Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 177

177. Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730


Lokalizacja

Budowa ciągu pieszo rowerowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 730 na odcinku od km 39+ 700 do km 40 + 100

Skrócony opis

Budowa ciągu  pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 730 szansą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnieniem wieloletnich marzeń mieszkańców. W ramach zadania ciąg  pieszo-rowerowy pozwoli mieszkańcom Mariampola bezpiecznie poruszać się po najbardziej niebezpiecznym odcinku drogi Nr 730 na ternie naszej gminy.

Opis projektu

Budowa ciągu  pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 730 znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełni wieloletnie oczekiwania mieszkańców. W ramach zadania ciąg  pieszo-rowerowy pozwoli zarówno uczniom szkół średnich , jak i pozostałym mieszkańcom wysiadającym na przystanku bezpiecznie dotrzeć do swoich mieszkań w  Mariampolu. Ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od zjazdu na drogę do Jasieńca - wzdłuż drogi 730 kończąc przy zjeździe na drogę do Mariampola. Ciąg o szerokości 2,5 m  zabezpieczony krawężnikami na odpowiedniej podbudowie,  będzie znakomitym rozwiązaniem komunikacyjnym i pozwoli uwierzyć dużo większej liczbie mieszkańców w bezpieczny i ekologiczny sposób poruszania się , jakim jest rower. Będzie on stanowił kolejny etap budowy ciągu pieszo rowerowego , który w perspektywie ma połączyć najdalszy punkt drogi 730 z siedziba Gminy Głowaczów .
Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów zdiagnozowanych w obszarze transportu indywidualnego na terenie Województwa Mazowieckiego, czyli narastającej intensywności ruchu samochodowego, hałasu, tłoku, korków, zanieczyszczenia powietrza związanego z dużą emisją spalin, niebezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożenia wypadkiem, z powodu niewystarczającego poziomu rozwoju infrastruktury dedykowanej rowerzystom i pieszym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Niezbędna jest zmiana podejścia do ruchu rowerowego – z formy rekreacyjnego stylu życia społeczeństwa „zakorkowanych ulic pełnych spalin” na proekologiczne zachowania komunikacyjne, będące koniecznością w nadchodzących latach. Dlatego należy dążyć do budowy dróg pieszo - rowerowych oraz popularyzacji idei wprowadzenia rowerzystów i pieszych z poboczy dróg publicznych na dedykowane im bezpieczne i komfortowe drogi i trasy pieszo - rowerowe. W ustawie o drogach publicznych wprowadzono nowe pojęcie drogi rowerowej, która jest „przeznaczona dla ruchu rowerów albo rowerów i pieszych” oraz przyjęto, że droga rowerowa jest drogą wewnętrzną, zlokalizowaną poza pasem drogowym drogi publicznej. Ponadto w ustawie o gospodarce nieruchomościami drogi rowerowe włączono do katalogu tzw. celów publicznych, a w ustawie – Prawo wodne wprowadzono możliwości przeznaczenia korony wału przeciwpowodziowego na drogę rowerową lub turystyczny szlak rowerowy.
Rower jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Na terenie Województwa Mazowieckiego komunikacja rowerowa i pieszo-rowerowa, dzięki przyjaznej użytkownikom infrastrukturze, może być nawet szybsza i wygodniejsza niż użycie samochodu, dlatego ścieżki pieszo -rowerowe powinny być integralną częścią infrastruktury drogowej i jednym z jej elementów, obok transportu zbiorowego, umożliwiającym bardziej zrównoważoną mobilność mieszkańców. W związku z ograniczonym dostępem do  komunikacji publicznej na drodze 730, ciąg  pieszo-rowerowy pozwoliłaby na bezpieczny dojazd wielu mieszkańców z okolic Mariampola w celu załatwienia zakupów i innych ważnych spraw .Odcinek ten zlokalizowany jest pomiędzy dwoma   bardzo ostrymi zakrętami , zarówno od strony Głowaczowa , jak i od strony Warki,  co utrudnia kierowcom przy dużych prędkościach bezpiecznie zareagować na rowerzystów i osoby poruszające się poboczem.  Na tym odcinku odnotowano wiele kolizji i miały miejsce również wypadki śmiertelne. Droga Nr 730 charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu , co powoduje , że osoby poruszające się rowerem lub pieszo znajdują się w bezpośrednim zagrożeniu przejeżdżających samochodów.
Uzasadniając należy również nadmienić , iż poza jezdnią o wpływie drogi na dostępność obszaru decydują takie elementy, jak infrastruktura piesza i rowerowa oraz dostosowanie jej do potrzeb osób starszych bądź o ograniczonej sprawności ruchowej (np. matek z wózkami lub dzieci i młodzieży wracających ze szkoły ). Z tego względu, równolegle do budowy, modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury drogowej dodatkowo większy nacisk powinien zostać położony na system transportowy przyjazny dla środowiska naturalnego i mieszkańców. Inwestycje drogowe, których jest niewątpliwie dużo na terenie Województwa Mazowieckiego wpłynęły również w ostatnich latach na przyrost liczby pojazdów samochodowych  poruszających się po tych drogach, jednocześnie stwierdzić należy, iż pomimo rozbudowy systemu dróg liczba ofiar wypadków  z udziałem rowerzystów i pieszych korzystających z dróg i poboczy utrzymuje się nadal na bardzo wysokim poziomie.
Do wybudowania w kolejnych latach pozostanie nam  jeszcze fragment  ciągu pieszo - rowerowego łączącego ten odcinek z Moniochami.

Adresaci projektu

Mieszkańcy gminy , powiatu , województwa  mazowieckiego.  Zarówno dzieci i młodzież wysiadająca z autobusów szkolnych na przystanku oraz dorośli, seniorzy, turyści  , którzy najchętniej korzystają ze wsparcia sprawdzonego i ekologicznego środka transportu , czyli roweru.
.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1 Przygotowanie dokumentacji projektowej40 000 zł
2Roboty budowlane280 000 zł
Łącznie: 320 000 zł

Postęp realizacji

Zostały zabezpieczone środki na realizację realizację w budżecie w 2023 roku.