Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 94

94. Integracyjne międzypokoleniowe warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów


Lokalizacja

projekt będzie realizowany na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.

Skrócony opis

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu warsztatów: edukacyjnych, rękodzielniczych, sportowych, teatralnych, naukowych, terapeutycznych dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży dorosłych oraz seniorów). Celem projektu jest szeroko pojęta międzypokoleniowa integracja. Zniwelowanie skutków izolacji, umocnienie więzi pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, zbliżenie do siebie różnych grup wiekowych.

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zajęć edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych dla  dzieci, młodzieży oraz seniorów (w tym m.in. zajęcia naukowe, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, przyrodniczo - ekologiczne, kulinarne, socjoterapeutyczne). Ponadto przewidziano wycieczkę turystyczną dla seniorów i rodzinne miodobranie w terenie. Szeroka oferta warsztatów ma na celu skłonienie jak największej i różnorodnej grupy do czynnego uczestnictwa w zajęciach. Warsztaty zorganizowane będą na terenie Mińska Mazowieckiego, będą ogólnodostępne i bezpłatne.
Projekt przewiduje przeprowadzenie:
• 12 godzin warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci (7 -12 lat)
• 12 godzin warsztatów socjoterapeutycznych dla młodzieży (13 - 16 lat)
• 12 godzin warsztatów  międzykulturowych zajęć dla dzieci z Polski i Ukrainy
• 12 godzin zajęć kulinarnych
• 12 godzin zajęć rękodzielniczych  
• 12 godzin warsztatów naukowych dla dzieci młodszych (6 - 8lat)
• 12 godzin warsztatów naukowych dla dzieci starszych (9 -10 lat)
• 12 godzin warsztatów przyrodniczo - ekologicznych (poznanie praw biologii, nauka zagadnień z dziedziny ogrodnictwa, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Zajęcia zawierać będą elementy terapii integracji sensorycznej i motoryki małej)
• 12 godzin rodzinnych warsztatów arteterapeutycznych (skierowanych do całych rodzin)
• 12 godzin warsztatów z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia
• 36 godzin warsztatów modelarskich
• 12 godzin jogi dla dzieci
• 12 godzin warsztatów malarskich w terenie (dla dziadków i wnuków)
• 12 godzin warsztatów teatralnych
• warsztaty rekreacyjno - krajoznawcze dla seniorów
• warsztaty technik oddechowych i relaksacji

Ponadto w ramach projektu zaplanowano wystawę modelarską, turniej szachowy.
Sesję fotograficzną dla seniorów "Dojrzałe piękno" i wystawę  jak również projekt i wydruk kalendarza promującego wszystkie powyższe działania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Epidemia na długi czas zamknęła w domach głównie trzy grupy społeczne (dzieci i młodzież oraz seniorów). Izolacja wpłynęła na ich kondycję psychiczną i fizyczną. Wojna również przyczyniła się do pogorszenia samopoczucia tych grup, wywołując niepokój oraz lęk.
Poprzez realizację projektu chcemy zniwelować negatywne skutki izolacji społecznej, kształtować wśród mieszkańców Mińska Mazowieckiego ideę powrotu do życia w zgodzie z naturą oraz utrwalać wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym. Nadrzędnym celem projektu jest szeroko pojęta międzypokoleniowa integracja. Umacnianie więzi pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, zbliżenie do siebie różnych grup wiekowych.
Pozostałe cele:
• aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom, młodzieży i seniorom.
• umożliwienie mieszkańcom Mińska wzięcia udziału w wielu formach różnych aktywności artystycznych i edukacyjnych
• poznanie nowych lub kontynuowanie własnych pasji, zainteresowań.
• kształcenie umiejętności współpracy w grupach i zespołowego rozwiązywania problemów
• poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin nauki, prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej
• rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, ciekawości poznawczej, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie i twórcze działania
• przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów we wspólnotach lokalnych, pokazując i promując piękno „dojrzałości”.
• umożliwienie seniorom poznania walorów historycznych i krajoznawczych województwa Mazowieckiego
• integracja uchodźców z lokalną społecznością
• promowanie zdrowego żywienia u dzieci
• popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej.
• organizacja rodzinnych form spędzania czasu, stworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich grup wiekowych
• propagowanie postawy ekologicznej u dzieci,
• budowanie tożsamości lokalnej poprzez kultywowanie aktywnego sposobu spędzania czasu
• nauka relaksacji i wzmacnianie mięśni oddechowych, aktywacja przepony
• rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywnego myślenia, motywowanie do twórczego działania.

Adresaci projektu

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Mińska Mazowieckiego. Projekt skierowany jest do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów).  Zakładamy, że udział w projekcie weźmie ponad 2500 osób (bezpośrednio co najmniej 300 osób w warsztatach i 2000 osób - jako odbiorcy, wycieczek, wernisaży, "rodzinnego miodobrania" i turnieju szachowego). Wszystkie zajęcia oraz wstęp na wystawy będą bezpłatne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wynajem sali na zajęcia (177godziny warsztatowe x 70 zł brutto)13 440 zł
2zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, 12 spotkań x 60 minut) (grupa zajęciowa 15 osób)4 500 zł
3zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, 12 spotkań x 60 minut) (grupa zajęciowa 15 osób)4 500 zł
4warsztaty międzykulturowe dla dzieci z Polski i Ukrainy (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, 12 spotkań x 60 minut) (grupa zajęciowa 20 osób)6 000 zł
5zajęcia kulinarne (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu półproduktów spożywczych i innych materiałów, 12 spotkań x 60 minut) (grupa zajęciowa 15 osób)8 000 zł
6zajęcia rękodzielnicze (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu półproduktów i innych materiałów, 12 spotkań x 60 minut) (grupa zajęciowa 20 osób)6 000 zł
7warsztaty naukowe (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, 24 spotkania x 60 minut) liczebność grupy po 20 osób6 000 zł
8warsztaty przyrodniczo - ekologicznych (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, 24 spotkania x 60 minut) liczebność grupy po 15 osób6 000 zł
9warsztaty arteterapeutyczne dla rodzin (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, 12 spotkań x 60 minut) liczebność grupy po 15 osób3 000 zł
10 warsztatów z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, 12 spotkań x 60 minut) liczebność grupy 156 000 zł
11warsztaty turystyczno - krajoznawcze i rekreacyjne dla seniorów (1 wycieczka - 10 godz. (wycieczka skierowana do 30 osób, koordynator wycieczki ipilot, w cenę wliczony został transport autokarowy), zajęcia sportowe - 8 godz. ( dla 15 osób) , zajęcia na basenie - 8 godz, ( dla 15 osób)10 000 zł
12warsztaty modelarskie (12 spotkań po 180 minut) dla 12 osób + ogólnodostępna wystawa prac modelarskich (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów)4 000 zł
13warsztaty teatralne dla dzieci (12 spotkań x 60 minut) dla 12 osób (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć)1 500 zł
14warsztaty joga dla dzieci (12 spotkań x 60 minut) dla 15 osób ( koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć)1 500 zł
15warsztaty malarskie w terenie (koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, 12 spotkań x 120 minut) ( dla 20 osób)4 000 zł
16rodzinne miodobranie w terenie 1 000 zł
17turniej szachowy (nagrody i puchary dla zwycięzców)1 000 zł
18projekt i druk kalendarza promującego projekt (200 sztuk - format A3)11 000 zł
19Sesja fotograficzna "Dojrzałe piękno" skierowana do seniorów + organizacja wystawy fotografii "Dojrzałe piękno"1 500 zł
20koszty administracyjno- księgowe3 000 zł
21koszty promocji 1 000 zł
22warsztaty z relaksacyjnych technik oddechowych dla seniorów i dorosłych (6 spotkań x 60 minut) - 20 osób (wolontariat)
23wynajem sal na wystawy modelarską i fotograficzną 200 zł
Łącznie: 103 140 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Integracyjne międzypokoleniowe warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).