Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 37

37. Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim


Skrócony opis

Projekt polega na budowie Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, które będzie prowadziło swoją działalność w podregionie Radomskim. Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby będzie świadczyło nieodpłatne usługi w zakresie diagnostyki gleb oraz nadawania Certyfikatu Mazowieckiego. Zainteresowani poznają wyniki już w dniu badania gleby, bezpośrednio na portalu oraz w aplikacji mobilnej

Opis projektu

W ramach projektu zostanie zakupiony samochód terenowy typu pick-up oraz urządzenia do badania i analizy gleby. Dzięki temu mieszkańcy podregionu Radomskiego, uzyskają możliwość zgłaszania działek rolnych do nieodpłatnego badania gleby. Dzięki otrzymanym po badaniu wynikom będą mogli zoptymalizować uprawę i zwiększyć swoje plony. Dodatkowo uzyskają możliwość wnioskowania o certyfikat, który zaświadcza  o prowadzeniu zrównoważonej produkcji rolniczej minimalizującej wpływ na środowisko naturalne, przy jednoczesnej produkcji wysokiej jakości żywności.
W 2023 Województwo Mazowieckie stworzyło system informatyczny z aplikacją mobilną, który jest zintegrowany z Mobilnym Centrum Badań i Analizy Gleb dla podregionu ostrołęckiego.
Podstawowymi funkcjonalnościami systemu są:
• umożliwienie rolnikom zgłoszenie badania gleby dla działek rolnych;
• obsługa procesu certyfikacji gospodarstw rolnych;
• wydawanie Certyfikatu Mazowieckiego;
• przeglądanie wybranych danych teledetekcyjnych;
• informacje pogodowe;
• prowadzenia agrodziennika dla gospodarstwa rolnego.
Użytkownicy mają dostęp do systemu pod adresem https://rolmapp.pl lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej na system android.
W chwili obecnej Mobilne Centrum funkcjonuje w podregionie ostrołęckim na terenie trzech powiatów (ostrołęckiego, ostrowskiego i przasnyskiego). W ramach niniejszego projektu planowane jest uruchomienie analogicznego Mobilnego Centrum Badań i Analiz Gleby w podregionie radomskim, które będzie funkcjonowało na terenie powiatów: radomskiego, przysuskiego, białobrzeskiego i zwoleńskiego.
Mobilne Centrum Badań i Analizy Gleby będzie świadczyć usługi nieodpłatne tj. usługę badania gleby oraz usługę certyfikacji. Mobilne Centrum, analogicznie do funkcjonującego w podregionie ostrołęckim,  wyposażone zostanie w dwa urządzenia do badania gleby - skaner oraz spektrometr z wbudowaną pompą próżniową do analizy minerałów. Oba urządzenia przystosowane będą do pracy w terenie i będą w pełni zautomatyzowane. Dodatkowo, Mobilne Centrum Badań i Analizy Gleby w podregionie radomskim zostanie wyposażone w odpowiednie akcesoria do pobierania próbek za pomocą wyżej wskazanych urządzeń oraz wyposażenie pomocnicze dla laborantów pobierających próbki.
Badania gleby będą wykonywane w dwóch okresach w ciągu roku, tzw. „kampanii wiosennej” trwającej od 1 marca do 31 maja oraz „kampanii jesiennej” trwającej od 1 września do 30 listopada 2023 roku. Każdemu rolnikowi, który zarejestruje się w systemie oraz będzie miał aktywne konto, przysługiwać będą dwa nieodpłatne badania w ciągu roku kalendarzowego, dla każdej działki rolnej, będącej w jego użytkowaniu, na której prowadzona jest produkcja rolnicza.
Ważnym elementem Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby jest samochód terenowy typu pickup, na którym opiera się funkcjonowanie Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby.  Samochód będzie służył do wyjazdów w teren i przewożenia niezbędnych urządzeń pomiarowych, celem przeprowadzenia badań. Planowany jest zakup samochodu w ramach przedmiotowego projektu, co zostało ujęte w szacowanym kosztorysie realizacji projektu.
Usługa certyfikacji polega na nadawaniu mazowieckiego znaku jakości związanego z produkcją żywności – „Certyfikatu Mazowieckiego”. Certyfikat Mazowiecki jest certyfikatem regionalnym, którego kryteria przyznawania opierają się na wybranych standardach certyfikatów ekologicznych. Głównym celem Certyfikatu Mazowieckiego jest popularyzacja gospodarstw rolnych, produkujących produkty rolne, w sposób, jak najbardziej zbliżony do produkcji ekologicznej. Certyfikat Mazowiecki wydawany jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
O uczestnictwo w procesie certyfikacji oraz uzyskanie Certyfikatu Mazowieckiego będą mogli starać się Rolnicy z podregionu radomskiego, których siedziba zarejestrowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w skład którego wchodzą grunty rolne położone na terenie powiatów: radomskiego, przysuskiego, białobrzeskiego i zwoleńskiego.
Rolnik, który pozytywnie przejdzie proces certyfikacji, otrzyma Certyfikat Mazowiecki, który będzie mógł wygenerować bezpośrednio w systemie.  
Szczegółowe dane o projekcie zostały udostępnione na dedykowanej informacyjnej stronie internetowej https://www.rolbom.pl

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup Spektrometru XRF wraz z niezbędnymi akcesoriami i dostosowaniem urządzenia do badania gleby410 000 zł
2Zakup Skanera wykorzystującego technologię NIR wraz z nielimitowano czasowo i ilościowo licencją225 000 zł
3Zakup Agregatu prądotwórczego7 750 zł
4Zakup akcesoriów dla Laborantów do pobierania próbek27 000 zł
5Zakup Notebooka oraz telefonu typu smartfon do obsługi zleceń przez Operatora wraz z 3-letnią usługą Internetu mobilnego14 150 zł
6Dostosowanie aplikacji ROLMApp do nowego Mobilnego Centrum - prace programistyczno-wdrożeniowe 110 700 zł
7Zakup samochodu terenowego typu pick-up255 000 zł
8Koszt funkcjonowania Mobilnego Centrum Badań i Analiz Gleby 150 000 zł
Łącznie: 1 199 600 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).