Szczegóły projektu

CENTRUM LOGOPEDYCZNE


Lokalizacja

Nieruchomość położona w Ząbkach bądź w Warszawie o powierzchni użytkowej min. 400 m2.,
Brane są pod uwagę dwie lokalizacje:
- pierwsza w strukturze szpitala Drewnica na terenie gminy Ząbki,
- druga, w budynku który ma być zwolniony przez instytut neuropsychiatrii na ul. Brzeskiej w Warszawie.

Opis projektu

Organizacja Publicznego Centrum Logopedycznego jako wojewódzkiego ośrodka diagnostycznego oraz placówki naukowo-badawczej o zasięgu ogólnopolskim (z perspektywą współpracy z innymi tego typu centrami badawczymi, na terenie całej Europy i pozaeuropejskimi). Naczelnym zadaniem placówki będą:
• działania diagnostyczne, terapeutyczne, instruktażowe, profilaktyczne i naukowe, zmierzające do rozpoznawania, ograniczania i likwidowania wszelkich zaburzeń mowy , ograniczających  bądź uniemożliwiających komunikację werbalną.
• inicjatywy i programy  ukierunkowane na  rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci niesłyszących  lub np. ze zdiagnozowaną głęboką niepełnosprawnością sprzężoną, w ramach kształcenia szeroko rozumianej sprawności komunikacyjnej (w tym komunikacji pozawerbalnej) i  łagodzenia społecznych skutków wyżej wymienionych deficytów kompetencji i dysfunkcji, występujących w ramach zaburzeń mowy.

Planowane przykładowe terapie:
- terapia logopedyczna
- diagnoza zaburzeń mowy wynikających z chorób i uszkodzeń układu nerwowego
- diagnostyka rozszczepów
- terapia miofunkcjonalna
- terapia fizjoterapeutyczna
- stomatologia i ortodoncja( dla dzieci)
- alergologia
- laryngologia( diagnoza laryngologiczna)
- foniatria ( diagnoza foniatryczna)
- zabiegi frenotomii,
- diabetologia (poradnictwo dietetyczne)
- terapia integracji sensorycznej,
- terapia czaszkowo-krzyżowa,
- psychiatria dziecięca,
- terapia psychologiczna,
- terapia polisensoryczna,
- terapia ruchowa,
- masaż.

Mocną stroną placówki będzie współpraca z IPczD , Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie,Pomagisterskim  Studium Logopedycznym w IPS (dr Ewa Wolańska- Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego; dr hab. Natalia Siudzińska; dr Joanna Zawadka); Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną TOP w Warszawie (Krzysztof Szamburski - dyrektor Poradni,  doktor nauk humanistycznych, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej), Zakładem Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego w IPS (dr hab. Anita Lorenc, fonetyk, surdologopeda, językoznawca;  dr hab. Olga Jauer-Niworowska - Doktor nauk humanistycznych, psycholog kliniczny , logopeda specjalizujący się m.in. w diagnozie zaburzeń mowy wynikających z chorób i uszkodzeń układu nerwowego - ze szczególnym uwzględnieniem dyzartrii, mgr Anna Lis), Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI i innymi powiązanymi podmiotami.

Jako pomysłodawczyni projektu zakładam możliwość stałego wspomagania ww. Centrum, w zakresie finansowania różnych rodzajów terapii dla dzieci niepełnosprawnych przez fundacje, które chciałyby wspomóc terminowy start placówki (czyli w 2021 roku), np. Fundacja  AND I AM UP. (Fundacja obecnie proceduje zmiany w statucie, mające na celu umożliwienie zbierania środków finansowych na potrzeby Centrum Logopedycznego).
Do  czasu  pozyskania kontraktu z NFZ-em w 2022r., zainteresowane terminowym rozpoczęciem działalności ww. placówki fundacje, mogłyby partycypować w kosztach eksploatacyjnych centrum, a w miarę zdobywania środków - finansować terapie.

XXI wiek to bowiem nie tylko  teraźniejszość, w której skuteczna i sprawna komunikacja werbalna   jest  jedną z najważniejszych  ludzkich kompetencji oraz  gwarancją  szeroko pojętego sukcesu (m.in. w życiu osobistym i zawodowym). To  również rzeczywistość, w której sukcesywnie rośnie liczba dzieci, młodzieży i dorosłych, mających problem nie tylko z  ww. komunikacją  werbalną,

Termin realizacji

Przygotowanie projektu:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich uzgodnień oraz opinii  - termin I kw. 2021.
Realizacja projektu:
2. Wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych - termin II i III kw. 2021
3. Wyposażenie w meble, sprzęt/akcesoria rehabilitacyjne oraz komputery - termin IV kw. 2021r.
4. Przewidywany termin gotowości bazy Centrum Logopedycznego - grudzień 2021r.


Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W ciągu ostatnich lat, w wielu krajach, w tym  również w Polsce, można zaobserwować  stały, stopniowy wzrost  liczby urodzeń dzieci z opóźnionym bądź  zaburzonym rozwojem mowy, o bardzo różnorodnym podłożu, występującym jako zjawisko indywidualne i  znacznie częściej- jako sprzężone  z  różnymi dysfunkcjami, zaburzeniami, niepełnosprawnościami. Powiększa się liczba młodzieży z zaniedbaniami  w  zakresie prawidłowej artykulacji,  o różnorodnym podłożu i zróżnicowanym charakterze, np. związanymi z nieprawidłową postawą czy nieprawidłowym oddychaniem. Do stosunkowo częstych należą różne postacie seplenienia czy  np. jąkanie,  definiowane jako „zaburzenie automatyzacji procesów nadawania mowy”, mające charakter wyuczony (czyli spowodowane przeżywaniem bardzo silnych emocji, głównie lęku), które można i należy eliminować.  

Zaburzenia tego typu mogą więc mieć charakter czynnościowy  bądź psychogenny. Mogą też być następstwem przeżytych wypadków, doświadczanych urazów i ich następstw  w postaci uszkodzeń różnych obszarów mózgu,  wreszcie przewlekłych chorób, których obraz kliniczny możemy zaobserwować często u ludzi starszych, np. w różnych  postaciach afazji bądź dyzartrii. Nasilające się zjawisko zaburzeń mowy implikuje potrzebę uzasadnionej konsultacji logopedycznej i wdrożenie odpowiedniej terapii,  adekwatnej do różnorodnych  potrzeb pacjentów  mającego szanse powstać Centrum Logopedycznego. Obserwacje kliniczne pokazują, że liczba dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (m.in. z równoczesnym występowaniem zaburzeń neurologicznych i  językowych), cały czas się zwiększa.  Społeczne konsekwencje w zakresie  braku skutecznego  usprawniania wadliwej wymowy dziecka z wyleczonym operacyjnie rozszczepem podniebienia, czy wargi, albo zdiagnozowanym mutyzmem wybiórczym czy całkowitym, czy wreszcie  dziecka z  uszkodzeniami słuchu bądź tylko dorsalności, są niewyobrażalnie negatywne : wyhamowują bowiem jego rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny. Co rodzi tragiczne skutki   w wymiarze jednostkowym (rozwoju osobistego), jak i społecznym.
Mowa to jeden z najstarszych sposobów porozumiewania się ludzi ze sobą. To cudowna umiejętność, wyłącznie ludzka, służąca do zaspokajania szeroko rozumianych potrzeb wyższych. Jest  konsekwencją wyższej intencji, a mianowicie realizacji pragnienia komunikacji. Zdrowe i szczęśliwe jednostki stworzą Społeczeństwo Przyszłości - bez barier i ograniczeń, respektujące prawo każdego człowieka do szacunku i życia pełnią życia!

Szacunkowa liczba pacjentów, obsłużonych w okresie jednego miesiąca to ok. 1000 pacjentów (dane te mogą być zaniżone).
Placówka nie będzie udzielać świadczeń o charakterze komercyjnym.
Dodatkowa ścieżka udostępniania usługi jako publicznej to środki finansowe pozyskiwane z 1%, które będą przekazywane na terapie niepełnosprawnych dzieci. (powstanie Centrum będzie uzasadnia starania Fundacji o status organizacji pożytku publicznego).
Fundacja AND I AM UP zobowiązuje się również przekazać dotychczas zebrane środki finansowe na ww. cel.

Idea powołania placówki zrodziła się na podstawie rozeznanych potrzeb społecznych, czego dowodem jest wsparcie projektu przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI.

Adresaci projektu

Grupa adresatów projektu:
• dzieci, u których występuje opóźniony lub zaburzony rozwój mowy,
• dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wymagające diagnozy i szybkiego wspomagania,
• dzieci z niepłynnością mówienia,
• młodzież z zaburzeniami mowy o różnym podłożu i różnej etiologii,
• wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego potrzebujący diagnozy logopedycznej i  indywidualnie dobranej terapii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień.150 000 zł
2Remont i adaptacja pomieszczeń.400 000 zł
3Wyposażenie w meble, sprzęt/akcesoria rehabilitacyjne oraz komputery.450 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł