Szczegóły projektu

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 627 na odcinku na odcinku Kostki - Emilianów od km do 86+500 do km 87+740


Lokalizacja

Droga Wojewódzka 627

Opis projektu

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 627 na odcinku Kostki - Emilianów od km do 86+500 do km 87+740,  mająca na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, szczególnie zmierzających do Muzeum w Treblince oraz dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Oświatowego w Skibniewie, wzbogacenie oferty turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców i jakości powietrza.
Założenia ścieżki pieszo – rowerowej: szerokość – 3 m., długość- 1,240 km.

Termin realizacji

I kwartał – opracowanie projektu technicznego
II kwartał – uzyskanie pozwolenia na budowę
III – IV kwartał – budowa ciągu pieszo – rowerowego
lub realizacja projektu w formie: „ Zaprojektuj i wybuduj”

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Droga wojewódzka Nr 627 jest ważnym traktem komunikacyjnym w województwie mazowieckim łączącym Sokołów Podlaski z Ostrołęką. Szerokość pasa jezdni jest zmienna i wynosi od 6 do 6,5m. Ruch na tym odcinku dróg jest bardzo niebezpieczny, szczególnie dla osób poruszających się pieszo
i na rowerach. Corocznie na tym odcinku dochodzi do kilku wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów. W roku ubiegłym jeden rowerzysta został zabity, a trzech zostało rannych. Szczególnie w okresach wiosna – lato ze względu na liczne aspekty drogą tą porusza się dużo użytkowników:
1. Droga prowadzi do Muzeum w Treblince, licznie odwiedzanego przez turystów, mieszkańców Mazowsza, jak również dzieci i młodzież szkolną, którzy w ramach żywych lekcji historii
w takich wycieczkach chętnie uczestniczą;
2. Po zlikwidowaniu kolei łączącej Siedlce – Małkinia, droga DW 627 o niskiej przepustowości stała się główną trasą przejazdu samochodów ciężarowych;
3. Drogą DW 627 (na odcinku Emilianów – Kostki) dzieci i młodzież z Emilianowa, Kostek i Pieniek Suchodolskich dzieci przedszkolne, szkolne oraz młodzież dojeżdżają do Zespołu Szkół w Skibniewie.
4. Drogą DW 627 (na odcinku Emilianów – Kostki) wierni w różnym wieku z Emilianowa, Kostek i Pieniek Suchodolskich dojeżdżają do kościoła parafialnego w Skibniewie.
5. Wzdłuż zgłaszanych do BOM odcinka drogi DW 627 biegną szlaki turystyczne: Nadbużański Szlak Sokołów Podlaski – Treblinka, Szlak Turystyczny Powiatu Sokołowskiego Trasa 2;
6. Mieszkańcy woj. mazowieckiego coraz częściej jako formę turystyczno- rekreacyjną wybierają  kilkudniowe wycieczki rowerowe, mając na uwadze walory przyrodnicze, krajobrazowe,
a także pozytywny wpływ na kondycje i zdrowie.

W wyniku powstania nowej ścieżki pieszo – rowerowej nastąpi poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, uatrakcyjnienie oferty turystycznej i poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa jakości powietrza. Mieszkańcy województwa mazowieckiego zyskają trasę pozwalającą
na organizację czasu wolnego osób w różnych grupach wiekowych: dzieci.

Adresaci projektu

Droga wojewódzka 627 jest drogą dojazdową z Sokołowa Podlaskiego do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, które obejmuje: były Obóz Zagłady, były Karny Obóz Pracy, kopalnię żwiru, Miejsce Straceń i tzw. „Czarną Drogę”.
„Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako wspólna instytucja kultury. Tę instytucje kultury bardzo licznie odwiedzają turyści z woj. mazowieckiego, Polski i z całego świata. Grupą adresatów są tu osoby w różnym wieku.
Przy drodze wojewódzkiej Nr 627 w miejscowości Skibniew Podawce usytuowany jest kościół parafialny, a w pobliżu Szkoła Podstawowa. Jeżeli chodzi o kościół to grupą adresatów są parafianie w różnych grupach wiekowych z 3 miejscowości, natomiast główną grupą adresatów związaną z uczęszczaniem do Zespołu Oświatowego w Skibniewie są dzieci przedszkolne, szkolne oraz młodzież z 3 miejscowości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Dokumentacja techniczna17 000 zł
2Roboty przygotowawcze7 600 zł
3Roboty ziemne15 600 zł
4Podbudowy248 000 zł
5Nawierzchnie216 400 zł
6Elementy dróg i ulic215 500 zł
7Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu2 800 zł
8Nadzór inwestorski10 000 zł
Łącznie: 732 900 zł