Szczegóły projektu

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 694 w miejscowości Nur


Lokalizacja

Obręb 0041 Nur, działka nr ewid. 989/5.
Odcinek ok. 300 mb od kościoła parafialnego w Nurze do skrzyżowania z ul. Ogrodową.

Opis projektu

Projekt polegać będzie na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 694 w Nurze na odcinku ok. 300 mb od kościoła parafialnego do skrzyżowania z ul. Ogrodową.

Termin realizacji

Do końca kwietnia 2021 roku - wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej.
Do końca listopada 2021 roku - wykonanie robót budowlanych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Droga wojewódzka nr 694 jest głównym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym przez miejscowość Nur. Ruch pojazdów na drodze jest bardzo intensywny. Jest to droga prowadząca do kościoła oraz do centrum miejscowości Nur, gdzie znajdują się instytucje publiczne, sklepy i lokale usługowe.
Na wysokości kościoła parafialnego przy drodze wojewódzkiej jest ułożony chodnik, jednak na dalszym odcinku go nie ma. Odcinek od kościoła parafialnego do skrzyżowania z ul. Ogrodową jest trasą często uczęszczaną przez pieszych, a w tej chwili poruszają się oni poboczem, albo krańcem drogi. Droga na tym odcinku została wyremontowana w 2019 roku, jednak podczas tej inwestycji nie wykonano tak potrzebnego chodnika. Największe niebezpieczeństwo dla pieszych stwarzane jest podczas konduktów pogrzebowych, ponieważ przemieszcza się on przedmiotowych odcinkiem drogi i skręca w ul. Ogrodową w kierunku cmentarza.  

Adresaci projektu

Mieszkańcy miejscowości Nur, osoby odwiedzające kościół parafialny i uczestniczące w nabożeństwach, turyści, piesi.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Dokumentacja projektowa 10 000 zł
2Roboty budowlane 200 000 zł
3Nadzór inwestorski10 000 zł
Łącznie: 220 000 zł