Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 251

251. Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach Modlińskiej oraz Bohaterów Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim.


Lokalizacja

Pozycja 39  z Wykazu dróg dostępnego w plikach do pobrania - DW nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Zegrze - Nieporęt -
Marki - Warszawa (na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską i Zachodnia do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną)

Skrócony opis

Projekt realizowany będzie w Nowym Dworze Maz. i dotyczy poprawy bezpieczeństwa pieszych na ulicach Modlińskiej oraz Bohaterów Modlina. Polegać będzie na doświetleniu istniejących przejść dla pieszych”.

Opis projektu

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki i dotyczy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku ulic Modlińskiej oraz Bohaterów Modlina. Polegać będzie na doświetleniu istniejących przejść dla pieszych, które znacząco poprawią bezpieczeństwo mieszkańców.
Doświetlenie przejść dla pieszych zapewni ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Zaplanowano doświetlenie 1 przejścia na ulicy Bohaterów Modlina oraz 6  na ulicy Modlińskiej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na drogach miast najbardziej newralgicznymi punktami w zakresie bezpieczeństwa użytkowników ruchu są przejścia dla pieszych. Szczególne niebezpieczeństwo występuje na drogach wojewódzkich, które stanowią naturalnie zwiększony potok pojazdów i pieszych.
W związku z dynamicznym rozwojem zarówno transportu drogowego w kraju jak i miasta Nowy Dwór Mazowiecki wzmaga się ilość uczestników ruchu (pojazdów oraz mieszkańców). Malaje tym samym poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Newralgiczne położenie drogi wojewódzkiej nr 631 (ulic Modlińskiej i Bohaterów Modlina) przebiegającej przez centrum miasta wymaga podjęcia działań mających na celu zadbanie o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców jak i kierowców. Zmiana przepisów o ruchu drogowym, która wymusza na kierowcach zachowanie szczególnej ostrożności przy przejściach dla pieszych (pierwszeństwo uzyskuje pieszy) stwarza wzrost ryzyka wtargnięć na jezdnię lub niezauważenie pieszego przez kierowcę w trudnych warunkach pogodowych. W tym zakresie zaplanowano w projekcie doświetlenie przejść dla pieszych. Doświetlenie 7 przejść dla pieszych zapewni ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Nowe oświetlenie typu LED (nowe oprawy) w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo pieszego oraz jego widoczność. Nowe oprawy w znacznym stopniu doświetlą także obszar w pobliżu przejść. Poprawi się także komfort jazdy kierowców dojeżdżających do przejść. Projekt odpowiada na potrzeby zawarte w katalogu zadań własnych województwa w zakresie: TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE (modernizacja przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich, budowa aktywnych przejść dla pieszych). Dzięki realizacji projektu rozwiązane zostaną problemy wynikające z bezpieczeństwa w ruchu drogowym (ograniczenie wypadków drogowych z udziałem pieszych).

Adresaci projektu

Wszyscy użytkownicy drogi wojewódzkiej, w przeważającej większości mieszkańcy województwa mazowieckiego, w tym miasta Nowy Dwór Mazowiecki – piesi i kierowcy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wymiana opraw oświetleniowych (6 sztuk) oraz posadowienie słupa oświetleniowego (1 sztuka) 150 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach Modlińskiej oraz Bohaterów Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).