Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 45

45. Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku


Lokalizacja

09-400 Płock, ul. Medyczna 19
Numer działki: 527/3, 528/1, 526/2

Skrócony opis

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksowej modernizacji wejścia głównego wraz z holem i północną klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Opis projektu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku odgrywa ogromną rolę w dbaniu o zdrowie mieszkańców Mazowsza. Przedmiotowy projekt wpisuje się w widoczną od lat pozytywną transformację szpitala. W ramach realizacji projektu zostanie zaprojektowana oraz wykonana kompleksowa modernizacja wejścia głównego wraz z holem i północną klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
Projekt obejmować będzie cztery podstawowe zadania:
I. Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej.
1. Wykonanie projektu.
2. Uzyskanie stosownych akceptacji na realizacje zadania.
II. Modernizacja holu głównego wraz z wejściem do budynku oraz klatki schodowej.
1. Wymiana drzwi wejściowych (zainstalowanie nowego wiatrołapu).
2. Remont pomieszczeń holu głównego wraz z korytarzem i północną klatką schodową (renowacja ścian wewnętrznych, sufitów, odnowienie posadzki kamiennej, wymiana cokołów przypodłogowych, stolarki okiennej wraz z zainstalowaniem urządzeń chroniących pomieszczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem, wymiana grzejników cieplnych, instalacji oświetleniowej i elektrycznej, klimatyzacji).
3. Remont północnej klatki schodowej (renowacja ścian wewnętrznych, sufitów, wykonanie zabezpieczenia schodów, wymiana grzejników cieplnych, instalacji oświetleniowej i elektrycznej, klimatyzacji).
III. Stworzenie stref informacyjno – wypoczynkowych.
1. Wydzielenie stref oraz szatni przeznaczonej na odzież odwiedzających.
2. Zakup wyposażenia (siedziska, cyfrowy punkt informacji: tablice informacyjne, znaki kierunkowe, tablice multimedialne, cyfrowy stojak informacyjny, sprzęt audiowizualny, głośniki).
IV. Modernizacja architektoniczna wejścia głównego z przyległym terenem.
1. Remont zadaszenia (naprawa, wymiana daszku, malowanie).
2. Wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, śmietniczki, wiata rowerowa, klomby, zielone  nasadzenia, wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych).

Termin realizacji

I – III 2021: Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej.
* Wykonanie projektu.
* Uzyskanie stosownych akceptacji  na realizacje zadania.

III – VIII 2021: Modernizacja holu głównego wraz z wejściem do budynku.
* Wymiana drzwi wejściowych (zainstalowanie nowego wiatrołapu).
* Remont pomieszczeń holu głównego wraz z korytarzem (renowacja ścian wewnętrznych, sufitów, odnowienie posadzki kamiennej, wymiana cokołów przypodłogowych, stolarki okiennej wraz z zainstalowaniem urządzeń chroniących pomieszczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem, wymiana grzejników cieplnych, instalacji oświetleniowej i elektrycznej, klimatyzacji).
* Remont północnej klatki schodowej (renowacja ścian wewnętrznych, sufitów, wykonanie zabezpieczenia schodów, wymiana poręczy, grzejników cieplnych, instalacji oświetleniowej i elektrycznej, klimatyzacji).

VI – VIII 2021: Stworzenie strefy informacyjno – wypoczynkowej w holu głównym szpitala.
* Wydzielenie stref oraz szatni przeznaczonej na odzież odwiedzających.
* Zakup wyposażenia (siedziska, cyfrowy punkt informacji: tablice informacyjne, znaki kierunkowe, tablice multimedialne, cyfrowy stojak informacyjny, sprzęt audiowizualny, głośniki).

V – IX 2021: Modernizacja  architektoniczna  wejścia głównego z przyległym terenem.
* Remont zadaszenia (naprawa, wymiana daszku, malowanie).
* Wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, śmietniczki, wiata rowerowa, klomby, zielone  nasadzenia,  wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Od prawie pięćdziesięciu lat Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku nieustająco rozwija się, rozbudowuje swoje obiekty, poszerzając zakres działalności, a także dbając o zapewnienie wyspecjalizowanej kadry. Dziś szpital jest jedną z najlepszych placówek medycznych nie tylko tej części Mazowsza, a także całego regionu stanowiąc pozytywny przykład w dbaniu o zdrowie mieszkańców Płocka i północno – zachodniego Mazowsza.

Szpital ceniony jest przez pacjentów, posiada uznanie w środowisku medycznym. Realizacja projektu zbiegnie się z okrągłą rocznicą funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, co dodatkowo podnosi rangę całego projektu. Jednostka w ramach swojej dotychczasowej działalności pozyskiwała ogromne wsparcie finansowe zarówno z budżetu województwa mazowieckiego, jak również środki unijne, dotacje, darowizny, które przyczyniły się do rozbudowy placówki, modernizacji jej oddziałów, a także na zakup specjalistycznego, najnowszego sprzętu medycznego (aparatura diagnostyczna i terapeutyczna) podwyższającego standard prowadzonych badań i procesu leczniczego. Pozyskiwane dotychczas środki finansowe przez szpital w dużej mierze przeznaczane były na rozwój jednostki, bez uwzględnienia części ogólnej (wejścia głównego, holu, klatki schodowej). W ramach stworzonej strefy informacyjno – wypoczynkowej dla osób odwiedzających i pacjentów szpitala zostaną umiejscowione siedziska oraz cyfrowy punkt informacyjny. Całość stanowić będzie element profesjonalnego systemu orientacji przestrzennej. Komunikacja, sprawne i bezpieczne przemieszczanie się są bardzo istotne dla pacjentów, rodzin, osób odwiedzających oraz personelu szpitala. Przejrzysty i czytelny system orientacji przestrzennej ułatwi dotarcie do określonego celu osobom nieznającym topografii obiektu. Dodatkowo system będzie pomocnym w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. Zainstalowane zostaną: tablice informacyjne, znaki kierunkowe, tablica multimedialna, cyfrowy stojak informacyjny, głośniki multimedialne. Wszystkie zaplanowane działania będą przeprowadzone z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowo pragniemy, aby w ramach zadania zmodernizowane było wejście główne do obiektu od zewnątrz poprzez dodanie dodatkowych elementów małej architektury: ławki, śmietniczki, zielone nasadzenia oraz wiata rowerowa, gdzie osoby odwiedzające obiekt mogłyby w bezpiecznym miejscu pozostawić swój pojazd. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku umiejscowiony jest na osiedlu Winiary, które połączone jest z centrum miasta główną arterią rowerową, chętnie uczęszczaną przez mieszkańców miasta i nie tylko. Całość realizowanego zadania w znaczny sposób wpłynie na poprawę estetyki oraz wizerunku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku będącego dzisiaj wizytówką wśród placówek służby zdrowia samorządu województwa mazowieckiego.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, w tym pacjenci, rodziny, osób odwiedzających oraz personel Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie projektów oraz remont pomieszczeń (renowacja ścian wewnętrznych, sufitów oraz podłóg, instalacja cokołów przypodłogowych, wymiana grzejników cieplnych, elektryki, oświetlenia, stolarki okiennej wraz z dokonaniem niezbędnej zabudowy)280 000 zł
2Remont klatki schodowej (renowacja ścian wewnętrznych, sufitów, wykonanie zabezpieczenia schodów, wymiana grzejników cieplnych, instalacji oświetleniowej i elektrycznej, klimatyzacji)140 000 zł
3Wymiana wiatrołapu (wejście główne / drzwi główne)25 000 zł
4Zakup oraz instalacja dodatkowych elementów małej architektury (siedziska wewnętrzne, ławki parkowe, śmietniczki zewnętrzne, wiata rowerowa)30 000 zł
5Projekt oraz realizacja systemu informacyjnego (tablice informacyjne, znaki kierunkowe, tablica multimedialna, cyfrowy stojak/kiosk informacyjny, głośniki multimedialne)25 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).