Szczegóły projektu

Holistyczna pomoc uliczna dla bezdomnych


Lokalizacja

Teren miasta i gminy Siedlce

Opis projektu

Pomoc holistyczna dla bezdomnych z ambulansu to leczenie „Choroby Biedy" syndromu głębokiego wyalienowania i społecznego wykluczenia. W czasie procesu terapeutycznego pozwoli na odtworzenie dobrostanu zdrowotnego i psychospołecznego. Skierowana do osób wykluczonych społecznie, bezdomnych z utrudnionym dostępem do świadczeń medycznych.
1) W ambulansie:
- prowadzona będzie pomoc medyczna, przedmedyczna, socjalna, psychologiczno-psychiatryczna z poradnictwem wynikłym podczas rozmowy,
- pacjenci przyjmowani będą przez wykwalifikowany personel medyczny /psychiatrycznej/ i poza medycznej.
2) Ambulans dojeżdżałby do:
- pacjentów w miejscu ich przebywania w razie zaistniałej potrzeby,
- uzgodnionych stałych punktów miasta np.: jadłodajni, noclegowni, okolice PKP, parafii, do miejsc wskazanych /w wyznaczonych terminach/.
W ramach takiej pomocy postawiona byłaby wstępna diagnoza: pomocowa i medyczna dotycząca stanów chorobowych poprzez:
- skierowanie do placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji,
- udzielenie pomocy medycznej i przedmedycznej na poziomie doraźnego i planowego leczenia ran przewlekłych: owrzodzeń kończyn, starych urazów, stanów po amputacjach, po odmrożeniu, oparzeniu, ran gnijących, zarobaczonych, chorobach skóry (świerzb, wszawica). W ustabilizowaniu chorób: cukrzycy, nadciśnienia, astmy, przewlekłego zapalenia trzustki, wątroby, infekcji układu oddechowego, gruźlicy, rodzaju zaburzeń psychicznych, zakażeniach HIV, HCV.
3) Ambulans współpracowałby np. z noclegownią gdzie pacjenci mogliby skorzystać z fryzjera, łaźni i dokonać wymiany odzieży.
4) Czasami ambulans wyjeżdżałby w godzinach nocnych w miejsca, do których na noc wracają osoby bezdomne, a z którymi kontakt w ciągu dnia jest niemożliwy.
Ze względu na bezpieczeństwo pracy takie nocne patrole byłyby realizowane wspólnie ze służbami mundurowymi.
5) Dostarczanie suchego prowiantu, odzieży itp.
Stworzenie mapy przestrzennej z naniesieniem miejsc niemieszkalnych gdzie przebywają bezdomni co pozwoli na zobrazowanie skupisk i ich migrację. Celem pomocy osobom bezdomnym przebywających w miejscach niemieszkalnych:
- zredukowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia,
- poprawa jakości życia oraz pobudzanie do zmiany sposobu życia poprzez „zainstalowanie" nowych wzorców społeczne akceptowanych,
- odzyskanie tożsamości z NN na nazwisko, imię i status społeczny,
- wyrwanie chociaż jednej osoby z pustostanu i pokazanie, że można inaczej,
- prowadzenie profilaktyki zdrowotnej: zachowania prozdrowotne,
- (monitorowanie stanu higieny, stanu zdrowia), wsparcie w zakresie uzyskania środków czystości, czystej odzieży, bielizny i dostępu do zabiegów higienicznych),
- zmiana „złych" doświadczeń związanych z pomocą społeczną i odbudowa ponownego zaufania,
- reedukacja na każdym etapie.

Termin realizacji

Styczeń - luty 2021
1) Wykorzystanie danych liczbowych z Ogólnopolskiego liczenia bezdomnych, które przeprowadzane jest co 2 lata. Akcję liczenia osób bezdomnych organizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostatnio akcja ta była realizowana w nocy z 13 na 14 lutego 2019 i wojewodowie prowadzą koordynacje tych działań.
2) Wykorzystanie aktualnych danych dotyczących liczenia bezdomnych z terenu Siedlce z lutego 2021.
3) Oszacowanie ilości osób pozostających w stanie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych, których do programu włączenie byłoby możliwe.
Marzec 2021
4) Kampania informacyjno-promocyjna przy współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego zaprezentowanie programu Pomoc holistyczna dla bezdomnych:
- Samorządowcom miasta Siedlce,
- jednostkom samorządowym i poza samorządowym, które w swoich zadaniach przeciwdziałają bezdomności,
- służbom porządkowym zajmującym się prewencją Straż Miejska, Policja,
- spotkania te będą miały na celu ukazanie formy pomocy z ambulansu osobom bezdomnym i celowość takiej pomocy.
14 kwiecień 2021 Dzień ludzi Bezdomnych
- zainteresowanie projektem osób będących w kryzysie bezdomności i skorzystania z takiej specjalistycznej pomocy,
- akcja plakatowa, ulotki-czytelne proste informacje w postaci plakatów umieszczane w ośrodkach pomocy społecznej, jadłodajniach, w noclegowni, dworcach PKP, PKS, w okolicy działek.
5) ustalenie pierwszej daty i miejsca lokalizacji ambulansu, z którego będzie świadczona pomoc
- szeroka akcja informacyjna z wykorzystaniem mediów lokalnych, gazety radia,
- wykorzystanie plakatów i ulotek.
6) Nazwa ambulansu przewidzianego do udzielania pomocy bezdomnym byłaby wybrana w drodze konkursu wśród tych kogo ten projekt dotyczy, a nagrodę książkową do 150 zł ufundowałby i wręczyłby Marszałek Województwa Mazowieckiego.
7) W czasie festynów organizowanych w mieście w ramach akcji promocyjnej będzie zorganizowany biały namiot z logo karetki z przygotowanym stanowiskiem do udzielenia pomocy przedmedycznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Warto bo:
- zapewni to minimum opieki medycznej z powodu utrudnionego dostępu do publicznej opieki chociażby z tego że:bywają agresywni, pijani, niewyglądającymi najlepiej, brzydko pachnący i nie są mile widziani obok nas,
- ograniczy szukania pomocy w szpitalu.
Mocne strony:
Koszty utrzymania takiego ambulansu będą dużo mniejsze niż interwencje pogotowia i wielotygodniowe leczenie w placówkach ochrony zdrowia i ich powroty.
- odciążenie RM Mieditransu do wyjazdów nie uzasadnionych do tych osób,
- objęcie całościową opieką,
- objęcie opieką po wypisie ze szpitala co zmniejszy pogorszenie stanu zdrowia i nawrotu dolegliwości,
- da poczucie bezpieczeństwa, odrobinę prywatności,
- zmniejszenie ryzyka ponownej hospitalizacji /bezdomność bywa przedłużającą się hospitalizacją z powodu wielu chorób i występowania zakażeń grzybiczych i pasożytniczych co podnosi koszt terapii/.
Pomoc holistyczna to:
- edukacja w zakresie troski o zdrowie z działaniami na uczenie nowego żyda bez optymistycznej wizji i obietnic,
- edukacja elementarna w zakresie nawyków higienicznych i stosowania środków higienicznych,
- niwelowanie długotrwałych zaniedbań higienicznych: toaleta, pielęgnacja skóry, stosowanie środków przeciwwszawiczych i przeciwświerzbowych.

Adresaci projektu

Adresatami tego projektu to osoby:
1) wykluczone z różnych przyczyn ze społeczeństwa,
2) będące poza systemem ochrony zdrowia,
3) mające miejsce zamieszkania w miejscach niemieszkalnych: w kanale ciepłowniczym, na klatce schodowej, w pustostanie,
4) nieustannie zmuszane do negocjowania prawa obecności w przestrzeni miejskiej, z której często są przeganiani,
5) nie posiadające dowodu tożsamości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszty plakatów i ulotek informacyjnych o programie "Holistyczna pomoc iliczna dla bezdomnych"
2Plakaty sztuk 150 /format A5/640 zł
3Ulotki sztuk (dwustronne) 500 /format A5/590 zł
4Zakup karetki AMBULANS SANITARNY TYPU A1 WG. PN-EN 1789 147 477 zł
5Nosze Promeba18 036 zł
6Krzesełko kardiologiczne 2 700 zł
7Płachta do przenoszenia pacjenta725,70 zł
8Worek samorozrężalny HUM529,20 zł
9Ssak ręczny702 zł
10Defibrylator AFED9 180 zł
11Inwerter do zasilania w karetce378 zł
12wersja standard 13500, opcje (SpO2 - 2000zł, NIBP - 2000zł, EtCO2 - 4900zł, Rozrusznik - 3500zł), inwerter do zasilania w karetce - 350zł14 580 zł
13Plecak medyczny TRM 66565 zł
Łącznie: 196 102,90 zł