest bardzo szerokie i liczne. Każdy uczestnik- odbiorca wydarzenia kulturalnego z udziałem bezpośrednich adresatów projektów - dzieci oraz młodzieży z gminy Jednorożec, stanie się pośrednim odbiorcą zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Działania promocyjne (plakaty, ulotki)300 zł
2Organizacja warszatów etniczno- muzycznych3 000 zł
3Zakup regionalnych strojów kurpiowskich40 000 zł
4Wyjazd integracyjno- edukacyjny do Nowogrodu2 500 zł
5Organizacja koncertu z okazji 11 listopada500 zł
Łącznie: 46 300 zł