projekt nr 277

277. Kieruj się na bezpieczeństwo


Lokalizacja

-

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja szkoleń dla dwóch grup osób: pierwszą stanowiliby kierowcy, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B, drugą kierowcy w wieku powyżej 55 roku życia posiadający prawo jazdy kategorii B. Tematyką szkolenia będzie kwestia odpowiedzialnego i bezpiecznego kierowania samochodem. Szkolenie będzie miało formę teoretyczno-praktyczną.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na organizacji szkoleń dwóch grup osób: pierwszą stanowiliby kierowcy, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B, drugą kierowcy w wieku powyżej 55 roku życia posiadający prawo jazdy kategorii B. Tematyką szkolenia będzie kwestia odpowiedzialnego
i bezpiecznego kierowania samochodem. Szkolenie będzie miało formę teoretyczno-praktyczną. Część teoretyczna będzie przedstawieniem zagadnień związanych z czynnikami mającymi wpływ na bezpieczeństwo, omówieniem problematyki przyczyn wypadków drogowych oraz psychologicznych aspektów kierowania pojazdami. Część praktyczna realizowana będzie w specjalnych warunkach umożliwiających uświadomienie szkolonym kierowcom niebezpieczeństw wynikających z jazdy
z nadmierną prędkością oraz konsekwencjami rozpraszania uwagi wskutek korzystania z telefonów komórkowych, rozmów z pasażerami, nieprawidłowej obserwacji drogi i wadliwej oceny własnych umiejętności. Każda z osób uczestniczących w szkoleniu będzie uczestniczyć w 1 godzinie zajęć teoretycznych oraz 2 godzinach zajęć praktycznych. Prowadzącymi zajęcia będą psychologowie transportu oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktorów nauki jazdy, instruktorów doskonalenia techniki jazdy, egzaminatorów i utytułowanych przedstawicieli sportu samochodowego. Celem szkoleń będzie ukształtowanie prawidłowych zachowań oraz odpowiedzialnych postaw świadomych uczestników ruchu drogowego.

Termin realizacji

Wiosna – jesień 2021 roku

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wg najnowszych danych Komisji Europejskiej na drogach Europy ginie rocznie 51 osób
na 1 mln mieszkańców. Najbezpieczniejsze są drogi w Szwecji i Irlandii, na drugim końcu są Rumunia, Bułgaria i Polska. W Polsce w 2019 roku poniosło śmierć aż 77 osób na 1 mln mieszkańców. Mazowsze wg danych Komendy Głównej Policji należy do regionów charakteryzujących się wysokim stopniem zagrożenia. Świadczy o tym m.in. wskaźnik ciężkości wypadków określający liczbę zabitych na 100 wypadków. W roku 2019 ten wskaźnik wyniósł 12,5 dla Województwa Mazowieckiego i należał
do pięciu najwyższych wskaźników w kraju. Dla porównania średni wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków w Polsce wyniósł 9,6. Na Mazowszu w 2019 roku zginęło 469 osób. Koszty ofiar wypadków drogowych wg Wyceny kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2018 z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej przygotowanej  w 2019 roku przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyniosły dla Mazowsza 1 mld 125 mln złotych. Szczególną uwagę należy zwrócić
tu na grupę tzw. „młodych kierowców” w wieku 18-24 lat, charakteryzującą się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. W 2019 r. na terenie kraju byli oni sprawcami
4 910 wypadków (18,5% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęły w nich 462 osoby,
a 6 409 zostało rannych.  Przyczyną 37,6% wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”, a o ich ciężkości świadczy 53,2% zabitych
w wypadkach przez nich spowodowanych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia
i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka.
Od kilku lat odnotowywany jest z kolei wzrost zagrożenia w kategorii osób powyżej 60 roku życia.
W 2019 roku stanowili oni najliczniejszą grupę zabitych – 914 osób (31,4% ogółu).
Objęcie szkoleniem osób przed uzyskaniem ww. wieku pozwoli naszym zdaniem na uniknięcie dużej części wypadków.
Powyższa sytuacja w pełni uzasadnia celowość realizacji zaproponowanego Projektu.

Adresaci projektu

Kierowcy – mieszkańcy Województwa Mazowieckiego - posiadający prawo jazdy kategorii B 
w dwóch grupach wiekowych: 18 -24 lata oraz powyżej 55 roku życia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Szkolenie teoretyczne 50 grup (po 10 osób) x 200 zł10 000 zł
2Zajęcia praktyczne 500 osób x 2 godziny x 190 zł190 000 zł
Łącznie: 200 000 zł